Untitled

 avatarDarin
plain_text
2 months ago
3.6 kB
2
Indexable
Never
Cho đoạn code bên dưới, giải thích thuộc tính Message message; trong class Message dùng để làm gì.
Giải thích mục đích của đoạn code: comment.message = target.message != null ? target.message : target; trong hàm commentTo
 
 
class UserSolution {
  Map<String, User> users = new HashMap<>();
  Map<Integer, Message> messages = new HashMap<>();
  TreeSet<User> topUsers = new TreeSet<>((a, b) -> a.point == b.point ? a.name.compareTo(b.name) : b.point - a.point);
  TreeSet<Message> topMessages = new TreeSet<>((a, b) -> a.total == b.total ? a.id - b.id : b.total - a.total);
 
 
  void init() {
    users.clear();
    messages.clear();
    topUsers.clear();
    topMessages.clear();
  }
 
 
  int writeMessage(char[] mUser, int mID, int mPoint) {
    String name = new String(mUser).trim();
    User user = users.computeIfAbsent(name, k -> new User());
    user.name = name;
 
 
    topUsers.remove(user);
    user.point += mPoint;
    topUsers.add(user);
 
 
    Message message = new Message(user, mID, mPoint);
    messages.put(mID, message);
    topMessages.add(message);
    return user.point;
  }
 
 
  int commentTo(char[] mUser, int mID, int mTarget, int mPoint) {
    writeMessage(mUser, mID, mPoint);
    Message target = messages.get(mTarget);
    Message comment = messages.get(mID);
    comment.message = target.message != null ? target.message : target;
    topMessages.remove(comment);
    target.comments.add(comment);
 
 
    topMessages.remove(comment.message);
    comment.message.total += mPoint;
    topMessages.add(comment.message);
    return comment.message.total;
  }
 
 
  int erase(int mID) {
    Message post = messages.get(mID);
    if (post.message != null) { // comment
      topMessages.remove(post.message);
      remove(post);
      topMessages.add(post.message);
      return post.message.total;
    } else { // message
      topMessages.remove(post);
      remove(post);
      return post.user.point;
    }
  }
 
 
  void remove(Message post) {
    for (Message i : post.comments)
      if (i.isAlive)
        remove(i);
    post.isAlive = false;
    topUsers.remove(post.user);
    post.user.point -= post.point;
    topUsers.add(post.user);
    if (post.message != null) // comment
      post.message.total -= post.point;
  }
 
 
  void getBestMessages(int[] mBestMessageList) {
    int i = 0;
    for (Message message : topMessages) {
      mBestMessageList[i] = message.id;
      if (++i == 5)
        break;
    }
  }
 
 
  void getBestUsers(char[][] mBestUserList) {
    int i = 0;
    for (User user : topUsers) {
      int j;
      for (j = 0; j < user.name.length(); j++)
        mBestUserList[i][j] = user.name.charAt(j);
      mBestUserList[i][j] = '\0';
      if (++i == 5)
        break;
    }
  }
}
 
 
class User {
  String name;
  int point;
}
 
 
class Message {
  User user;
  int id, point, total;
  boolean isAlive = true;
  Message message;
  List<Message> comments = new ArrayList<>();
 
 
  Message(User mUser, int mID, int mPoint) {
    user = mUser;
    id = mID;
    total = point = mPoint;
  }
}