Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
2.2 kB
1
Indexable
Never
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "vsi_nn_pub.h"

static vsi_status vnn_PostProcessNeuralNetwork
  (
  vsi_nn_graph_t *graph
  )
{
  vsi_status status = vnn_PostProcessOnnx(graph);
  if (status != VSI_SUCCESS)
  {
    return status;
  }

  // Số lượng đầu ra
  const uint32_t num_detections = 3549;
  const uint32_t num_classes = 2;
  const uint32_t num_features = 34; // Tổng số tính năng
  const float confidence_threshold = 0.35;

  // Lấy dữ liệu đầu ra từ tensor
  vsi_nn_tensor_t *tensor = vsi_nn_GetTensor(graph, graph->output.tensors[0]);
  int16_t *tensor_data = NULL;
  vsi_nn_GetTensorHandle(tensor, (void**)&tensor_data);

  if (!tensor_data)
  {
    printf("Error getting tensor data\n");
    return VSI_FAILURE;
  }

  // In ra kích thước của tensor
  printf("Tensor dimensions: ");
  for (uint32_t i = 0; i < tensor->attr.dim_num; i++)
  {
    printf("%d ", tensor->attr.size[i]);
  }
  printf("\n");

  // Tính toán kích thước của tensor
  uint32_t tensor_size = 1;
  for (uint32_t j = 0; j < tensor->attr.dim_num; j++)
  {
    tensor_size *= tensor->attr.size[j];
  }

  // Dequantize dữ liệu tensor sang float
  float *output_tensor_buf = calloc(tensor_size, sizeof(float));
  if (!output_tensor_buf)
  {
    printf("Error allocating memory for output tensor buffer\n");
    return VSI_FAILURE;
  }
  for (uint32_t j = 0; j < tensor_size; j++)
  {
    vsi_nn_DtypeToFloat32(&tensor_data[j], &output_tensor_buf[j], &tensor->attr.dtype);
  }

  // Duyệt qua các đầu ra
  for (uint32_t i = 0; i < num_detections; i++)
  {
    // Lấy giá trị confidence cuối cùng của mỗi phần tử
    float object_confidence = output_tensor_buf[i * num_features + num_features - 1]; // Áp dụng sigmoid

    if (object_confidence > confidence_threshold)
    {
      printf("ok\n");
      break; // Chỉ cần in "ok" một lần nếu phát hiện bất kỳ đối tượng nào
    }
  }

  // Giải phóng bộ nhớ
  free(output_tensor_buf);

  return VSI_SUCCESS;
}
Leave a Comment