Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
649 B
2
Indexable
Never
Gestió de Processos i Serveis
	Procés --> instància d'un programa en EXECUCIÓ
	Servei --> procés en segon pla i que l'usuari no interactua
	
	top
	
	ps aux
	ps -e --forest
	
	kill -9 PID
	
	systemctl ESTAT SERVEI
		- estat: status, start, stop, restart, reload
		
	jobs --> mostra les tasques en marxa
	
	fg (foreground) --> fg %NUM_JOB
	bg (background) --> Ctrl + Z
	
	find <ruta inici cerca> [opcions]
		opcions:	-type --> d (directory), f (file), l (link)
				-name regex
				-size --> K,M,G (-size +1M)
				
		Accions:	-ls --> llista
				-print --> imprimeix path complet (opcio per defecte)
				-delete --> elimina el resultat de la cerca