Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
522 B
3
Indexable
Never
Cho dãy số  A0, A1, A2, ..., An thỏa mãn:

A0 = 1
Ai <= Ai+1
tổng A0,A1,...,Ak-1 >= Ak với mọi k <=n

Gọi S = tổng của dãy số
chứng minh rằng mọi số tự nhiên từ 1,2,...,S đều có thể được biểu diễn thành tổng của một số số hạng trong dãy số

ví dụ: cho dãy thỏa mãn đề bài: 1,1,2,4,5 -> tổng dãy là 11
mọi số tự nhiên từ 1->11 đều có thể được biểu diên
1 = 1
2 = 1+1
3 = 1+2
4 = 4
5 = 5
6 = 5+1
7 = 5+2
...
Leave a Comment