Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
4.1 kB
1
Indexable
Never
Thời gian thực thi : 5 giây cho C/C++/JAVA, 15 giây cho Python với tối đa 50 phép thử
Bộ nhớ : tối đa 256MB cho tổng cộng các vùng nhớ heap, global, và static (Lưu ý rằng chỉ có tối đa 1MB cho vùng stack)
Số lần nộp bài : 10 lần
Tiêu chuẩn đánh giá : Số lượng phép thử trả lời đúng
 
Code mẫu sẽ được cung cấp tương ứng với ngôn ngữ thí sinh sử dụng (C/C++, Java, Python).
Hãy tham khảo code mẫu về cách xử lý input và các lưu ý cần thiết tương ứng với ngôn ngữ được sử dụng.
Code mẫu sử dụng cho thí sinh tham khảo, thí sinh có thể sửa hoặc xóa tùy ý.
 
※ Với C/C++, nếu thí sinh sử dụng hàm printf() để in đáp án, thí sinh nên kết hợp với hàm
 
setbuf(stdout, 0); để thu được điểm thành phần trong trường hợp thời gian chạy lớn hơn thời gian thực thi giới hạn
 
(thông tin về cách sử dụng hàm setbuf() đã được cung cấp trong code mẫu).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Kỷ nguyên của việc di chuyển trên vũ trụ rộng lớn bằng cách sử dụng hố đen đã đến. Samsung Electronics đang xây dựng một hệ thống di chuyển tự động sẽ được nạp vào tàu vũ trụ.
 

 
Tất cả vị trí trong vũ trụ được cho bởi tọa độ 2 chiều (X, Y).
Tàu vũ trụ chỉ có thể di chuyển theo hướng song song với trục X hoặc trục Y và mất 1 giây để di chuyển khoảng cách 1 đơn vị.
Do đó, thời gian mà tàu vũ trụ cần để di chuyển từ tọa độ (x1, y1) tới (x2, y2) được tính như sau:
 


Có tất cả N hố đen trong không gian. Ki là thời gian để di chuyển qua mỗi hố đen, mỗi hố đen có Ki khác nhau.
Và hố đen cho phép di chuyển theo 2 chiều.
Để thuận tiện, 2 lối vào của hố đen được gọi là Cổng A và Cổng B.
 

 
 
※ Không bắt buộc phải sử dụng tất cả hố đen để di chuyển tới điểm đích. Cũng có thể không cần dùng đến bất kì hố đen nào trong quá trình di chuyển. 
   Cũng không bắt buộc phải di chuyển qua hố đen mặc dù tàu vũ trụ gặp một cổng của hố đen đó.
 

▶ Cho thông tin về điểm bắt đầu và điểm đích (tọa độ) của tàu vũ trụ và thông tin về mỗi hố đen,
hãy tìm thời gian ngắn nhất để di chuyển từ điểm bắt đầu tới điểm đích.
 

[Giới hạn]
1. Số lượng hố đen N lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 5 (0 ≤ N ≤ 5).
2. Thời gian để di chuyển qua một hố đen Ki lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 3,000. (0 ≤ Ki ≤ 3,000)
3. X, Y, tọa độ trong vũ trụ lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 1,000. (0 ≤ X, Y ≤ 1,000)
4. Không có trường hợp nào mà tọa độ của điểm bắt đầu, điểm đích của tàu vũ trụ và tọa độ của những hố đen giống nhau.
 

[Input]
Dòng đầu tiên của là số lượng phép thử T. Từ dòng tiếp theo là thông tin về mỗi phép thử.
Dòng đầu tiên của mỗi phép thử là số lượng hố đen N.
Dòng thứ 2 là điểm bắt đầu [x1, y1] và điểm đích [x2, y2] của tàu vũ trụ.
Từ dòng thứ 3 tới dòng thứ ‘N+1’ là thông tin về mỗi hố đen.
Tọa độ [x, y] của Cổng A và [x, y] của Cổng B của mỗi hố đen, và thời gian để di chuyển qua hố đen.
 

[Output]
In “#T” cho phép thử thứ T, tiếp theo là một khoảng cách và in câu trả lời (T là số thứ tự của phép thử bắt đầu từ 1).
 

[Input Mẫu]
 
 
 [Output Mẫu]
 
Leave a Comment