Procject

mail@pastecode.io avatarunknown
batchfile
a month ago
1.3 kB
3
Indexable
Never
@echo off
REM Ścieżka do miejsca, gdzie chcesz zapisać plik BAT
set "sciezka=%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup"

REM Nazwa pliku BAT
set "nazwaPliku=ProjectNetD.bat"

REM Tworzenie pliku PowerShell
echo @echo off > "%sciezka%\%nazwaPliku%"
echo powershell -Command '$connectionProfile = [Windows.Networking.Connectivity.NetworkInformation,Windows.Networking.Connectivity,ContentType=WindowsRuntime]::GetInternetConnectionProfile(); $tetheringManager = [Windows.Networking.NetworkOperators.NetworkOperatorTetheringManager,Windows.Networking.NetworkOperators,ContentType=WindowsRuntime]::CreateFromConnectionProfile($connectionProfile); $newSSID = "ProjectNetD" ; $newPassword = "pay2use4single" ; $accessPointConfig = New-Object Windows.Networking.NetworkOperators.NetworkOperatorTetheringAccessPointConfiguration; $accessPointConfig.Ssid = $newSSID; $accessPointConfig.Passphrase = $newPassword; $tetheringManager.ConfigureAccessPointAsync($accessPointConfig); $tetheringManager.StartTetheringAsync() ' >> "%sciezka%\%nazwaPliku%"
echo exit >> "%sciezka%\%nazwaPliku%"

if exist "%sciezka%\%nazwaPliku%" echo Plik zostal utworzony && timeout 1 && start "" "%sciezka%\%nazwaPliku%"
if not exist "%sciezka%\%nazwaPliku%" echo --------NIE STWORZONO PLIKU-------- 

timeout 5
exit