Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
1.5 kB
2
Indexable
Never
Sub UtwórzListęToDo()
  Dim ws As Worksheet
  Dim rng As Range
  Dim i As Integer
  
  ' Utwórz nowy arkusz lub użyj istniejącego
  Set ws = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:= _
       ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
  ws.Name = "Lista To Do"
  
  ' Nagłówki kolumn
  ws.Cells(1, 1).Value = "Postać"
  For i = 1 To 4
    ws.Cells(1, i + 1).Value = "Zadanie " & i
  Next i
  
  ' Lista postaci
  ws.Cells(2, 1).Value = "Postać 1"
  ws.Cells(3, 1).Value = "Postać 2"
  ws.Cells(4, 1).Value = "Postać 3"
  ws.Cells(5, 1).Value = "Postać 4"
  ws.Cells(6, 1).Value = "Postać 5"
  
  ' Dodanie pól wyboru
  For Each rng In ws.Range("B2:E6")
    With rng
      .ColumnWidth = 15 ' Ustawienie szerokości kolumny
      .HorizontalAlignment = xlCenter ' Wyśrodkowanie tekstu w komórce
    End With
    ws.CheckBoxes.Add(rng.Left + 5, rng.Top + 5, 15, 15).Select
  Next rng
  
  ' Ustawienie nazw dla pól wyboru
  For i = 1 To 5
    For j = 1 To 4
      ws.OLEObjects(i + (j - 1) * 5).Name = "CheckBox_" & i & "_" & j
      ws.OLEObjects(i + (j - 1) * 5).Object.Caption = ""
    Next j
  Next i
  
  ' Ustawienie nazwy arkusza jako aktywnego
  ws.Activate
  
  ' Zablokowanie zmiany rozmiaru kolumny A
  ws.Columns(1).EntireColumn.Locked = True
  ws.Protect Password:="haslo" ' opcjonalne zabezpieczenie arkusza hasłem
End Sub
Leave a Comment