Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
4.0 kB
1
Indexable
Never
Change control tools

Công cụ Kiểm soát Thay đổi (Change Control Tool) là một ứng dụng hoặc hệ thống phần mềm được sử dụng để thu thập, lưu trữ và quản lý các yêu cầu thay đổi liên quan đến dự án hoặc sản phẩm. Công cụ này hỗ trợ việc quản lý quy trình thay đổi, từ khi yêu cầu được đề xuất cho đến khi nó được thực hiện và kiểm tra. 
Một trong những công cụ phổ biến được sử dụng là JIRA.

JIRA là một ứng dụng phần mềm do Atlassian phát triển, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp phần mềm để quản lý quá trình phát triển và theo dõi các yêu cầu thay đổi.


Công cụ này cung cấp các tính năng sau:

Xác định thuộc tính yêu cầu thay đổi: JIRA cho phép bạn tùy chỉnh các trường thông tin cho mỗi yêu cầu thay đổi, chẳng hạn như ưu tiên, nguồn gốc, và mức độ ảnh hưởng.

Triển khai vòng đời yêu cầu thay đổi: Bằng cách sử dụng các trạng thái như "Mới", "Chấp nhận", và "Từ chối", JIRA giúp theo dõi tiến trình của mỗi yêu cầu thay đổi.

Áp dụng mô hình chuyển trạng thái: Chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể thực hiện thay đổi trạng thái, đảm bảo tính bảo mật của quy trình thay đổi.

Ghi lại thông tin thay đổi trạng thái: JIRA lưu trữ lịch sử các thay đổi trạng thái cùng với người thực hiện.

Thông báo tự động qua email: Người tạo sẽ nhận thông báo tự động khi một yêu cầu mới được gửi hoặc trạng thái của yêu cầu thay đổi.

Tạo báo cáo và biểu đồ: JIRA cung cấp khả năng tạo ra báo cáo theo các tiêu chuẩn có sẵn hoặc tùy chỉnh, giúp đánh giá hoạt động thay đổi.

Measuring change activity

Đo Lường Hoạt Động Thay Đổi
Đo lường hoạt động thay đổi giúp đánh giá sự ổn định của yêu cầu và tạo cơ hội để cải thiện quy trình. Dưới đây là ví dụ và mô tả cụ thể:

Ví dụ: Ứng dụng phần mềm đang phát triển

Mô tả cụ thể:

Tổng số yêu cầu thay đổi đã nhận, hiện tại đang mở và đã đóng: Trong quý vừa qua, dự án đã nhận 50 yêu cầu thay đổi, trong đó có 30 yêu cầu đã được xử lý và đóng.

Tổng số yêu cầu thêm, xóa và sửa đổi tích lũy: Trong quá trình phát triển, chúng ta đã thêm 10 yêu cầu mới, xóa đi 5 yêu cầu không còn cần thiết và sửa đổi 15 yêu cầu.

Số lượng yêu cầu bắt nguồn từ mỗi nguồn thay đổi: 20 yêu cầu thay đổi bắt nguồn từ phản hồi của người dùng cuối, 10 yêu cầu từ phân tích chất lượng, và 5 yêu cầu từ yêu cầu bổ sung của khách hàng.

Số lượng thay đổi nhận được đối với mỗi yêu cầu kể từ khi nó được căn cứ: Yêu cầu A đã nhận 3 thay đổi, yêu cầu B đã nhận 5 thay đổi, v.v.

Tổng cộng công sức dành cho việc xử lý và triển khai yêu cầu thay đổi: Tổng cộng 150 giờ công đã được tiêu vào việc triển khai yêu cầu thay đổi.


Slide 3 : 
Độ ổn định của các hệ thống sau đó có thể được xác định bằng cách vẽ đồ thị như trong biểu đồ bên dưới. Điều quan trọng cần nhớ là các yêu cầu ổn định càng nhanh sau khi thiết lập đường cơ sở thì càng tốt cho dự án. Việc xác định nguồn gốc của những thay đổi về nhu cầu cũng rất hữu ích để các quy trình quản lý các phần của dự án nơi những thay đổi xảy ra thường xuyên hơn có thể được nâng cao trong tương lai.