ton_giao

mail@pastecode.io avatar
unknown
json
2 months ago
1.8 kB
4
Indexable
Never
[
   {
    "ma": "00",
    "ten": "Chưa xác định",
    "kichHoat": 1
   },
   {
    "ma": "01",
    "ten": "Phật giáo",
    "kichHoat": 1
   },
   {
    "ma": "02",
    "ten": "Công giáo",
    "kichHoat": 1
   },
   {
    "ma": "03",
    "ten": "Đạo tin lành",
    "kichHoat": 1
   },
   {
    "ma": "04",
    "ten": "Đạo Cao Đài",
    "kichHoat": 1
   },
   {
    "ma": "05",
    "ten": "Phật giáo Hòa Hảo",
    "kichHoat": 1
   },
   {
    "ma": "06",
    "ten": "Hồi giáo",
    "kichHoat": 1
   },
   {
    "ma": "07",
    "ten": "Tôn giáo Baha’i",
    "kichHoat": 1
   },
   {
    "ma": "08",
    "ten": "Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam",
    "kichHoat": 1
   },
   {
    "ma": "09",
    "ten": "Đạo Tứ Ân Hiếu nghĩa",
    "kichHoat": 1
   },
   {
    "ma": "10",
    "ten": "Bửu Sơn Kỳ Hương",
    "kichHoat": 1
   },
   {
    "ma": "11",
    "ten": "Giáo hội Phật đường Nam tông Minh sư đạo",
    "kichHoat": 1
   },
   {
    "ma": "12",
    "ten": "Hội thánh Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu",
    "kichHoat": 1
   },
   {
    "ma": "13",
    "ten": "Chăm Bà-la-môn",
    "kichHoat": 1
   },
   {
    "ma": "14",
    "ten": "Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky tô (Mặc Môn)",
    "kichHoat": 1
   },
   {
    "ma": "15",
    "ten": "Tôn giáo khác",
    "kichHoat": 1
   },
   {
    "ma": "99",
    "ten": "Không theo tôn giáo nào",
    "kichHoat": 1
   }
  ]
Leave a Comment