Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
5.8 kB
29
Indexable
Never
Trên một con tàu có N vị trí ngồi, Có 3 cửa để lên tàu. Hành khách đang đợi ở mỗi cửa là khác nhau
Để tránh xung đột và rối loạn, hành khách lên tàu cần thực hiện như sau:
1. Chỉ 1 cửa được mở tại một thời điểm, khi cửa mở tất cả hành khách sẽ được lên tàu.

2. Khi cửa mở, lần lượt hành khách sẽ được lên tàu, và hành khách sẽ đi tới vị trí trống gần nhất từ vị trí cửa

+ Khoảng cách từ cửa tới vị trí ngồi đối diện cửa là 1m. (Vị trí ngồi tại vị trí cửa)

+ Khi hành khách đi xa hơn một vị trí (sang trái hoặc sang phải), sẽ mất thêm 1m

Ví dụ: Vị trí cửa là 4, khoảng cách đến vị trí ngồi 4 là 1m, đến vị trí ngồi 3, 5 là 2m

3. Nếu có 2 vị trí ngồi trống gần nhất, hành khách có thể chọn bất kỳ chỗ nào (Bạn cần xem xét trường hợp này).

4. Sau khi 1 cửa được mở và hành khách đã lên tàu hết thì tiếp tục mở cửa tiếp theo cho hành khách lên tàu theo cách bên trên
Bạn cần tìm cách để tổng khoảng cách tất cả hành khách di chuyển là nhỏ nhất và viết ra..

Ex) Trong bảng bên dưới :

- Số lượng vị trí ngồi của tàu là : 10

- Cửa 1 : vị trí là 4, Số hành khác đang chờ lên tàu là 5

- Cửa 2 : vị trí là 6, Số hành khách đang chờ lên tàu là 2

- Cửa 3 : vị trí là 10, Số hành khách đang chờ lên tàu là 2
[Đầu vào]

- Dòng đầu tiên chứa số trường hợp thử nghiệm T (T <= 50)

- Mỗi trường hợp thử nghiệm:

     + Dòng đầu tiên chưa số ghế trên tàu N (10 <= N <= 60)

     + 3 dòng tiếp theo chưa thông tin của 3 cửa lên tàu :

          >Vị trí cửa P ( 1 <= P <= N)

          >Số lượng hành khách đang chờ ở cửa C ( 1 <= C <= 20 )

 

[Đầu ra]

Tổng di chuyển nhỏ nhất của tất cả các hành khách

Case #1

18

Case #2

25

Case #3

57

Case #4

86

Case #5

339


50
10
4 5
6 2
10 2
10
8 5
9 1
10 2
24
15 3
20 4
23 7
39
17 8
30 5
31 9
60
57 12
31 19
38 16
10
2 2
8 3
5 2
10
9 3
3 3
5 2
10
8 8
2 1
6 1
10
2 2
5 2
3 2
10
2 2
5 2
4 2
20
12 5
19 6
10 2
20
16 4
15 3
4 4
20
14 2
5 6
2 5
20
8 4
5 4
3 2
20
4 5
2 5
10 6
20
11 5
3 5
9 3
20
5 4
9 3
7 4
20
11 4
7 3
2 4
20
4 1
5 3
15 5
20
17 1
12 4
9 3
30
14 9
18 3
29 10
30
12 10
4 9
6 5
30
1 4
28 7
27 2
30
6 1
15 10
23 8
30
4 7
28 1
13 2
30
7 6
6 5
18 2
30
23 2
21 5
11 7
30
11 8
28 8
12 8
30
18 10
4 10
6 9
30
12 7
19 7
3 1
40
14 1
9 4
21 5
40
11 11
40 8
25 10
40
36 11
2 12
3 17
40
15 2
21 9
37 20
40
29 3
5 2
2 11
40
19 6
21 13
29 11
40
14 11
9 4
4 11
40
18 10
14 12
35 8
40
12 10
1 6
10 10
40
24 8
25 6
9 1
50
3 6
46 8
36 12
50
38 9
15 1
4 3
50
19 15
31 2
47 6
50
49 9
10 7
8 11
50
43 15
39 10
30 7
60
12 17
16 12
29 3
60
55 20
33 20
16 20
60
27 10
36 3
54 5
60
37 20
42 20
19 20
60
60 13
18 10
37 16#include <iostream>
using namespace std;

