Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
398 B
1
Indexable
Never
% tria(F, Lit)
% Donat una CNF,
% -> el segon parametre sera un literal de CNF
%  - si hi ha una clausula unitaria sera aquest literal, sino
%  - un qualsevol o el seu negat.
tria(F,Lit):- member([Lit],F),!. %Si hi ha una clausula unitaria sera aquest literal
tria([[Lit|_]|_],Lit). %Si es el primer literal de la primera clausula
tria([[Lit|_]|_],NLit):- negatiu(Lit,NLit). %Altrament el seu negat