nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
145 kB
5
Indexable
Never
-- TS - Trụ sở
-- K - NKhoa
-- SV - Sinh viên
-- GV - Giảng Viên
-- MH - Môn học
-- LP - Lớp học
-- TIN - đăng kí tín
-- CN - công nghệ thông tin
-- AT - An toàn thông tin
-- MT - Marketing
-- DT - Điện tử viễn thông

USE test;
INSERT INTO TRUSO (maTruSo, tenTruSo, diaChi, sdt)
VALUES
  (N'TSHN', N'Trụ sở Hà Nội', N'km10 Trần Phú, Hà Đông', N'0123456789'),
  (N'TSND', N'Trụ sở Nam Định', N'Vụ Bản, Nam Định', N'9876543210'),
  (N'TSLC', N'Trụ sở Lào Cai', N'Mường Khương, Lào Cai', N'01963258741'),
  (N'TSTB', N'Trụ sở Thái Bình', N'Thái Thụy, Thái Bình', N'0945632148'),
  (N'TSBG', N'Trụ sở Bắc Giang', N'Sơn Động, Bắc Giang', N'0369856412'),
  (N'TSHB', N'Trụ sở Hòa Bình', N'Lương Sơn, Hòa Bình', N'0596452658'),
  (N'TSHCM', N'Trụ sở Hồ Chí Minh', N'Q1 TP. HCM', N'0963258740'),
  (N'TSNB', N'Trụ sở Ninh Bình', N'Tràng An, Ninh Bình', N'0147852369'),
  (N'TSDL', N'Trụ sở Đắk Lắk', N'Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk', N'0741289635'),
  (N'TSNA', N'Trụ sở Nghệ An', N'TP.Vinh, Nghệ An', N'0963582147'),
  (N'TSVP', N'Trụ sở Vĩnh Phúc', N'Tam Đảo, Vĩnh Phúc', N'0321456987');
GO

-- Insert rows into table 'KHOA'
INSERT INTO KHOA (maKhoa, tenKhoa, maTruSo)
VALUES
  (N'HNK01', N'Công nghệ thông tin', N'TSHN'),
  (N'HNK02', N'An toàn thông tin', N'TSHN'),
  (N'HNK03', N'Marketing', N'TSHN'),
  (N'HNK04', N'Điện tử viễn thông', N'TSHN'),
	(N'NDK01', N'Công nghệ thông tin', N'TSND'),
  (N'NDK02', N'An toàn thông tin', N'TSND'),
  (N'NDK03', N'Marketing', N'TSND'),
  (N'NDK04', N'Điện tử viễn thông', N'TSND'),
	(N'TBK01', N'Công nghệ thông tin', N'TSTB'),
  (N'TBK02', N'An toàn thông tin', N'TSTB'),
  (N'TBK03', N'Marketing', N'TSTB'),
  (N'TBK04', N'Điện tử viễn thông', N'TSTB'),
	(N'LCK01', N'Công nghệ thông tin', N'TSLC'),
  (N'LCK02', N'An toàn thông tin', N'TSLC'),
  (N'LCK03', N'Marketing', N'TSLC'),
  (N'LCK04', N'Điện tử viễn thông', N'TSLC'),
	(N'NBK01', N'Cơ bản', N'TSNB'),
  (N'NBK02', N'Công nghệ thông tin', N'TSNB'),
  (N'NBK03', N'An toàn thông tin', N'TSNB'),
  (N'NBK04', N'Viễn thông', N'TSNB'),
	(N'NBK05', N'Kỹ thuật điện tử', N'TSNB'),
	(N'NBK06', N'Tài chính kế toán', N'TSNB'),
	(N'NBK07', N'Quản trị kinh doanh', N'TSNB'),
	(N'NBK08', N'Đa phương tiện', N'TSNB'),
	(N'BGK01', N'Công nghệ thông tin', N'TSBG'),
  (N'BGK02', N'An toàn thông tin', N'TSBG'),
  (N'BGK03', N'Marketing', N'TSBG'),
  (N'BGK04', N'Điện tử viễn thông', N'TSBG'),
	(N'DLK01', N'Công nghệ thông tin', N'TSDL'),
  (N'DLK02', N'An toàn thông tin', N'TSDL'),
  (N'DLK03', N'Marketing', N'TSDL'),
  (N'DLK04', N'Điện tử viễn thông', N'TSDL'),
	(N'HBK01', N'Công nghệ thông tin', N'TSHB'),
  (N'HBK02', N'An toàn thông tin', N'TSHB'),
  (N'HBK03', N'Marketing', N'TSHB'),
  (N'HBK04', N'Điện tử viễn thông', N'TSHB'),
	(N'HCMK01', N'Công nghệ thông tin', N'TSHCM'),
  (N'HCMK02', N'An toàn thông tin', N'TSHCM'),
  (N'HCMK03', N'Marketing', N'TSHCM'),
  (N'HCMK04', N'Điện tử viễn thông', N'TSHCM'),
	(N'NAK01', N'Công nghệ thông tin', N'TSNA'),
  (N'NAK02', N'An toàn thông tin', N'TSNA'),
  (N'NAK03', N'Marketing', N'TSNA'),
  (N'NAK04', N'Điện tử viễn thông', N'TSNA'),
	(N'VPK01', N'Công nghệ thông tin', N'TSVP'),
  (N'VPK02', N'An toàn thông tin', N'TSVP'),
  (N'VPK03', N'Marketing', N'TSVP'),
  (N'VPK04', N'Điện tử viễn thông', N'TSVP');
GO

-- Insert rows into table 'SINHVIEN'
INSERT INTO SINHVIEN(maSV, tenSV, ngaySinh, lopChinhQuy, diaChi, sdt, email, maKhoa)
