Untitled

 avatar
Darin
plain_text
a year ago
610 B
1
Indexable
Never
Tôi có hàm đệ quy như sau:
public int getCount(char[] mSpecies, int mDistance) {
		Node start = map.get(new String(mSpecies));
		return deQuy(start, null, mDistance);
	}

	// đệ quy
	// không có chu trình nên không cần mảng đánh dấu các đỉnh đã được duyệt
	public int deQuy(Node cur, Node pre, int dis) {
		int count = 0;
		if (dis == 0) {
			return 1;
		}
		for (Node next : cur.link) {
			if (next != pre) {
				count += deQuy(next, cur, dis - 1);
			}
		}
		return count;
	}

Hãy chuyển hàm deQuy sang dạng void và cập nhật kết quả vào biến global count.