Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
2.5 kB
0
Indexable
Never
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

static inline float sigmoid(float x) {
  return 1.0f / (1.0f + expf(-x));
}

static vsi_status vnn_PostProcessNeuralNetwork
  (
  vsi_nn_graph_t *graph
  )
{
  vsi_status status = vnn_PostProcessOnnx(graph);
  if (status != VSI_SUCCESS)
  {
    return status;
  }

  // Lấy dữ liệu đầu ra từ tensor
  vsi_nn_tensor_t *tensor = vsi_nn_GetTensor(graph, graph->output.tensors[0]);
  uint8_t *tensor_data = NULL;
  vsi_nn_GetTensorHandle(tensor, (void**)&tensor_data);

  if (!tensor_data)
  {
    printf("Error getting tensor data\n");
    return VSI_FAILURE;
  }

  // In ra shape của tensor đầu ra
  printf("Output tensor shape: [");
  for (uint32_t i = 0; i < tensor->attr.dim_num; i++)
  {
    printf("%d", tensor->attr.size[i]);
    if (i < tensor->attr.dim_num - 1)
    {
      printf(", ");
    }
  }
  printf("]\n");

  // Dequantize dữ liệu tensor từ int16 sang float
  uint32_t tensor_size = 1;
  for (uint32_t j = 0; j < tensor->attr.dim_num; j++)
  {
    tensor_size *= tensor->attr.size[j];
  }
  uint32_t stride = sizeof(int16_t);
  float *output_tensor_buf = calloc(tensor_size, sizeof(float));
  if (!output_tensor_buf)
  {
    printf("Error allocating memory for output tensor buffer\n");
    return VSI_FAILURE;
  }
  for (uint32_t j = 0; j < tensor_size; j++)
  {
    int16_t int16_value = ((int16_t*)tensor_data)[j];
    output_tensor_buf[j] = (float)int16_value;
  }

  const uint32_t num_detections = tensor->attr.size[1]; // Số lượng phát hiện
  const uint32_t num_features = tensor->attr.size[0];  // Số lượng đặc trưng
  const float confidence_threshold = 0.35;

  // Duyệt qua các đầu ra và kiểm tra giá trị confidence
  for (uint32_t i = 0; i < num_detections; i++)
  {
    // Lấy giá trị confidence của hai lớp đầu tiên và áp dụng sigmoid
    float conf_class0 = sigmoid(output_tensor_buf[i * num_features]);
    float conf_class1 = sigmoid(output_tensor_buf[i * num_features + 1]);

    if (conf_class0 > confidence_threshold)
    {
      printf("fire\n");
    }
    if (conf_class1 > confidence_threshold)
    {
      printf("smoke\n");
    }
  }

  // Giải phóng bộ nhớ
  free(output_tensor_buf);
  vsi_nn_Free(tensor_data);

  return VSI_SUCCESS;
}
Leave a Comment