VALUES
  (N'HNSVCN001', N'Trần Văn Tuấn', '2002-12-12', N'D20CN01', N'Hà Nội', N'0369856214', N'ttvcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN002', N'Nguyễn Thị Anh', '2003-01-05', N'D20CN01', N'Hồ Chí Minh', N'0123456789', N'ntacn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN003', N'Lê Văn Đức', '2002-12-01', N'D20CN02', N'Hải Phòng', N'0987654321', N'lvdcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN004', N'Phạm Thị Bích', '2003-02-20', N'D20CN03', N'Đà Nẵng', N'0912345678', N'ptbcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN005', N'Trần Thị Hương', '2003-03-15', N'D20CN04', N'Nghệ An', N'0987654321', N'tthcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN006', N'Nguyễn Văn Thành', '2002-11-11', N'D20CN04', N'Hải Dương', N'0123456789', N'nvtcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN007', N'Lê Thị Hải', '2002-10-05', N'D20CN05', N'Hà Tĩnh', N'0987654321', N'lthcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN008', N'Phan Văn Minh', '2003-04-20', N'D20CN05', N'Quảng Ninh', N'0912345678', N'pvmcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN009', N'Trần Thị Ngọc', '2002-12-25', N'D20CN06', N'Hà Nam', N'0123456789', N'ttn-cn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN010', N'Nguyễn Thị Hồng', '2003-01-10', N'D20CN06', N'Nam Định', N'0987654321', N'nthcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN011', N'Lê Văn Hưng', '2002-11-25', N'D20CN07', N'Thái Nguyên', N'0912345678', N'lvhcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN012', N'Phạm Thị Mai', '2003-03-08', N'D20CN07', N'Hà Giang', N'0123456789', N'ptmcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN013', N'Trần Văn Hải', '2002-12-30', N'D20CN08', N'Thanh Hóa', N'0987654321', N'tvhcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN014', N'Nguyễn Thị Nga', '2003-02-14', N'D20CN08', N'Hà Nội', N'0912345678', N'ntncn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN015', N'Lê Văn Thắng', '2002-11-01', N'D20CN09', N'Hải Phòng', N'0987654321', N'lvthcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN016', N'Phạm Thị Ngọc', '2003-01-20', N'D20CN10', N'Hồ Chí Minh', N'0123456789', N'ptn-cn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN017', N'Trần Văn Hùng', '2002-12-25', N'D20CN10', N'Đà Nẵng', N'0912345678', N'tvhuncn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN018', N'Nguyễn Thị Mai', '2003-03-08', N'D20CN11', N'Nghệ An', N'0987654321', N'ntm-cn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN019', N'Lê Thị Lan', '2002-10-01', N'D20CN11', N'Hải Dương', N'0912345678', N'ltlcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN020', N'Phan Văn Tài', '2003-02-28', N'D20CN12', N'Hà Tĩnh', N'0123456789', N'pvttcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN021', N'Trần Thị Hằng', '2002-12-10', N'D20CN12', N'Quảng Ninh', N'0987654321', N'tthgcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN022', N'Nguyễn Văn Hiệp', '2003-01-18', N'D20CN13', N'Hà Nam', N'0912345678', N'nvhcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVCN023', N'Lê Thị Phương', '2002-11-15', N'D20CN13', N'Nam Định', N'0123456789', N'ltpcn@example.com', N'HNK01'),