int N, minS, sum;
int info[2][5];
int arr[65], cua[5];
bool visit[65], visitCua[5];

void reset() {
	for (int i = 1; i <= N; i++)
	{
		arr[i] = 0;
	}
}

void xepCho(int cua[], int index, int sum) {
	if (sum > minS)
	{
		return;
	}
	if (index == 4)
	{
		if (sum < minS)
		{
			minS = sum;
		}
		return;
	}

	int cuaMo = cua[index];
	int viTriCua = info[0][cuaMo];
	int soNguoi = info[1][cuaMo];

	//uu tien xep vao vi tri truoc cua neu vi tri do con trong
	if (arr[viTriCua] == 0)
	{
		arr[viTriCua] = index;
		sum += 1;
		soNguoi--;
	}
	int k = 1;
	while (soNguoi != 0)
	{
		//neu con duy nhat 1 nguoi va ca 2 ben deu con trong
		if (soNguoi == 1 && arr[viTriCua + k] == 0 && arr[viTriCua - k] == 0 && viTriCua + k <= N && viTriCua - k >= 1)
		{
			//thu xep vao ben phai
			arr[viTriCua + k] = index;
			sum += 1 + k;
			soNguoi--;
			xepCho(cua, index + 1, sum);
			//backtrack
			sum -= 1 + k;
			arr[viTriCua + k] = 0;
			soNguoi++;
			for (int i = 1; i <= N; i++)
			{
				if (arr[i] > index)
				{
					arr[i] = 0;
				}
			}

			//thu xep vao ben trai
			arr[viTriCua - k] = index;
			sum += 1 + k;
			soNguoi--;
			xepCho(cua, index + 1, sum);
			//backtrack
			arr[viTriCua - k] = 0;
			sum -= 1 + k;
			for (int i = 1; i <= N; i++)
			{
				if (arr[i] > index)
				{
					arr[i] = 0;
				}
			}
			return;
		}
		//vi tri ben phai trong
		if (arr[viTriCua + k] == 0 && viTriCua + k <= N && soNguoi > 0)
		{
			arr[viTriCua + k] = index;
			sum += 1 + k;
			soNguoi--;
		}
		//vi tri ben trai trong
		if (arr[viTriCua - k] == 0 && viTriCua - k >= 1 && soNguoi > 0)
		{
			arr[viTriCua - k] = index;
			sum += 1 + k;
			soNguoi--;
		}
		k++;
	}

	xepCho(cua, index + 1, sum);
}

void timCuaVaoUuTien(int index) {
	//tim hoan vi
	if (index > 3) {
		xepCho(cua, 1, 0);
		reset();
	}

	for (int i = 1; i <= 3; i++) {
		if (!visitCua[i]) {
			cua[index] = i;
			visitCua[i] = true;
			timCuaVaoUuTien(index + 1);
			visitCua[i] = false;
		}
	}
}

int main() {
	//freopen("Text.txt", "r", stdin);
	int T;
	cin >> T;

	for (int tc = 1; tc <= T; tc++)
	{
		cin >> N;

		reset();
		for (int i = 1; i <= 3; i++)
		{
			int P, C;
			cin >> P >> C;
			info[0][i] = P;
			info[1][i] = C;
		}

		minS = 1e6;
		timCuaVaoUuTien(1);

		cout << "Case #" << tc << endl << minS << endl;
	}

	return 0;
}
Leave a Comment