Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
10 kB
5
Indexable
Never
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <libpic30.h>
#include <math.h>


#include "adc.h"
#include "buttons.h"
#include "xc.h"


// Definicja makr tak by kod był czytelny, przejrzysty, deskryptywny i przyjazny użytkownikowi
#define FCY 4000000UL // częstotliwość robocza oscylatora jako połowa częstotliwości (FNOSC = FRC -> FCY = 4000000)
// Zdefiniowanie poszczególnych pingów jako odpowiednie makra
#define LCD_E LATDbits.LATD4
#define LCD_RW LATDbits.LATD5
#define LCD_RS LATBbits.LATB15
#define LCD_DATA LATE
// Przypisanie wartości poszczególnych komend do właściwych makr
#define LCD_CLEAR 0x01 //0b00000001
#define LCD_HOME 0x02 //0b00000010
#define LCD_ON 0x0C //0b00001100
#define LCD_OFF 0x08 //0b00001000
#define LCD_CONFIG 0x38 //0b00111000
#define LCD_CURSOR 0x80 //0b10000000
#define LINE1 0x00
#define LINE2 0x40
#define LCD_CUST_CHAR 0x40 //0b01000000
#define LCD_SHIFT_R 0x1D //0b00011100
#define LCD_SHIFT_L 0x1B //0b00011000
// Definicja funkcji delay w us i ms - operujących na jednostkach czasu zamiast cykli pracy oscylatora
void __delay_us(unsigned long us){
  __delay32(us*FCY/1000000);
}
void __delay_ms(unsigned long ms){
  __delay32(ms*FCY/1000);
}
// Definicja funkcji wysyłających komendy (RS = 0) i dane (RS = 1) za pomocą magistrali równoległej (LCD_DATA). Znaki i komendy mają 8 bitów!
void LCD_sendCommand(unsigned char command){
  LCD_RW = 0; // Zapis
  LCD_RS = 0; // Przesyłanie komend
  LCD_E = 1; // Otwarcie transmisji danych
  LCD_DATA = command;
  __delay_us(50); // Opóźnienie konieczne dla zapisania danych.
  LCD_E = 0; // Konieczne zablokowanie transmisji po przesłaniu komunikatu.
}
void LCD_sendData(unsigned char data){
  LCD_RW = 0;
  LCD_RS = 1; // Przesyłanie danych
  LCD_E = 1;
  LCD_DATA = data;
  __delay_us(50);
  LCD_E = 0;
}
// Funkcja print wyświetlająca kolejne 8-bitowe znaki w pętli while, * oznacza przypisanie nie wartości zmiennej lecz jej adresu.
void LCD_print(unsigned char* string){
  while(*string){
  LCD_sendData(*string++);
  }
}
// Funkcja ustawiająca kursor w wybranym miejscu
void LCD_setCursor(unsigned char row, unsigned char col){
  unsigned char address;
  if (row == 1){
    address = LCD_CURSOR + LINE1 + col;
  }
  if (row == 2){
    address = LCD_CURSOR + LINE2 + col;
  }
  LCD_sendCommand(address);
}

// Funkcja inicjalizująca wyświetlacz LCD. Wysyła niezbędne komendy jak LCD_CONFIG i LCD_ON
void LCD_init(){
  __delay_ms(20);
  LCD_sendCommand(LCD_CONFIG);
  __delay_us(50); // opóźnienia wynikają ze specyfikacji wyświetlacza i czasu przetwarzania poszczególnych komend
  LCD_sendCommand(LCD_ON);
  __delay_us(50);
  LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
  __delay_ms(2);
}

void uruchomprogram(int program){
  if(program == 1){
      unsigned char minutes = 0;
      unsigned char secs = 0;
      int czas_dla_prog1;

      while(1){
        LCD_setCursor(1,0);
        LCD_print("podaj czas");
        LCD_setCursor(2,0);
        czas_dla_prog1 = ADC_Read10bit(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER);

        if (czas_dla_prog1 == 0xFFFF) {
          continue;
        }

        minutes = czas_dla_prog1 / 60;
        secs = czas_dla_prog1 % 60;
        LCD_print(minutes);
        LCD_setCursor(2,3);
        LCD_print(":");
        LCD_setCursor(2,5);
        LCD_print(secs);
        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;
        __delay_ms(1000);
        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        __delay_ms(1000);
        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;
      }

      while(1){
        LCD_setCursor(1,0);
        LCD_print("podaj moc");
        LCD_setCursor(2,0);
        int moc1 = ADC_Read10bit(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER) / 100;

        if (moc1 == 0xFFFF) {
          continue;
        }
        moc1 = moc1 * 100;
        LCD_print(moc1);