  (N'HNSVAT001', N'Nguyễn Thị Hương', '2001-02-18', N'D20AT01', N'Hà Nội', N'0912345678', 'nt.huong@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT002', N'Trần Minh Tuấn', '2002-08-08', N'D20AT01', N'Hà Nam', N'0912345679', 'tm.tuan@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT003', N'Nguyễn Thị Thanh', '2001-04-11', N'D20AT01', N'Hải Phòng', N'0912345680', 'nt.thanh@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT004', N'Đỗ Văn Hoàng', '2001-12-25', N'D20AT01', N'Bắc Ninh', N'0912345681', 'dv.hoang@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT005', N'Trương Thị Hà', '2002-01-30', N'D20AT01', N'Nam Định', N'0912345682', N'tt.ha@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT006', N'Vũ Thị Thu', '2001-06-02', N'D20AT02', N'Hà Nội', N'0912345683', 'vt.thu@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT007', N'Lê Văn Đức', '2002-07-09', N'D20AT02', N'Thái Bình', N'0912345684', 'lv.duc@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT008', N'Phạm Thị Ngọc', '2001-10-23', N'D20AT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345685', 'pt.ngoc@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT009', N'Nguyễn Đức Thịnh', '2001-11-14', N'D20AT02', N'Thanh Hóa', N'0912345686', 'nd.thinh@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT010', N'Hoàng Thị Tuyết Mai', '2002-04-08', N'D20AT02', N'Hải Dương', N'0912345687', N'ht.tm@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT011', N'Trần Văn Hùng', '2001-09-17', N'D20AT03', N'Hà Nội', N'0912345688', 'tv.hung@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT012', N'Nguyễn Thị Lệ Thu', '2001-03-20', N'D20AT03', N'Vĩnh Phúc', N'0912345689', 'nt.lethu@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT013', N'Trần Thị Kim Oanh', '2002-05-12', N'D20AT03', N'Hưng Yên', N'0912345690', 'tt.kimoanh@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT014', N'Nguyễn Văn Hùng', '2001-07-21', N'D20AT03', N'Ninh Bình', N'0912345691', 'nv.hung@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT015', N'Đỗ Văn Dũng', '2002-02-27', N'D20AT03', N'Bắc Giang', N'0912345692', 'dv.dung@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT016', N'Lê Thị Ngọc Huyền', '2001-08-05', N'D20AT04', N'Hà Nội', N'0912345693', 'lt.ngochuyen@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT017', N'Trần Văn Hải', '2001-05-09', N'D20AT04', N'Hà Tĩnh', N'0912345694', 'tv.hai@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT018', N'Phạm Thị Thu Hương', '2002-03-15', N'D20AT04', N'Thái Nguyên', N'0912345695', 'pt.thuhuong@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT019', N'Nguyễn Văn Trung', '2001-06-18', N'D20AT04', N'Bắc Ninh', N'0912345696', 'nv.trung@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT020', N'Vũ Thị Hồng Nhung', '2002-01-01', N'D20AT04', N'Hải Phòng', N'0912345697', 'vt.hongnhung@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT021', N'Lê Thị Hạnh', '2001-12-04', N'D20AT04', N'Nam Định', N'0912345698', 'lt.hanh@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVAT022', N'Phan Thị Thu', '2002-09-30', N'D20AT05', N'Hà Nội', N'0912345699', 'pt.thu@example.com', N'HNK02'),
  (N'HNSVMT001', N'Nguyễn Văn Mạnh', '2001-02-18', N'D20MT01', N'Hà Nội', N'0912345678', 'nv.manh@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT002', N'Trần Thị Ngọc', '2002-08-08', N'D20MT01', N'Hà Nam', N'0912345679', 'tt.ngoc@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT003', N'Lê Văn Nam', '2001-04-11', N'D20MT01', N'Hải Phòng', N'0912345680', 'lv.nam@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT004', N'Nguyễn Văn Quân', '2001-12-25', N'D20MT01', N'Bắc Ninh', N'0912345681', 'nv.quan@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT005', N'Phạm Thị