nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
25 days ago
707 B
0
Indexable
Never
; Definicje rejestrów
R16 = 16 ; Zmienna tymczasowa
SUMA = 17 ; Rejestr przechowujący sumę
INDEKS = 18 ; Rejestr przechowujący indeks tablicy
ADRES_TABLICY = 0x20 ; Początkowy adres tablicy w pamięci programu

; Inicjalizacja
LDI R16, 0 ; Inicjalizacja zmiennej tymczasowej
STS SUMA, R16 ; Inicjalizacja sumy
LDI R16, 0 ; Inicjalizacja indeksu tablicy
STS INDEKS, R16 ; Zapisz indeks tablicy

; Pętla
PETLA:
    LDD R16, Z+ ; Wczytaj wartość z tablicy do R16
    ADD SUMA, R16 ; Dodaj do sumy
    INC INDEKS ; Zwiększ indeks tablicy
    CPI INDEKS, 10 ; Sprawdź warunek końca tablicy
    BRNE PETLA ; Jeśli warunek niespełniony, powtórz pętlę

; Wynik w rejestrze SUMA
Leave a Comment


nord vpnnord vpn
Ad