Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
6 days ago
7.5 kB
1
Indexable
Never
import sys
import requests
import pandas as pd
from bs4 import BeautifulSoup
from telegram import Update, InlineKeyboardMarkup, InlineKeyboardButton
from telegram.ext import Updater, CommandHandler, MessageHandler, ConversationHandler, CallbackContext, Filters, CallbackQueryHandler

# Tokeniniz
TOKEN = "6685924267:AAF7fVqfRAb4-BScXGPSDHhys8MDBjqKstA"

# Diyalog durumları
SELECTING_ACTION = 1
ENTERING_RANK = 2

# Başarı sıralama verilerini tutmak için bir DataFrame
df = None

# Kullanıcıların sayfa numaralarını ve başarı sıralamalarını saklamak için bir sözlük
user_data = {}

# Her sayfada görüntülenecek üniversite sayısı
PAGE_SIZE = 5

# Verileri web sitesinden otomatik olarak çek
def fetch_data():
  global df
  url = 'https://www.basarisiralamalari.com/tip-fakultesi-2024-basari-siralama-ve-taban-puanlari/'
  response = requests.get(url)

  if response.status_code == 200:
    page_content = response.text
    soup = BeautifulSoup(page_content, 'html.parser')
    tbody = soup.find('tbody')
    rows = tbody.find_all('tr')
    data = []

    for row in rows:
      cells = row.find_all('td')
      row_data = [cell.get_text(strip=True) for cell in cells]
      data.append(row_data)

    df = pd.DataFrame(data, columns=['Üniversite Adı', 'Bölüm', 'Puan Türü', 'Kontenjan', 'Yerleştirme Puanı', 'Başarı Sırası'])
    df.to_excel('Sıralamalar.xlsx', index=False)

# İlk kod bloğu: Verileri web sitesinden al ve Excel'e kaydet
def scrape_data(update: Update, context: CallbackContext) -> int:
  fetch_data()
  update.message.reply_text("Veriler başarıyla çekildi ve Sıralamalar.xlsx'e kaydedildi.")

  return SELECTING_ACTION

# Başarı sırasını giren kullanıcıyı işleyin
def enter_rank(update: Update, context: CallbackContext) -> int:
  user = update.message.from_user
  text = update.message.text
  try:
    rank = float(text.replace(',', '.'))

    global df
    if df is None:
      update.message.reply_text("Önce verileri çekmek için /scrape komutunu kullanın.")
      return SELECTING_ACTION

    user_id = update.message.chat_id
    user_data[user_id] = {'rank': rank, 'page': 1}

    send_page(update, 1)

  except ValueError:
    update.message.reply_text("Lütfen geçerli bir başarı sırası girin. Örnek: 21482")

  return SELECTING_ACTION

# Sayfa düğmesi işleme alındığında çağrılır
def button(update: Update, context: CallbackContext) -> None:
  query = update.callback_query
  user_id = query.message.chat_id
  user_page = user_data[user_id]['page']

  if query.data == "prev_page":
    user_data[user_id]['page'] = max(1, user_page - 1)
  elif query.data == "next_page":
    user_data[user_id]['page'] += 1

  send_page(query, user_data[user_id]['page'])

# Sayfa numarasına göre sonuçları gönder
def send_page(query, page: int):
  user_id = query.message.chat_id # query kullanarak chat_id'yi al
  user_rank = user_data[user_id]['rank']
  user_page = page

  # Kullanıcı başarı sırası girmemişse işlem yapma
  if user_rank is None:
    query.message.reply_text("Lütfen önce başarı sıranızı girin.")
    return

  start_index = (user_page - 1) * PAGE_SIZE
  end_index = start_index + PAGE_SIZE

  universities = []
  for i, row in df.iterrows():
    try:
      row_rank = float(row['Başarı Sırası'].replace('.', ''))
      if user_rank <= row_rank:
        universities.append((row['Üniversite Adı'], row['Bölüm'], row_rank))
    except ValueError:
      continue

  if universities:
    max_pages = (len(universities) + PAGE_SIZE - 1) // PAGE_SIZE

    message = f"YERLEŞEBİLECEĞİNİZ ÜNİVERSİTELER (Sayfa {user_page} / {max_pages}):\n\n"
    for uni in universities[start_index:end_index]:
      message += f"Üniversite Adı: {uni[0]}\n"
      message += f"Bölüm: {uni[1]}\n"
      message += f"Başarı Sırası: {uni[2]}\n\n"