        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;
        __delay_ms(1000);
        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        __delay_ms(1000);
        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;
      }

      while(1){
        LCD_setCursor(1,0);
        LCD_print("pozostalo");
        LCD_setCursor(2,0);

        minutes = czas_dla_prog1 / 60;
        secs = czas_dla_prog1 % 60;
        LCD_print(minutes);
        LCD_setCursor(2,3);
        LCD_print(":");
        LCD_setCursor(2,5);
        LCD_print(secs);

        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;

        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        __delay32(4000000); //czekamy sekundę
        czas_dla_prog1--;

        if(czas_dla_prog1 < 1) break;
        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;
      }


  }else if(program == 2){
      unsigned char minutes = 0;
      unsigned char secs = 0;
      int waga;
      int czas;

      while(1){
        LCD_setCursor(1,0);
        LCD_print("podaj wage");
        LCD_setCursor(2,0);
        waga = ADC_Read10bit(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER)/100;

        if (waga == 0xFFFF) {
          continue;
        }

        waga = waga * 100;

        czas = (waga / 2) + 30;

        LCD_print(waga);
        LCD_setCursor(2,5);
        LCD_print("gram");

        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;
        __delay_ms(1000);
        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        __delay_ms(1000);
        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;
      }

      while(1){
        LCD_setCursor(1,0);
        LCD_print("pozostalo");
        LCD_setCursor(2,0);

        minutes = czas / 60;
        secs = czas % 60;
        LCD_print(minutes);
        LCD_setCursor(2,3);
        LCD_print(":");
        LCD_setCursor(2,5);
        LCD_print(secs);

        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;

        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        __delay32(4000000); //czekamy sekundę
        czas--;

        if(czas < 1) break;
        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) break;
      }  }else if(program == 3){

  }else if(program == 4)
  {

  }

}

int main(void) {
  // Domyślna konfiguracja ADC
  ADC_SetConfiguration(ADC_CONFIGURATION_DEFAULT);
  // ADC ma czytać potencjometr
  ADC_ChannelEnable(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER);

  // output LEDów PORT A
  TRISA = 0x0000;

  TRISB = 0x7FFF; // Ustawienie rejestrów kierunku
  TRISD = 0x0000;
  TRISE = 0x0000;
  LCD_init(); // Inicjalizacja wyświetlacza

  unsigned int value;
  int program = 0;


  while (1)
  {
    // Czytanie 10-bit wartości z potencjometru
    value = ADC_Read10bit(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER);
    // Błąd?
    if (value == 0xFFFF) {
    // W razie czego przechodzimy do kolejnej iteracji
      continue;
    }

    if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3)){
      if(program==1){
        program=4;
      }else{
        program--;
        __delay32(1500000);
      }
    }
    if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4)){
      if(program==4){
        program=1;
      }else{
        program++;
        __delay32(1500000);
      }
    }

    switch(program){
      case 1:
        LCD_setCursor(1,0); // Ustawienie kursora na początku drugiej linii
        LCD_print("<-- S3  S4 -->");
        LCD_setCursor(2,0); // Ustawienie kursora na początku drugiej linii
        LCD_print("1. wlasne");
        __delay_ms(1000);
        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);

        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4) || BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3)) break;

        if(BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)){
          uruchomprogram(program);
          program = 1;
          break;
        }
        break;

      case 2:
        LCD_setCursor(1,0); // Ustawienie kursora na początku drugiej linii
        LCD_print("<-- S3  S4 -->");
        LCD_setCursor(2,0); // Ustawienie kursora na początku drugiej linii
        LCD_print("2. popcorn");
        __delay_ms(1000);
        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        break;

      case 3:
        LCD_setCursor(1,0); // Ustawienie kursora na początku drugiej linii
        LCD_print("<-- S3  S4 -->");
        LCD_setCursor(2,0); // Ustawienie kursora na początku drugiej linii
        LCD_print("3. Podgrzewanie");
        __delay_ms(1000);
        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        break;

      case 4:
        LCD_setCursor(1,0); // Ustawienie kursora na początku drugiej linii
        LCD_print("<-- S3  S4 -->");
        LCD_setCursor(2,0); // Ustawienie kursora na początku drugiej linii
        LCD_print("4. Rozmrazanie");
        __delay_ms(1000);
        LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);
        break;

      default:
        break;
    }  }
 return 0;
}
Leave a Comment