Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
19 days ago
2.2 kB
2
Indexable
Never
import os
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Hàm tính diện tích của bounding box từ định dạng YOLO
def calculate_bbox_area(image_width, image_height, bbox):
  class_id, x_center, y_center, bbox_width, bbox_height = map(float, bbox)
  
  # Chuyển đổi tọa độ trung tâm và kích thước bbox từ tương đối sang tuyệt đối
  xmin = int((x_center - bbox_width/2) * image_width)
  ymin = int((y_center - bbox_height/2) * image_height)
  xmax = int((x_center + bbox_width/2) * image_width)
  ymax = int((y_center + bbox_height/2) * image_height)
  
  # Tính diện tích bbox
  width = xmax - xmin
  height = ymax - ymin
  area = width * height
  return area

# Đọc ảnh và label YOLO
def read_image_and_label(image_path, label_path):
  image = cv2.imread(image_path)
  image_height, image_width, _ = image.shape
  
  labels = np.loadtxt(label_path, dtype=str, delimiter=' ')
  return image_width, image_height, labels

# Hàm visualize phân bố diện tích bbox
def visualize_bbox_areas(bbox_areas):
  plt.figure(figsize=(8, 6))
  plt.hist(bbox_areas, bins=50, edgecolor='black')
  plt.xlabel('Area of Bounding Box')
  plt.ylabel('Number of Bounding Boxes')
  plt.title('Distribution of Bounding Box Areas')
  plt.grid(True)
  plt.show()

# Đường dẫn đến thư mục chứa ảnh và label
image_dir = 'path/to/your/image/directory/'
label_dir = 'path/to/your/label/directory/'

# List để lưu trữ diện tích của các bounding box
bbox_areas = []

# Đọc và xử lý từng ảnh và label
for image_name in os.listdir(image_dir):
  if image_name.endswith('.jpg'):
    image_path = os.path.join(image_dir, image_name)
    label_path = os.path.join(label_dir, image_name.replace('.jpg', '.txt'))
    
    image_width, image_height, labels = read_image_and_label(image_path, label_path)
    
    # Xử lý từng bbox trong labels
    for label in labels:
      bbox_area = calculate_bbox_area(image_width, image_height, label)
      bbox_areas.append(bbox_area)

# Visualize phân bố diện tích bbox
visualize_bbox_areas(bbox_areas)
Leave a Comment