Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
2.3 kB
4
Indexable
Never
#define ALARM_THRESHOLD 128 // Połowa maksymalnej wartości potencjometru
#define LED_ON() LATA = 0xFF; // Włącz wszystkie diody
#define LED_OFF() LATA = 0x00; // Wyłącz wszystkie diody

#include <math.h>
#include <xc.h>
#include <stdlib.h>
#include "adc.h"
#include "buttons.h"

int main(void) {
  // Domyślna konfiguracja ADC
  ADC_SetConfiguration(ADC_CONFIGURATION_DEFAULT);
  // ADC ma czytać potencjometr
  ADC_ChannelEnable(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER);
  // Output LEDów PORT A
  TRISA = 0x00; // Ustaw port A jako wyjście

  unsigned int value;
  bool alarmActive = false;
  unsigned int alarmCounter = 0;
  bool alarmButtonWasPressed = false;

  while (1) {
    // Odczytanie 10-bitowej wartości z potencjometru
    value = ADC_Read10bit(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER);

    // Błąd
    if (value == 0xFFFF) {
      // W razie czego przechodzimy do kolejnej iteracji
      continue;
    }

    // Sprawdzenie, czy wartość przekracza wartość progu alarmu
    if (value > ALARM_THRESHOLD) {
      // Jeśli alarm jest nieaktywny, włączamy go
      if (!alarmActive) {
        alarmActive = true;
        alarmCounter = 0;
      }
    } else {
      // Jeśli wartość spada poniżej progu, wyłączamy alarm
      if (alarmActive) {
        alarmActive = false;
        LED_OFF(); // Wyłącz wszystkie diody
      }
    }

    // Obsługa alarmu
    if (alarmActive) {
      // Mruganie jedną diodą lub włączanie wszystkich diod
      // (zależnie od czasu alarmu)
      // ...

      alarmCounter += 100; // Inkrementujemy licznik czasu (odczyt co 100ms)
    }

    // Sprawdzenie przycisku wyłączania alarmu
    if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4) || BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3)) {
      alarmButtonWasPressed = true;
    }

    // Wyłączenie alarmu przyciskiem
    if (alarmButtonWasPressed && alarmActive) {
      alarmActive = false;
      LED_OFF(); // Wyłącz wszystkie diody
      alarmButtonWasPressed = false; // Wyzerowanie flagi przycisku
    }
  }

  return 0;
}
Leave a Comment