Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
3.8 kB
2
Indexable
Never
namespace Zadanie4
{
  public class Towar
  {
    public string nazwa, producent;
    public int cena;

    public static Towar Dane(string nazwa, string producent, int cena)
    {
      Towar t = new Towar();
      t.nazwa = nazwa;
      t.producent = producent;
      t.cena = cena;
      return t;
    } //nadaje wartosci polom
    public static void Wyswietlanie(Towar t)
    {
      Console.WriteLine("Produkt: {0}, producent: {1}, cena: {2}", t.nazwa, t.producent, t.cena);
    } //wyswietlam dany towar
    public static Towar[] Wyszukaj(string nazwa, Towar[] towary)
    {
      int licznik = 0;
      for (int i = 0; i < towary.Length; i++)
      {
        if (towary[i].nazwa == nazwa)
          licznik++;
      } //wyszukuje towar, którego nazwa zgadza sie z tym, ktory podalam w mainie
      //teraz chce zwrocic tablice, zeby nie wyswietlala sie tylko nazwa ale wszystkie inf o tym produkcie
      Towar[] wyszukane = new Towar[licznik];
      int j = 0;
      for (int i = 0; i < towary.Length; i++)
        if (towary[i].nazwa == nazwa)
          wyszukane[j] = towary[i];
      return wyszukane; //zwraca teraz wszystkie inf o tym produkcie
      //teraz chce to zapisac w pliku
    }
    public static void Zapisz(string plik, Towar[] towary)
    {
      if (File.Exists(plik))
        File.Delete(plik); //jesli juz taki plik istnieje to program go usuwa
      for (int i = 0; i < towary.Length; i++)
      {
        string towar = towary[i].nazwa + ", " + towary[i].producent + ", " +
          towary[i].cena;
        File.AppendAllText(plik, towar + "\r\n");
      }
    }
    public static Towar[] Wczytaj(string plik)
    {
      string[] Tekst = File.ReadAllLines(plik);
      Towar[] towary = new Towar[Tekst.Length];
      for (int i = 0; i < Tekst.Length; i++)
      {
        string[] dane = Tekst[i].Split(',');
        towary[i] = Dane(dane[0], dane[1], Convert.ToInt32(dane[2]));
      }
      return towary;
    }
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      { /* Zdefiniuj klasę Towar, która będzie zawierać następujące pola: nazwa,
       producent, cena.. Napisz metody statyczne klasy Towar do nadawania
       wartości polom i do wyświetlania.. Utwórz tablicę towarów i dodaj metody do
       wyszukiwania towarów na tablicy np. po nazwie, cenie itp. Dodaj w klasie
       Towar metody statyczne do zapisywania tablicy towarów w pliku (opracuj
       format zapisu) i odczytywania tablicy towarów z pliku. */

        Towar a = Towar.Dane("Perlage", "Cisowanka", 5);
        Towar.Wyswietlanie(a);
        Towar b = Towar.Dane("Baton", "Kinder", 7);
        Towar.Wyswietlanie(b);
        Towar[] towar1 = { a, b, Towar.Dane("serek z krówką", "Rolmlecz", 6)};

        Console.WriteLine();
        Towar[] towary = Towar.Wyszukaj("Baton", towar1);
        for (int i = 0; i < towary.Length; i++)
          Towar.Wyswietlanie(towary[i]);
        Console.WriteLine();

        Towar.Zapisz("towar.txt", towar1);

        Towar[] odczytane = Towar.Wczytaj("towar.txt");
        for (int i = 0; i < odczytane.Length; i++)
          Towar.Wyswietlanie(odczytane[i]);

        Console.ReadKey();
      }
    }
  }
}