Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
620 B
2
Indexable
Never
#!/bin/bash

# Lấy kích thước heap Java hiện tại
java_heap_size=$(java -XshowSettings:vm -version 2>&1 | grep "MaxHeapSize" | awk '{print $NF}')

# Chuyển đổi kích thước heap từ đơn vị "G" sang số
java_heap_size_in_gb=$(echo "$java_heap_size" | sed 's/G//')

# Kiểm tra nếu heap size nhỏ hơn 5G
if ((java_heap_size_in_gb < 5)); then
    # Thực hiện lệnh để thay đổi heap size
    sudo sh -c 'echo "export _JAVA_OPTIONS=-Xmx12g" >> /etc/profile'
    echo "Đã thay đổi heap size thành -Xmx12g"
else
    echo "Heap size đủ lớn (>= 5G), không cần thay đổi."
fi