Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
6.6 kB
3
Indexable
Never
Câu 7: Dùng bảng quyết định để xác định test case.
a.	Chức năng nhập:
Bảng quyết định:
Condition	Rule 1	Rule 2	Rule 3
User không có trong hệ thống	x		
Mật khẩu sai	x	x	
User có trong hệ thống		x	x
mật khẩu đúng			x
Result	“Bạn chưa đăng ký tài khoản”	“Username hoặc mật khẩu không chính xác”	“Đăng nhập thành công”

Test case:
Dữ liệu đúng trong database:
Username: linhle.
Password: linh123.
STT	Mô tả	Input	Expected Output
1	User chưa có trong hệ thống	Username: linh
Password: 123	Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chưa đăng ký tài khoản?”
2	User có trong hệ thống nhưng mật khẩu sai	Username: linhle
Password: linh234	Hệ thống hiển thị thông báo “Username hoặc mật khẩu không chính xác!”
3	User có trong hệ thống và mật khẩu đúng	Username: linhle
Password: linh123	Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng nhập thành công!”

b.	Chức năng đăng ký:
Bảng quyết định:
Condition	Rule 1	Rule 2	Rule 3	Rule 4
User đã có trong hệ thống	x			
User chưa có trong hệ thống		x	x	x
Mật khẩu trống/username trống		x		
Mật khẩu ít hơn 6 ký tự			x	
Mật khẩu lớn hơn 6 ký tự				x
Result	“Vui lòng chọn tên đăng nhập khác!”	“Vui lòng không để trống mật khẩu và tên đăng nhập”	“Mật khẩu ít nhất gồm 6 ký tự”	“Đăng ký thành công”

Test case:
Dữ liệu trong database đã có user: 
Username: linhle
Password: linh123
STT	Mô tả	Input	Expected Output
1	User đã có trong hệ thống	Username: linhle
Password: abcdefg	Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng chọn tên đăng nhập khác”
2	User chưa có trong hệ thống và mật khẩu trống	Username: linhabc
Password: 	Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng không để trống mật khẩu và tên đăng nhập”
3	User chưa có trong hệ thống và username để trống	Username:
Password: abcdef	Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng không để trống mật khẩu và tên đăng nhập”
4	User chưa có trong hệ thống và mật khẩu ít hơn 6 ký tự	Username: linhabc
Password: abc	Hệ thống hiển thị thông báo “Mật khẩu ít nhất gồm 6 ký tự”
5	User chưa có trong hệ thống và mật khẩu nhiều hơn hoặc bằng 6 ký tự	Username: linhabc
Password: linh123	Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng ký thành công”

c.	Chức năng đặt hàng:
Bảng quyết định:
Condition	Rule 1	Rule 2	Rule 3	Rule 4
Chưa chọn sản phẩm	x			
Chưa có địa chỉ giao hàng		x		
Chưa chọn phương thức thanh toán			x	
Đã chọn sản phẩm		x	x	x
Đã chọn phương thức thanh toán				x
Đã có địa chỉ giao hàng				x
Result	“Bạn chưa chọn sản phẩm nào?”	“Vui lòng cập nhật địa chỉ của bạn hoặc nhập địa chỉ giao hàng”	“vui lòng chọn phương thức thanh toán”	“Đặt hàng thành công”

Test case:
STT	Mô tả	Input	Expected Output
1	Chưa chọn sản phẩm		Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chưa chọn sản phẩm nào?”
2	Đã chọn sản phẩm, chưa có địa chỉ giao hàng	Khách hàng chưa có địa chỉ tron phần thông tin của mình	Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng cập nhật địa chỉ của bạn hoặc nhập địa chỉ giao hàng”
3	Đã chọn sản phẩm, chưa chọn phương thức thanh toán	Đã chọn sản phẩm nhưng chưa chọn phương thức thanh toán ở trang thanh toán.	Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng chọn phương thức thanh toán”
4	Đã chọn sản phẩm, đã có địa chỉ giao hàng, đã chọn phương thức thanh toán	Khách hàng đã có đủ thông tin về địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán và đã chọn sản phẩm	Hệ thống hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công”

Câu 8: Dùng kỹ thuật đồ thị nguyên nhân kết quả để xác định test cases:

Chức năng đặt hàng:
Câu 9: Thiết kế các ca kiểm thử dùng kỹ thuật phân tích giá trị biên.
Chức năng đăng ký:

Các giá trị biên: Mật khẩu ít hơn 6 ký tự, mật khẩu nhiều hơn hoặc bằng 6 ký tự, tên người dùng trống.
Test case:
STT	Mô tả	Input	Expected Output
1	User đã có trong hệ thống	Username: linhle
Password: abcdefg	Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng chọn tên đăng nhập khác”
2	Mật khẩu để trống	Username: linhabc
Password: 	Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng không để trống mật khẩu và tên đăng nhập”
3	User chưa có trong hệ thống và username để trống	Username:
Password: abcdef	Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng không để trống mật khẩu và tên đăng nhập”
4	User chưa có trong hệ thống và mật khẩu 5 ký tự	Username: linhabc
Password: abcde	Hệ thống hiển thị thông báo “Mật khẩu ít nhất gồm 6 ký tự”
5	User chưa có trong hệ thống và mật khẩu 6 ký tự	Username: linhabc
Password: linh12	Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng ký thành công”

Câu 10: Thiết kế các ca kiểm thử dùng kỹ thuật phân vùng tương đương.
Chức năng đăng nhập:
-	Vùng tương đương hợp lệ: Username có trong hệ thống, Mật khẩu không để trống, Mật khẩu đúng.
-	Vùng tương đương không hợp lệ: Username chưa có trong hệ thống, Mật khẩu trống, Tên người dùng để trống.
STT	Mô tả	Input	Expected Output
1	User name để trống	Username: 
Password: 
Hoặc
Username:
Password: abcdef	Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng không để trống mật khẩu và tên đăng nhập”
2	Password để trống	Username: linhle
Password:	Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng không để trống mật khẩu và tên đăng nhập”
3	User chưa có trong hệ thống	Username: linhlinh
Password: linhtinh	Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn chưa đăng ký tài khoản?”
4	User đã có trong hệ thống, username và password đúng	Username: linhle
Password: linh123	Hệ thống hiển thị thông báo “Đăng nhập thành công”

Leave a Comment