    # Mesajları birden çok parçaya bölmek
    max_message_length = 4000 # Telegram mesaj uzunluğu sınırı
    while message:
      query.message.reply_text(message[:max_message_length])
      message = message[max_message_length:]

    # Sayfa düğmelerini gönder
    keyboard = []
    if user_page > 1:
      keyboard.append([InlineKeyboardButton("Önceki Sayfa", callback_data="prev_page")])
    if user_page < max_pages:
      keyboard.append([InlineKeyboardButton("Sonraki Sayfa", callback_data="next_page")])

    reply_markup = InlineKeyboardMarkup(keyboard)
    query.message.reply_text("Sayfa düğmelerini kullanarak sonuçları görüntüleyebilirsiniz.", reply_markup=reply_markup)
  else:
    message = "Üzgünüz! Herhangi bir yere yerleştirilemediniz."
    query.message.reply_text(message)

# /start komutu ile botu başlatın ve verileri çekin
def start(update: Update, context: CallbackContext) -> int:
  user = update.message.from_user
  fetch_data() # Verileri otomatik olarak çekin
  user_data[update.message.chat_id] = {'rank': None, 'page': 1} # Başarı sırasını sıfırla ve sayfa numarasını ayarla

  # Başlatma mesajını gönderirken sadece "Puan Hesapla" butonunu ekleyin
  reply_markup = InlineKeyboardMarkup([
    [InlineKeyboardButton("Puan Hesapla", url="https://ertansinansahin.com/yks-tyt-ayt-puan-hesaplama-ve-siralama-hesaplama/")],
  ])

  update.message.reply_text(
    f"Merhaba {user.first_name}! Sıralama bazlı tercih sonuçlarına hoş geldiniz. Başarı sıranızı girerek hangi üniversitelere yerleşebileceğinizi öğrenebilirsiniz."
    "\nBaşarı sıranızı girin veya /cancel ile işlemi iptal edin.",
    reply_markup=reply_markup
  )
  return ENTERING_RANK

# İşlemi iptal edin
def cancel(update: Update, context: CallbackContext) -> int:
  user = update.message.from_user
  user_data[update.message.chat_id] = {'rank': None, 'page': 1} # Başarı sırasını sıfırla ve sayfa numarasını ayarla
  update.message.reply_text(f"{user.first_name}, işlem iptal edildi.")
  return SELECTING_ACTION

# Ana fonksiyon
def main() -> None:
  updater = Updater(TOKEN, use_context=True)
  dp = updater.dispatcher

  conv_handler = ConversationHandler(
    entry_points=[CommandHandler('start', start)],
    states={
      SELECTING_ACTION: [
        MessageHandler(
          Filters.regex(r'^[\d,]+$'),
          enter_rank,
        )
      ],
      ENTERING_RANK: [
        MessageHandler(
          Filters.text & ~Filters.regex(r'^[\d,]+$'),
          enter_rank,
        ),
        CallbackQueryHandler(button, pattern="^siralama_gir$"), # "Sıralama Gir" butonuna tıklamayı işle
      ],
    },
    fallbacks=[CommandHandler('cancel', cancel)],
  )

  dp.add_handler(conv_handler)  
  dp.add_handler(CommandHandler('scrape', scrape_data))
  dp.add_handler(CallbackQueryHandler(button)) # Bu satır butonların kaybolmasını önler

  updater.start_polling()
  updater.idle()

if __name__ == '__main__':
  main()