Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
1.3 kB
2
Indexable
Never
[Input]

- Số lượng test case T (T <= 50)

- Kích thước ma trận N (5 <= N <= 100)

- Chi tiết ma trận được cho trong N hàng tiếp theo, Giá trị của mỗi ô có giá trị C (0 <= C <= 5)

5

5

5 5 1 4 4  

4 0 2 4 2  

5 0 0 2 0

5 4 3 0 1

1 3 3 2 1

7 

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

5 0 5 0 5 0 5

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

10

1 3 5 1 4 0 0 4 2 1

1 1 2 1 1 0 5 0 2 1

5 0 2 0 4 4 4 0 1 1

0 2 2 4 0 5 4 2 1 3

1 1 2 2 2 3 3 2 1 1

5 1 1 2 0 3 3 2 2 1

3 1 1 1 0 0 1 2 2 5

3 1 4 1 2 0 4 0 0 5

4 0 3 3 1 3 3 0 0 1

5 0 3 1 4 3 3 1 2 3

...

 

[Output]

- Xuất ra số lượng vùng sau khi đổi các vùng số 0

Case #1

11

Case #2

1

Case #3

31

...

 

[Constraint]

- Tất cả các ô số 0 cạnh nhau (trên/dưới/trái/phải) được tính là 1 khu vực.

- Chỉ có 6 loại ô từ : 0 - 5, ô sô 0 cần được thay đổi thành các số khác từ (1-5)

- Chúng tôi đảm bảo sẽ không có trường hợp nào trong đó tất cả các ô bằng không

- Tất cả các loại ô giống nhau nằm xung quanh nhau được coi là một khu vực.

- Time limit : 3s for 50 TC ( C, C++ 3000 msec, Java 6000 msec)