Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
12 kB
4
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <string>
#include <stack>
using namespace std;

// Hàm chuyển chuỗi số vào stack
stack<int> ChuyenDoi(string str)
{
  stack<int> t; // tạo một stack để lưu
  for(int i = 0; i < str.size(); i++)
  {
    t.push(int(str[i]) - 48); // Chuyển ký tự số thành số nguyên và đẩy vào stack
  }
  return t; // trả về stack chứa các số nguyên
}

int main()
{
  stack<int> a;
  stack<int> b;
  stack<int> result; // stack kết quả

  string a_, b_;
  cout << "Nhập số nguyên lớn a: ";
  getline(cin, a_);
  cout << "Nhập số nguyên lớn b: ";
  getline(cin, b_);
  a = ChuyenDoi(a_);
  b = ChuyenDoi(b_);

  int mem = 0, s; // mem là số nhớ, s là tổng hai số

  // Khi một trong hai stack còn số để cộng
  while(!a.empty() || !b.empty() || mem != 0)
  {
    s = mem; // khởi tạo s bằng số nhớ

    if(!a.empty())
    {
      s += a.top(); // cộng thêm phần tử từ stack a nếu còn
      a.pop();
    }

    if(!b.empty())
    {
      s += b.top(); // cộng thêm phần tử từ stack b nếu còn
      b.pop();
    }

    if(s >= 10) // nếu tổng lớn hơn hoặc bằng 10
    {
      mem = 1; // cập nhật số nhớ
      s %= 10; // lấy phần đơn vị của tổng
    }
    else
    {
      mem = 0; // không có số nhớ
    }

    result.push(s); // lưu kết quả vào stack kết quả
  }

  // In kết quả
  while(!result.empty())
  {
    cout << result.top();
    result.pop();
  }
  cout << endl;
  return 0;
}
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// Hàm trừ hai số nguyên lớn
string Sub(string a, string b) {
  // Đảm bảo độ dài hai chuỗi bằng nhau
  while (a.size() < b.size()) a = "0" + a;
  while (a.size() > b.size()) b = "0" + b;

  bool ok = false;
  // Nếu a nhỏ hơn b, hoán đổi và đánh dấu để thêm dấu âm cho kết quả
  if (a < b) {
    a.swap(b);
    ok = true;
  }

  int nho = 0;
  string res = "";

  int len = a.size() - 1;
  for (int i = len; i >= 0; i--) {
    int so = int(a[i] - '0') - int(b[i] - '0') - nho;
    if (so < 0) {
      so += 10;
      nho = 1;
    } else {
      nho = 0;
    }
    res = char(so + '0') + res;
  }

  // Xoá các số 0 ở đầu kết quả
  while (res[0] == '0' && res.length() > 1) res.erase(res.begin());

  // Thêm dấu âm nếu a < b
  if (ok) res = "-" + res;

  return res;
}

int main() {
  string a, b;
    cout << "Nhập số nguyên lớn thứ nhất: ";
    cin >> a;
    cout << "Nhập số nguyên lớn thứ hai: ";
    cin >> b;
    cout << "Kết quả: " << Sub(a, b) << '\n';

  return 0;
}
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long ll;

// Hàm nhân số lớn với số nhỏ
string small_mul(string a, int k) {
  ll carry = 0, sum;
  string ans = a;
  for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i--) {
    sum = (a[i] - '0') * k + carry;
    carry = sum / 10;
    ans[i] = (sum % 10 + '0');
  }
  while (carry != 0) {
    ans = char(carry % 10 + '0') + ans;
    carry /= 10;
  }
  while (ans.size() > 1 && ans[0] == '0') {
    ans.erase(0, 1);
  }
  return ans;
}

int main() {
  string a;
  int k;

  cout << "Nhap so nguyen lon a: ";
  cin >> a;
  cout << "Nhap so nguyen nho k: ";
  cin >> k;

  string result = small_mul(a, k);
  cout << "Ket qua phep nhan a * k: " << result << endl;

  return 0;
}
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long ll;

// Thuật toán nhân với số nhỏ
string small_mul(string a, int k) {
  ll carry = 0, sum;
  string ans = a;
  for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i--) {
    sum = (a[i] - '0') * k + carry;
    carry = sum / 10; // Đối với nhân thì nhớ có thể lên đến 8
    ans[i] = (sum % 10 + '0');
  }
  while (carry != 0) {
    ans = char(carry % 10 + '0') + ans;
    carry /= 10;
  }
  while (ans.size() > 1 && ans[0] == '0') ans.erase(0, 1);
  return ans;
}

