Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
6.3 kB
2
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace StudentManagementSystem
{
  public partial class frmStudent : Form
  {
    public frmStudent(string msv)
    {
      this.msv = msv; // Truyền lại mã sinh viên khi form chạy
      InitializeComponent();
    }
    private string msv;
    private void frmStudent_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if(string.IsNullOrEmpty(msv))
      {
        this.Text = "Add new student";
      }  
      else 
      {
        this.Text = "Update student's information";
        //Lấy thông tin chi tiết từ của 1 sinh viên dựa vào msv
        //msv là mã sinh viên đã được truyền từ form StudentList (part4)
        var r = new Database().Select("SelectStudent '" + msv + "'");
        //MessageBox.Show(r[0].ToString()); Truyền thành công 
        txtFirst.Text = r["Last_Name"].ToString();
        txtMiddle.Text = r["Middle_Name"].ToString();
        txtLast.Text = r["Last_Name"].ToString();
        mtbBirthday.Text = r["Birthday"].ToString();
        if (int.Parse(r["Gender"].ToString()) == 0) 
        {
          rbtMale.Checked = true;
        }
        else 
        { 
          rbtMale.Checked = true;
        }
        txtHometown.Text = r["Home_town"].ToString();
        txtAddress.Text = r["Current_address"].ToString();
        txtPhone.Text = r["Phone"].ToString();
        txtEmail.Text = r["Email"].ToString();
      }
    }

    private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Trường hợp 1: Msv không có giá trị => Thêm mới sinh viên 
      // Trường hợp 2: Nếu msv có giá trị => Update thông tin sinh viên
      // Ý tưởng: Khi thêm mới hay cập nhật thì đều cần tất cả thông tin sinh viên
      // Riêng cập nhật thì yêu cầu msv 
      string sql = "";
      string First_name = txtFirst.Text;
      string Middle_name = txtMiddle.Text;
      string Last_name = txtLast.Text;
      DateTime Birthday;
      // Vì sql xài dạng yyyy/mm/dd nên chúng ta nên ép kiểu sang dd/mm/yyyy
      try
      {
        Birthday = DateTime.ParseExact(mtbBirthday.Text, "dd/MM/yyyy", CultureInfo.InvariantCulture);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Birthday is not valid");
        mtbBirthday.Select();
        return;
      }

      string Gender = rbtMale.Checked ? "0" : "1"; //Toán tử 2 ngôi
      // Nếu rbtMale được chọn là giá trị 0
      // Ngược lại thì giá trị 1 => Nữ

      string Home_town = txtHometown.Text;
      string Current_address = txtAddress.Text;
      string Phone = txtPhone.Text;
      string Email = txtEmail.Text;

      // Khai báo danh sách tham số là FirstPara
      List<CustomParameter> FirstPara = new List<CustomParameter>();
      if (string.IsNullOrEmpty(msv)) // Thêm mới 
      {
        sql = "AddNewStudent"; // Gọi procedure add sv
      }
      else // Cập nhật 
      {
        sql = "UpdateStudent";
        FirstPara.Add(new CustomParameter()
        {
          key = "@Student_ID",
          value = msv,
        });
      }

      FirstPara.Add(new CustomParameter()
      {
        key = "@First_Name",
        value = First_name,
      });

      FirstPara.Add(new CustomParameter()
      {
        key = "@Middle_Name",
        value = Middle_name,
      });      
      
      FirstPara.Add(new CustomParameter()
      {
        key = "@Last_Name",
        value = Last_name,
      });      
      
      FirstPara.Add(new CustomParameter()
      {
        key = "@Birthday",
        value = Birthday.ToString("yyyy-MM-dd"),
      });      
      
      FirstPara.Add(new CustomParameter()
      {
        key = "@Gender",
        value = Gender,
      });

      FirstPara.Add(new CustomParameter()
      {
        key = "@Home_town",
        value = Home_town,
      });      
      
      FirstPara.Add(new CustomParameter()
      {
        key = "@Current_address",
        value = Current_address,
      });      
      
      FirstPara.Add(new CustomParameter()
      {
        key = "@Phone",
        value = Phone,
      });
      
      FirstPara.Add(new CustomParameter()
      {
        key = "@Email",
        value = Email,
      });

      var rs = new Database().ExeCute(sql, FirstPara); // Truyền 2 tham số là câu lệnh sql
      // Và danh sách các tham số 
      if (rs == 1) // Nếu thành công
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(msv))// Nếu thêm mới
        {
          MessageBox.Show("Add student successfully !");
        }
        else // Nếu cập nhật
        {
          MessageBox.Show("Update student successfully !");
        }
        this.Dispose();
      }
      else // Nếu thất bại
      {
        MessageBox.Show("Execute failed");
      } 
        
           }
  }
}