Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
4.0 kB
3
Indexable
Never
phas huy

Sau khi biết tin Eagle xây dựng hệ thống điện và ăn bớt được rất nhiều kinh phí, VenG rất tức vì khi anh xây cầu anh đã không ăn bớt được đồng nào. Do đó anh quyết phá hệ thống điện của Eagle.

Do sợ bị phát hiện nên anh sẽ chỉ phá hệ thống điện ở trên 1 hòn đào, và anh muốn tìm hòn đảo nào sau khi phá xong thì hệ thống điện của Eagle bị chia cắt thành nhiều phần nhất.

Hãy giúp anh VenG tìm hòn đảo này.

Input:

Dòng đầu tiên ghi số bộ test, không lớn hơn 100.

Mỗi bộ test được tổ chức theo khuôn dạng sau:

 Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên N không lớn hơn 100 là số hòn đảo.

Những dòng kế tiếp ghi lại ma trận biểu diễn hệ thong mạng lưới điện, trong đó 0 được hiểu là không có đường dây điện nối giữa điểm i và j, 1 được hiểu có đường dây điện trực tiếp giữa điểm i và điểm j (1<=i, j <= N).

Output

Với mỗi bộ test, in ra màn hình trên một dòng một số duy nhất là hòn đảo bị phá hủy hệ thống điện thỏa mãn yêu cầu bài toán (nếu có nhiều đảo cùng thỏa mãn yêu cầu thì in ra đảo có giá trị nhỏ nhất). Nếu không thể chia cắt được hệ thống điện, hãy in ra số 0.

Example

Input:

2

5

0 1 1 0 0

1 0 1 0 0

1 1 0 1 1

0 0 1 0 0

0 0 1 0 0

5

0 1 1 0 0

1 0 1 0 1

1 1 0 1 1

0 0 1 0 1

0 1 1 1 0

Output:

3

0

//****
mario


Mario cần phải di chuyển từ vị trí có giá trị bằng 2 và ăn vàng ở ô có giá trị bằng 3

0 là nhữngô Mario không thể qua

1 là nhữngô Mario có thể qua

2 là vị trícủa Mario

3 là vị trí Mario cần di chuyển đến

Các vị trí này được thể hiện bằng ma trận NxM( 2<=N,M<=50)

Mario có thểdi chuyển theo hàng ngang hoặc hàng dọc

Hàng ngang mario chỉ nhảy được tối đa 1 bước

Hàng dọc mario có thể nhảy được “h” bước

Tìm bước nhảy “h” tối thiểu để Mario có thể ăn được vàng

Sample Input

3

5 8

1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 3 0 1 1 1

1 1 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0

2 1 1 1 1 1 1 1

5 6

0 1 1 1 0 0

3 1 0 1 1 0

0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1

2 1 1 1 1 1

9 13

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sample output

Case #1

2

Case #2

1

Case #3

3

///************
mountain

Cho một bản đồ kích thước NxN (2 <= N <= 100), mỗi ô mang giá trị là độ cao của ô đó (0 <= độ cao <= 110). Bác John và bò Bessie đang ở ô trên trái (dòng 1, cột 1) và muốn đi đến cabin (dòng N, cột N). Họ có thể đi sang phải, trái, lên trên và xuống dưới nhưng không thể đi theo đường chéo. Hãy giúp bác John và bò Bessie tìm đường đi sao cho chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất trên đường đi là nhỏ nhất.

 

Input

Dòng 1: Số test case

Dòng 2: N

N dòng tiếp theo chứa N số nguyên, mỗi số cho biết cao độ của một ô.

 

Output

In ra #test case và một số nguyên là chênh lệch độ cao nhỏ nhất.

 

Sample

 

Input

5

5

1 1 3 6 8

1 2 2 5 5

4 4 0 3 3

8 0 2 3 4

4 3 0 2 1

5

99 85 38 22 55

89 28 33 3 65

99 20 14 67 90

36 27 28 77 31

50 45 12 9 14

2

92 83

19 91

5

61 49 32 34 28

100 65 0 10 89

34 99 40 86 4

10 97 49 21 30

95 33 79 51 65

2

17 60

94 27

 

Output

#1 2

#2 85

#3 9

#4 50

#5 43
Leave a Comment