// Thuật toán cộng hai số
string add_num(string a, string b) {
  ll carry = 0, sum;
  string ans;

  // Đảm bảo cả hai chuỗi có độ dài bằng nhau bằng cách thêm các chữ số 0 vào đầu chuỗi ngắn hơn
  while (a.size() < b.size()) a = '0' + a;
  while (b.size() < a.size()) b = '0' + b;

  ans = a;
  for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i--) {
    sum = (a[i] - '0') + (b[i] - '0') + carry; // - ‘0’ để chuyển từ chuỗi sang số
    carry = sum / 10;
    ans[i] = (sum % 10) + '0'; // + ‘0’ để chuyển từ số sang chuỗi
  }
  if (carry == 1) ans = '1' + ans; // Nếu nhớ = 1 thì thêm ‘1’ vào trước ans
  return ans;
}

// Hàm tính toán nhân 2 số nguyên lớn thông qua 2 hàm trên
string big_mul(string a, string b) {
  string ans = "0", bx;
  int tight = 0;
  for (int i = b.size() - 1; i >= 0; i--) {
    bx = small_mul(a, b[i] - '0');
    bx.insert(bx.size(), tight, '0');
    ++tight;
    ans = add_num(ans, bx);
  }
  return ans;
}

int main() {
  string a, b;

  cout << "Nhap so nguyen lon a: ";
  cin >> a;
  cout << "Nhap so nguyen lon b: ";
  cin >> b;

  string result = big_mul(a, b);
  cout << "Ket qua phep nhan a * b: " << result << endl;

  return 0;
}
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// Hàm chia nguyên số nguyên lớn với số nguyên nhỏ, trả về số nguyên lớn
string thuong1(string a, long long b) {
  string kq = "";
  long long sbc = 0, thuong = 0;
  long long k = a.length();
  for (long long i = 0; i < k; i++) {
    sbc = sbc * 10 + (a[i] - '0');
    thuong = sbc / b;
    sbc = sbc % b;
    kq += char(thuong + '0');
  }
  while (kq[0] == '0' && kq.length() > 1) {
    kq.erase(0, 1);
  }
  return kq;
}

// Hàm tính phần dư của phép chia
long long phan_du(string a, long long b) {
  long long sbc = 0;
  long long k = a.length();
  for (long long i = 0; i < k; i++) {
    sbc = sbc * 10 + (a[i] - '0');
    sbc = sbc % b;
  }
  return sbc;
}

int main() {
  string x;
  cout << "Nhập số nguyên lớn: ";
  cin >> x;
  long long y;
  cout << "Nhập số nguyên nhỏ: ";
  cin >> y;

  string c = thuong1(x, y);
  long long remainder = phan_du(x, y);

  cout << "Thương: " << c << endl;
  cout << "Phần dư: " << remainder << endl;

  return 0;
}
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// Hàm cộng hai số nguyên lớn
string cong(string a, string b) {
  string kq = "";
  int so1, so2, so, du, nho = 0;
  while (a.length() < b.length()) a = "0" + a;
  while (a.length() > b.length()) b = "0" + b;
  int k = a.length();
  for (int i = k - 1; i >= 0; i--) {
    so1 = a[i] - '0'; // chuyển kí tự a[i] thành số
    so2 = b[i] - '0'; // chuyển kí tự b[i] thành số
    so = so1 + so2 + nho;
    if (so >= 10) {
      du = so % 10;
      nho = so / 10;
    } else {
      du = so;
      nho = 0;
    }
    kq = char(du + '0') + kq;
  }
  if (nho > 0) kq = "1" + kq;
  return kq;
}

// Hàm so sánh hai số nguyên lớn
int sosanh(string a, string b) {
  while (a.length() < b.length()) a = "0" + a;
  while (a.length() > b.length()) b = "0" + b;
  if (a == b) return 0;
  if (a > b) return 1;
  return -1;
}

