Lekcja 3 Menu

 avatar
TaktycznyBocian
plain_text
2 years ago
714 B
13
Indexable
Never
signal start_game

func _on_StartButton_pressed():
	$StartButton.hide()
	emit_signal("start_game")

func show_message(text):
	$Message.text = text
	$Message.show()
	$MessageTimer.start()

func show_game_over(score):
	$ScoreLabel.hide() 
	show_message("Game over") # wiadomość po przegranej, która wyświetla się przez czas jaki ustawiliśmy w MessageTimer
	yield($MessageTimer, "timeout")
	$Message.text = "You survive " + str(score)  + " seconds" # informacja ile czasu udało się przetrwać
	$Message.show()
	yield(get_tree().create_timer(1), "timeout")
	$StartButton.show()

func update_score(score):
	$ScoreLabel.text = str(score)

func _on_MessageTimer_timeout():
	$Message.hide()