kod1

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
2 years ago
3.9 kB
2
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>
#include <bits/stdc++.h>
#include <chrono>
#include <fstream>
using namespace std;

void wybor(int tab[],int n)
{
int najmniejszy;
 for(int i=0;i<n;i++) //pętla zewnętrzna
 {
 	najmniejszy = i;
  for(int j=i+1;j<n;j++) { //pętla wewnętrzna, szukająca najmniejszej liczby na miejsce i
   if(tab[j]<tab[najmniejszy]) najmniejszy = j;
  }
	swap(tab[i], tab[najmniejszy]);
 }
}

void babelkowe(int tab[], int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++) //zewnętrzna pętla, przejdzie przez każdy element tablicy
		for(int j=1;j<n;j++) //wewnętrzna pętla
		  if(tab[j-1]>tab[j])	swap(tab[j-1], tab[j]); //zamiana miejscami
}

void wstawianie(int tab[], int n)
{
  int pomoc, j;
  for(int i=1; i<n; i++) {//pętla zewnętrzna
    pomoc = tab[i];
    j=i-1;
    while(j>=0&&tab[j]<pomoc) { //pętla odpowiadająca za wstawianie liczny w odpowiednie miejsce
      tab[j+1] = tab[j];
      j = j-1;
    }
    tab[j+1] = pomoc;
  }   
}

void quicksort(int tab[], int lewa, int prawa) {
  int i = lewa;
  int j = prawa;
  int x = tab[j]; //pivot = ostatni element
  do { //dopóki i<=j wykonaj
    while(tab[i]<x) //dopóki element o indeksie i jest mniejszy od pivota:
      i++; //dodaj 1 do i
    while(tab[j]>x) //dopóki element o indeksie j jest większy od pivota:
      j--; //odejmij 1 od j
    if(i<=j) { //jeżel i <= j to:
      swap(tab[i], tab[j]); //zamień elementy o indeksach i oraz j ze sobą
      i++; //dodaj 1 do i
      j--; //odejmij 1 od j
    }
  } while(i<=j);
  if(lewa<j) quicksort(tab, lewa, j); //rekurencja
  if(prawa>i) quicksort(tab, i, prawa); //rekurencja
}

void merge(int tab[], int lewy, int srodek, int prawy)
{
  int pomoc[prawy + 1]; //tablica pomoc, będziemy umieszczali w jej posortowane elementy
  int i = lewy; 
  int j = srodek + 1;
  int k = 0;
  while (i <= srodek && j <= prawy) {
    if (tab[i] <= tab[j]) {
      pomoc[k] = tab[i];
      k++;
      i++;
    }
    else {
      pomoc[k] = tab[j];
      k++;
      j++;
    }
  }
  while (i <= srodek) {
    pomoc[k] = tab[i];
    k++;
    i++;
  }
  while (j <= prawy) {
    pomoc[k] = tab[j];
    k++;
    j++;
  }
  k--;
  while (k >= 0)
  {
    tab[k + lewy] = pomoc[k];
    k--;
  }
}

void mergesort(int tab[],int lewy, int prawy)
{
	if(prawy<=lewy) return;
	int srodek = (prawy+lewy)/2;
	mergesort(tab, lewy, srodek); 
	mergesort(tab, srodek+1, prawy);
	merge(tab, lewy, srodek, prawy);
}


int main()
{
  int n = 2000; //ZMIANA ROZMIARU ZBIORU//
  int tab[n];
  fstream file;
  file.open("C:\\Users\\macie\\Desktop\\porownanie_al_sort\\pes_2000liczb.txt"); //ZMIANA PLIKU//
  for(int i=0; i<n; i++) {
    file >> tab[i];
  }
  file.close();

  // POCZĄTEK POMIARU CZASU //
  auto start2 = chrono::high_resolution_clock::now();
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  //************************//

  // SORTOWANIE //
  //wybor(tab, n);
  babelkowe(tab, n);
  //wstawianie(tab, n);
  //quicksort(tab, 0, n-1);
  //mergesort(tab, 0, n-1);
  //************//

  // ZWRÓCENIE POMIARU CZASU //
  auto end2 = chrono::high_resolution_clock::now(); //koniec
  double time_taken2 = chrono::duration_cast<chrono::nanoseconds>(end2 -start2).count();
  time_taken2 *= 1e-9; //konwersja ns s →
  cout << fixed << "czas : " << time_taken2 << setprecision(9);
  cout << " sec" << endl;
  //*************************//

  // ZWRÓCENIE POSORTOWANEJ TABLICY //
  //for(int i=0; i<n; i++) {
  //  cout << tab[i] << " ";
  //}
  //*************************//

}