Viết chương trình bcc đơn giản

Viết chương trình nhập 1 chữ số bất kỳ và thực hiện in ra màn hình phép nhân từ 1 => 9 VD: 1 1 x 1 = 1 1 x 2 = 2 ................. 1 x 8 = 8 1 x 9 = 9
 avatar
nguyenthanhtruong
c_cpp
a month ago
191 B
2
Indexable
Never
#include <stdio.h>

int main() {
  int n, i;
  scanf("%d", &n);
  i = 1;
  while (i < 10){
    printf("%d x %d = %d\n", n, i, n*i);
    i++;
  }
  return 0;
}
Leave a Comment