// Hàm trừ hai số nguyên lớn
string tru(string a, string b) {
  string kq = "";
  int so, so1, so2, muon = 0;
  while (a.length() < b.length()) a = "0" + a;
  while (a.length() > b.length()) b = "0" + b;
  int k = a.length();
  for (int i = k - 1; i >= 0; i--) {
    so1 = a[i] - '0'; // chuyển kí tự a[i] thành số
    so2 = b[i] - '0'; // chuyển kí tự b[i] thành số
    if (so1 < so2 + muon) {
      so1 += 10;
      so = so1 - so2 - muon;
      muon = 1;
    } else {
      so = so1 - so2 - muon;
      muon = 0;
    }
    kq = char(so + '0') + kq;
  }
  while (kq[0] == '0' && kq.length() > 1) kq.erase(0, 1);
  return kq;
}

// Hàm tính thương nguyên của hai số nguyên lớn
string thuong2(string a, string b) {
  string kq = "", hold = "";
  long long k;
  string kb[11];
  kb[0] = "0";
  for (int i = 1; i <= 10; i++) kb[i] = cong(kb[i - 1], b);
  for (long long i = 0; i < a.length(); i++) {
    hold = hold + a[i];
    k = 1;
    while (sosanh(hold, kb[k]) != -1) k++;
    kq = kq + char(k - 1 + '0');
    hold = tru(hold, kb[k - 1]);
  }
  while (kq[0] == '0' && kq.length() > 1) kq.erase(0, 1);
  return kq;
}

int main() {
  string x, y;
  cout << "Nhập số nguyên lớn thứ nhất: ";
  cin >> x;
  cout << "Nhập số nguyên lớn thứ hai: ";
  cin >> y;
  string c = thuong2(x, y);
  cout << "Thương: " << c << endl;
  return 0;
}
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// Hàm cộng hai số nguyên lớn
string cong(string a, string b) {
  string kq = "";
  int so1, so2, so, du, nho = 0;
  while (a.length() < b.length()) a = "0" + a;
  while (a.length() > b.length()) b = "0" + b;
  int k = a.length();
  for (int i = k - 1; i >= 0; i--) {
    so1 = a[i] - '0'; // chuyển kí tự a[i] thành số
    so2 = b[i] - '0'; // chuyển kí tự b[i] thành số
    so = so1 + so2 + nho;
    if (so >= 10) {
      du = so % 10;
      nho = so / 10;
    } else {
      du = so;
      nho = 0;
    }
    kq = char(du + '0') + kq;
  }
  if (nho > 0) kq = "1" + kq;
  return kq;
}

// Hàm so sánh hai số nguyên lớn
int sosanh(string a, string b) {
  while (a.length() < b.length()) a = "0" + a;
  while (a.length() > b.length()) b = "0" + b;
  if (a == b) return 0;
  if (a > b) return 1;
  return -1;
}

// Hàm trừ hai số nguyên lớn
string tru(string a, string b) {
  string kq = "";
  int so1, so2, so, muon = 0;
  while (a.length() < b.length()) a = "0" + a;
  while (a.length() > b.length()) b = "0" + b;
  int k = a.length();
  for (int i = k - 1; i >= 0; i--) {
    so1 = a[i] - '0'; // chuyển kí tự a[i] thành số
    so2 = b[i] - '0'; // chuyển kí tự b[i] thành số
    if (so1 < so2 + muon) {
      so1 += 10;
      so = so1 - so2 - muon;
      muon = 1;
    } else {
      so = so1 - so2 - muon;
      muon = 0;
    }
    kq = char(so + '0') + kq;
  }
  while (kq[0] == '0' && kq.length() > 1) kq.erase(0, 1);
  return kq;
}

// Hàm tính dư của hai số nguyên lớn
string chiadu2(string a, string b) {
  long long i, k;
  string hold = ""; // hold là biến lưu trữ tạm thời số bị chia theo từng lần
  string kb[11];
  kb[0] = "0";
  for (i = 1; i <= 10; i++) kb[i] = cong(kb[i - 1], b);
  for (i = 0; i < a.length(); i++) {
    hold = hold + a[i];
    k = 1;
    while (sosanh(hold, kb[k]) != -1) k++;
    hold = tru(hold, kb[k - 1]);
  }
  return hold;
}

int main() {
  string a, b;
  cout << "Nhập số nguyên lớn thứ nhất: ";
  cin >> a;
  cout << "Nhập số nguyên lớn thứ hai: ";
  cin >> b;
  string result = chiadu2(a, b);
  cout << "Dư: " << result << endl;
  return 0;
}
Leave a Comment