nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
643 B
1
Indexable
Never
Cho một số tự nhiên N ≤ 9. Giữa các số từ 1 đến N hãy thêm vào các dấu + và - sao cho kết quả thu được bằng 0. Hãy viết chương trình tìm tất cả các khả năng có thể.

[Input]

Dòng đầu tiên là T số testcase. T dòng tiếp theo là các số tự nhiên N <= 9.

 

[Output]

Mỗi test case in ra “# ” theo sau là số lượng kết quả tìm được mỗi test case. [Sample] 

[Input]

1

7

 

[Output]

#1 6

 

Giải thích

1-2-3-4-5+6+7=0

1-2+3+4-5+6-7=0

1-23-45+67=0

1-23+4+5+6+7=0

1+2-3-4+5+6-7=0

1+2-3+4-5-6+7=0

nord vpnnord vpn
Ad