Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
12 days ago
6.9 kB
3
Indexable
Never
Dưới đây là đoạn mã Python để xuất danh sách các thuật ngữ thiên văn học từ 41 đến 80 bắt đầu bằng chữ K vào một file Excel:

```python
import openpyxl

# Danh sách các thuật ngữ thiên văn học từ 41 đến 80 bắt đầu bằng chữ K
astro_terms_part2 = [
  ("Keplerian Orbit", "Quỹ đạo Kepler", "Quỹ đạo của một vật thể thiên văn tuân theo các định luật của Kepler."),
  ("Krasnikov Tube", "Ống Krasnikov", "Một khái niệm lý thuyết về cấu trúc không-thời gian cho phép di chuyển nhanh hơn ánh sáng."),
  ("Kinematic Redshift", "Dịch chuyển đỏ động học", "Hiện tượng dịch chuyển đỏ do chuyển động của nguồn ánh sáng hoặc vật thể."),
  ("Kelvin-Helmholtz Contraction", "Co rút Kelvin-Helmholtz", "Quá trình co rút của một ngôi sao do mất năng lượng bức xạ và trọng lực."),
  ("Klein-Gordon Field", "Trường Klein-Gordon", "Trường lượng tử mô tả các hạt boson trong lý thuyết trường lượng tử."),
  ("Keplerian Elements", "Các yếu tố Kepler", "Các tham số mô tả quỹ đạo của một vật thể thiên văn theo các định luật của Kepler."),
  ("Kerr Metric", "Mêtric Kerr", "Mô tả không-thời gian xung quanh một lỗ đen xoay tròn."),
  ("KELT (Kilodegree Extremely Little Telescope)", "Kính viễn vọng cực nhỏ KELT", "Một kính viễn vọng có độ chính xác cao dùng để phát hiện các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời."),
  ("Kibble-Zurek Mechanism", "Cơ chế Kibble-Zurek", "Mô hình mô tả sự hình thành các cấu trúc vật lý trong quá trình chuyển pha."),
  ("Kerr-Schild Form", "Dạng Kerr-Schild", "Cách biểu diễn giải pháp của phương trình trường Einstein cho các lỗ đen xoay tròn."),
  ("Kowal-Kratchenko Effect", "Hiệu ứng Kowal-Kratchenko", "Hiện tượng dịch chuyển đỏ trong phổ của các quasar do tương tác với môi trường liên sao."),
  ("Keplerian Telescope", "Kính viễn vọng Kepler", "Kính viễn vọng sử dụng hai thấu kính lồi để tạo hình ảnh."),
  ("Kerr Spacetime", "Không-thời gian Kerr", "Mô hình không-thời gian xung quanh một lỗ đen xoay tròn."),
  ("Kuiper Cliff", "Vách đá Kuiper", "Khu vực giảm mạnh số lượng vật thể sau vành đai Kuiper."),
  ("Keplerian Motion", "Chuyển động Kepler", "Chuyển động của các vật thể tuân theo định luật Kepler."),
  ("Kappa Mechanism", "Cơ chế Kappa", "Cơ chế gây ra dao động trong các ngôi sao biến quang kiểu Beta Cephei."),
  ("Kerr Effect", "Hiệu ứng Kerr", "Hiện tượng thay đổi chỉ số khúc xạ của một chất dưới tác dụng của một trường điện từ mạnh."),
  ("Kinematic Distance", "Khoảng cách động học", "Khoảng cách tới một vật thể được xác định thông qua các chuyển động và vận tốc của nó."),
  ("Kuiper Belt Binary", "Hệ đôi vành đai Kuiper", "Hai vật thể trong vành đai Kuiper quay quanh nhau."),
  ("Kirkwood Gaps", "Khoảng trống Kirkwood", "Các vùng trống trong vành đai tiểu hành tinh do ảnh hưởng hấp dẫn của Sao Mộc."),
