1

mail@pastecode.io avatar
unknown
actionscript
2 years ago
6.3 kB
4
Indexable
Never
<?php

if(!isset($_SESSION)){
  session_start();
}


if (isset($_SESSION['username'])) {
 header("Location: ./index.php");
}
?>
<?php
 include './include/body.php';
?>
<title>Hệ thống Vip Like, tăng like, tăng Follow Uy tín Tốt nhất Việt Nam</title>
          <div class="row1">
  <ol class="breadcrumb">
    <li>
      <a href="index.php"><i class="fa fa-home"></i></a>
    </li>
    <li>
      <a href="register.php">Đăng ký</a>
    </li>
  </ol>
</div>
<div class="row1">
    <div class="col-md-8">
    <div class=" alert box">
      <div class="bold">Đăng ký tài khoản</div>
      <hr>
      <div class="alert alert-secondary">
                <div style="font-style: italic">
          *Tài khoản này chỉ sử dụng trên MaiLike.xyz, chúng tôi không yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản Facebook.
        </div>
        <div class="mtop20">
          <form role="form" method="post" id="form-dangky">
            <div class="">
              <input type="hidden" name="ref" value="">
              <div class="form-group">
                              </div>
              <div class="form-group">
                <div class="col-md-4">
                  <label>Tên đăng nhập*</label> <br><span style="font-size: 9px">(Chữ thường không dấu, viết liền)</span>
                </div>
                <div class="col-md-8">
                  <input type="text" name="username" id="username" placeholder="Nhập tên tài khoản" class="form-control" required>
                </div>
                <div class="clearfix"></div>
              </div>
              <div class="form-group">
                <div class="col-md-4">
                  <label>Mật khẩu*</label>
                </div>
                <div class="col-md-8">
                  <input type="password" name="password" placeholder="Nhập mật khẩu" class="form-control" required="" id="password">
                </div>
                <div class="clearfix"></div>
              </div>
              <div class="form-group">
                <div class="col-md-4">
                </div>
                <div class="col-md-8">
                  <button type="submit" class="btn btn-cam" tabindex="7" id="btn_register">
                    Đăng ký
                  </button>
                </div>
                <div class="clearfix"></div>
              </div>
              <div class="mtop20">Nếu bạn đã có tài khoản, <a style="color:red" class="cam alogin" href="login.php">Đăng nhập ở đây</a></div>
              </br>
              <p><i style="color:red">+ Lưu ý khi đăng ký tài khoản:</i> Bạn hãy nghĩ ra một tên đăng nhập và mật khẩu bất kỳ và nhập vào khung trên rồi bấm đăng ký tài khoản, sau khi đăng ký thành công hãy ghi nhớ tên đăng nhập và mật khẩu đó để đăng nhập vào web sử dụng lâu dài.
              <br><b>+ Bạn sẽ được an toàn và bảo mật cao khi dùng dịch vụ tại trang web của chúng tôi bởi vì:
              <br>+ Chúng tôi tuyệt đối không yêu cầu bạn nhập tài khoản và mật khẩu Facebook cũng như các tài khoản và mật khẩu của bất cứ gì riêng tư của bạn vào trang web của chúng tôi.
              <br>+ Tuyệt đối không yêu cầu bạn nhập số ĐT, email cũng như bất kỳ các thông tin cá nhân nào khác của bạn vào trang web của chúng tôi,<i style="color:red"> hãy lưu ý điều này !</i>
              </b>
            </div>
            <div class="clearfix"></div>
          </form>
          <script>
            $(document).ready(function () {
              document.getElementById('btn_register').addEventListener('click', (e) => {

              var user = document.getElementById('username').value;
              var pass = document.getElementById('password').value;
               if(/^[a-zA-Z0-9_.-]+$/.test(user) == false){
                alert('Hãy sửa lại ! Tên đăng nhập phải viết liền không dấu không được có khoảng trắng, không có kí tự đặc biệt (ví dụ: hoa hướng dương phải viết thành hoahuongduong)');
                return;
               }else if(/^[a-zA-Z0-9_.-]+$/.test(pass) == false){
                alert('Hãy sửa lại ! Mật khẩu phải viết liền không dấu, không có kí tự đặc biệt (ví dụ: hoa@123 phải viết thành hoa123)');
                return;
               }else if(user.length < 6 || pass.length < 6){
                 alert('Tài khoản và mật khẩu phải từ 6 - 25 ký tự !!!');
                return;
               }

              if (user != '' && pass != '' ){
              register(user, pass);
  						e.preventDefault();

              }else{
                alert('Vui lòng điền đủ thông tin');
              }
             });
           });
          </script>
        </div>
              </div>
    </div>
  </div>
</div>        </div>
<?php
 include './include/foot.php';
?>