Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
590 B
1
Indexable
Never
% Definicja funkcji f(x) = 2*x + e^x
f = @(x) 2*x + exp(x);

% Przedział całkowania [1,2]
xp = 1;
xk = 2;

% Liczba podprzedziałów n=10
n = 10;

% Długość podprzedziału Δx
dx = (xk - xp)/n;

% Wartości funkcji w punktach x0, x1, ..., xn
f0 = f(xp);
f1 = f(xp + dx);
fn = f(xk);
fn1 = f(xk - dx);

% Suma wartości funkcji w punktach x2, x3, ..., xn-2
sum = 0;
for i = 2:n-2
    xi = xp + i*dx;
    sum = sum + f(xi);
end

% Wzór na metodę Durand's Rule
ID = dx * (0.4*(f0 + fn) + 1.1*(f1 + fn1) + sum);

% Wyświetlenie wyniku
disp('Przybliżona wartość całki to:')
disp(ID)
Leave a Comment