Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
2 years ago
751 B
2
Indexable
Never
void xoa_sv(danh_sach_sv &ds_sv)
{
  string del;
  cin.ignore();
  cout << "Nhap Ma So Can Xoa : \n";
  fflush(stdin);
  getline(cin, del);

//Danh sách rỗng
 if (ds_sv.pHead == NULL)
 {
  return;
 }
// Danh sách có 1 sinh viên, và trùng với mã số cần xoá.
 if (del.compare(ds_sv.pHead->data.mssv) == 0)
 {

  node_sv *p = ds_sv.pHead;
  ds_sv.pHead = ds_sv.pHead->pNext;
  delete p;
  return;
 }
 
//Danh sách nằm trong khoảng không phải đầu và cuối/
 node_sv *g = NULL;
 for (node_sv *k = ds_sv.pHead; k != NULL; k = k->pNext)
 {
  if (del.compare(k->data.mssv) == 0)
  {
   g->pNext = k->pNext;
   delete k;
   return;
  }
  g = k;
 }
}