  ("Keplerian Satellite", "Vệ tinh Kepler", "Vệ tinh có quỹ đạo tuân theo các định luật Kepler."),
  ("Kelvin Helmholtz Waves", "Sóng Kelvin Helmholtz", "Sóng do sự chênh lệch vận tốc giữa hai lớp chất lỏng hoặc khí."),
  ("Kilonova Remnant", "Tàn tích Kilonova", "Vật chất còn lại sau vụ nổ kilonova."),
  ("Klein Four-Group", "Nhóm Klein Bốn", "Một nhóm đại số với bốn phần tử, quan trọng trong lý thuyết nhóm."),
  ("Kuiper Belt Exploration", "Thám hiểm vành đai Kuiper", "Các nhiệm vụ nghiên cứu và khám phá vành đai Kuiper."),
  ("Kinematic Dynamical Model", "Mô hình động học", "Mô hình mô tả sự chuyển động của các vật thể thiên văn."),
  ("Kelvin Temperature Scale", "Thang nhiệt độ Kelvin", "Thang đo nhiệt độ bắt đầu từ 0 Kelvin, tương đương với -273.15 độ Celsius."),
  ("Kepler Space Mission", "Nhiệm vụ không gian Kepler", "Nhiệm vụ của NASA để tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời."),
  ("Kerr Ring Singularity", "Điểm kỳ dị vòng Kerr", "Điểm kỳ dị hình vòng trong mô hình lỗ đen Kerr."),
  ("Kinematic Equations", "Phương trình động học", "Phương trình mô tả chuyển động của các vật thể thiên văn."),
  ("Kirkwood Zone", "Vùng Kirkwood", "Vùng có các khoảng trống Kirkwood trong vành đai tiểu hành tinh."),
  ("Keplerian Orbital Elements", "Các yếu tố quỹ đạo Kepler", "Các tham số mô tả quỹ đạo của một vật thể thiên văn theo định luật Kepler."),
  ("Kibble Mechanism", "Cơ chế Kibble", "Mô hình mô tả sự hình thành các cấu trúc vũ trụ trong lý thuyết vật lý."),
  ("Kelvin Wave", "Sóng Kelvin", "Sóng không phân tán xảy ra trong các dòng chất lỏng hoặc khí."),
  ("Klein Quantum Mechanics", "Cơ học lượng tử Klein", "Lý thuyết lượng tử mô tả hành vi của các hạt nhỏ."),
  ("Keplerian Rotation Curve", "Đường cong quay Kepler", "Đường cong biểu thị tốc độ quay của các vật thể trong thiên hà theo định luật Kepler."),
  ("Kuiper Belt Population", "Dân số vành đai Kuiper", "Số lượng và phân bố các vật thể trong vành đai Kuiper."),
  ("Klein-Gordon Equation", "Phương trình Klein-Gordon", "Phương trình trong lý thuyết trường lượng tử mô tả các hạt boson."),
  ("Kerr Spacetime Geometry", "Hình học không-thời gian Kerr", "Hình học của không-thời gian xung quanh một lỗ đen xoay tròn."),
  ("Kozai-Lidov Mechanism", "Cơ chế Kozai-Lidov", "Hiệu ứng gây ra bởi tương tác hấp dẫn giữa các vật thể trong quỹ đạo nghiêng."),
]

# Tạo một workbook mới và active worksheet
wb = openpyxl.Workbook()
ws = wb.active

# Thêm tiêu đề cho các cột
ws.append(["Tên tiếng Anh", "Tên tiếng Việt", "Giải thích nghĩa bằng tiếng Việt"])

# Thêm các thuật ngữ vào bảng tính
for term in astro_terms_part2:
  ws.append(term)

# Lưu workbook vào file Excel
wb.save("astro_terms_K_part2.xlsx")
```

Chạy đoạn mã trên sẽ tạo ra một file Excel tên là `astro_terms_K_part2.xlsx` chứa các thuật ngữ thiên văn học từ 41 đến 80 bắt đầu bằng chữ K với ba cột: tên tiếng Anh, tên tiếng Việt và giải thích nghĩa bằng tiếng Việt.
Leave a Comment