Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
4.2 kB
1
Indexable
Never
Level 3
Làng mạc
Cho bản đồ mạng lưới giao thông giữa các làng mạc. Một vùng được định nghĩa là một tập hợp các làng mà từ bất kỳ một làng nào trong vùng đều có thể đi đến một làng khác trong vùng.

Hãy tính số vùng trong bản đồ, số làng cô lập (làng không có đường đi đến bất kỳ làng khác) và số con đường đóng vai trò là “Cầu” giữa hai vùng (nếu bỏ con đường này đi thì số lượng vùng tăng lên 1).

Input

Dòng đầu có một số T là số lượng test của file input. Mỗi test được bố cục như sau: dòng đầu là một số nguyên dương N (N <= 300) N là số làng, tiếp theo là một ma trân A[i, j] trong đó A[i][j] có giá trị bằng 1 là có đường đi từ làng i tới làng j và 0 nếu không có đường từ làng i tới làng j. Dữ liệu đảm bảo nếu có đường từ làng i tới làng j thì cũng sẽ có đường ngược lại.

Output

Với mỗi test, in ra sốvùng có trên bản đồ, số làng cô lập và số đường đóng vai trò là cầu.

 

Sample

 

Input

2

5

0 1 0 1 0

1 0 0 1 0

0 0 0 0 1

1 1 0 0 0

0 0 1 0 0

7

0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0

1 1 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0

 

Output

2 0 1

3 1 2


// In Practice, You should use the statndard input/output
// in order to receive a score properly.
// Do not use file input and output. Please be very careful. 

#include<iostream>

using namespace std;
int const max_len= 305;
int map[max_len][max_len];  // Map dau vao
int visit[max_len]; // danh dau dinh
int visitEdge[max_len][max_len]; // danh dau cac canh
int n;

void Try(int u){
	for(int i=0; i<n;i++){
		if(map[u][i]==1 && !visit[i]){
			visit[i]=1;
			Try(i);
		}

	}

}
int getRount(){     // tra ve so vung trong map
	int ans=0;
	for(int i=0; i<n;i++){
		if( !visit[i]){  // dinh i chua dc xet
			ans++;
			Try(i);
		}

	}
	return ans;
}
void reset(){
	for(int i=0; i<n;i++){
		visit[i]=0;      // reset mangvisit
	}

}
bool flag2;
void checkBrigde(int d1,int d2){
	for(int i=0; i<n;i++){
		if(map[d1][i]==1 && !visit[i]){
			if(i==d2){  //neu ma tu d1 van di dc den d2
				flag2=false;
				return;
			}

			visit[i]=1;
			checkBrigde(i,d2);
			if(!flag2) return ;
		}

	}

}

int getBridge(){
	int ans=0;
	for(int i=0; i<n;i++){
		for(int j=0;j<n;j++){
			visitEdge[i][j]=0;      // reset mangvisit
		}
	}
	for(int r=0; r<n;r++)	{
		for(int c=0; c<n;c++){
			if( map[r][c]==1 && visitEdge[r][c]==0){
				map[r][c]=map[c][r]=0 ;   // thu bo duong di tu r den c
				visitEdge[r][c]=visitEdge[c][r]=1;
				flag2=true;
				reset();
				checkBrigde(r,c);
				if(flag2) ans++;
				map[r][c]=map[c][r]=1;
			}

		}

	}
	return ans;

}int main()
{
	int test_case;
	int T;
	int Answer;
	int cntAlone;
	int cntEdge;
	//freopen("text.txt", "r", stdin);
	cin >> T;

	/*
	Read each test case from standard input.
	*/
	for(test_case = 1; test_case <= T; ++test_case)
	{


		cin>>n;
		cntAlone=0;
		cntEdge=0;
		for(int i=0; i<n;i++){
			bool flag=true; // danh dau vung cco lap
			for(int j=0; j<n;j++){
				cin>>map[i][j];
				if(map[i][j]==1){
					cntEdge++;
					flag=false;
				}

			}
			if(flag) cntAlone++;

		}
		cntEdge=cntEdge/2;
		reset();
		int group = getRount();
		int cntBridge=0;
		if((n>2 && cntEdge == (n*(n-1)/2)) || cntEdge==0) cntBridge=0;
		else {
			cntBridge=getBridge();
		}


		/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
		/*
		Please, implement your algorithm from this section.
		*/
		/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


		// Print the answer to standard output(screen).
		cout << group << " " << cntAlone<<" "<<cntBridge << endl;
	}
	return 0;//Your program should return 0 on normal termination.
}