Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
1.3 kB
1
Indexable
Never
Dưới đây là mã nguồn C++ chỉ sử dụng thư viện `iostream` và không sử dụng thêm thư viện nào khác:

```cpp
#include <iostream>

int main() {
  int distance, stamina;
  std::cin >> distance >> stamina;

  int runTypes[10]; // Giả sử số lượng trường hợp tối đa là 5
  int numCases = 0;

  int value;
  while (std::cin >> value) {
    runTypes[numCases++] = value;
  }

  int minTime = INT_MAX;

  for (int i = 0; i < numCases; i += 2) {
    int total_time = 0;
    int total_stamina = stamina - i / 2 * (distance - 1);

    for (int j = 0; j < distance; ++j) {
      total_time += runTypes[i];
      total_stamina -= runTypes[i + 1];

      if (total_stamina < 0) {
        break;
      }
    }

    if (total_stamina >= 0) {
      minTime = std::min(minTime, total_time);
    }
  }

  std::cout << minTime << std::endl;

  return 0;
}
```

Nhớ rằng đoạn mã này giả định số lượng trường hợp tối đa là 5. Bạn có thể thay đổi giả định này tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của bạn. Để sử dụng, nhập input và sau đó chạy chương trình để nhận kết quả.
Leave a Comment