Thúy', '2002-01-30', N'D20MT01', N'Nam Định', N'0912345682', 'pt.thuy@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT006', N'Đinh Văn Hòa', '2001-06-02', N'D20MT02', N'Hà Nội', N'0912345683', 'dv.hoa@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT007', N'Trương Thị Thu', '2002-07-09', N'D20MT02', N'Thái Bình', N'0912345684', 'tt.thu@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT008', N'Lê Văn Toàn', '2001-10-23', N'D20MT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345685', 'lv.toan@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT009', N'Nguyễn Văn Bình', '2001-11-14', N'D20MT02', N'Thanh Hóa', N'0912345686', 'nv.binh@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT010', N'Hoàng Văn Hùng', '2002-04-08', N'D20MT02', N'Hải Dương', N'0912345687', 'hv.hung@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT011', N'Trần Thị Quỳnh', '2001-09-17', N'D20MT03', N'Hà Nội', N'0912345688', 'tt.quynh@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT012', N'Phạm Văn Thanh', '2001-03-20', N'D20MT03', N'Vĩnh Phúc', N'0912345689', 'pv.thanh@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT013', N'Nguyễn Thị Thu', '2002-06-05', N'D20MT03', N'Hà Nam', N'0912345690', 'nt.thu@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT014', N'Trần Văn An', '2001-05-15', N'D20MT03', N'Hải Phòng', N'0912345691', N'tv.an@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT015', N'Lê Thị Bình', '2002-02-21', N'D20MT04', N'Hà Nội', N'0912345692', 'lt.binh@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT016', N'Nguyễn Văn Dũng', '2001-07-12', N'D20MT04', N'Bắc Ninh', N'0912345693', 'nv.dung@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT017', N'Trần Thị Hạnh', '2001-08-28', N'D20MT04', N'Nam Định', N'0912345694', 'tt.hanh@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT018', N'Phạm Văn Khánh', '2002-11-05', N'D20MT04', N'Thanh Hóa', N'0912345695', 'pv.khanh@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT019', N'Hoàng Thị Mai', '2001-12-14', N'D20MT05', N'Hà Tĩnh', N'0912345696', 'ht.mai@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT020', N'Nguyễn Văn Nghĩa', '2001-01-02', N'D20MT05', N'Hải Dương', N'0912345697', 'nv.nghia@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT021', N'Trương Văn Phong', '2002-09-19', N'D20MT05', N'Hà Nội', N'0912345698', 'tv.phong@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT022', N'Lê Thị Quyên', '2002-10-26', N'D20MT05', N'Vĩnh Phúc', N'0912345699', 'lt.quyen@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVMT023', N'Nguyễn Văn Sơn', '2001-04-01', N'D20MT06', N'Hà Nam', N'0912345700', 'nv.son@example.com', N'HNK03'),
  (N'HNSVDT001', N'Trần Thị Hương', '2000-10-01', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0912345701', 'tt.huong@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT002', N'Phạm Thị Mai', '2001-05-15', N'D20DT01', N'Hải Dương', N'0912345702', 'pt.mai@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT003', N'Nguyễn Thị Anh', '2000-11-20', N'D20DT01', N'Hà Tĩnh', N'0912345703', 'nt.anh@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT004', N'Lê Văn Thắng', '2001-09-25', N'D20DT01', N'Nam Định', N'0912345704', 'lv.thang@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT005', N'Hoàng Thị Hằng', '2000-12-31', N'D20DT01', N'Bắc Ninh', N'0912345705', 'ht.hang@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT006', N'Đỗ Văn Đức', '2001-01-28', N'D20DT02', N'Thanh Hóa', N'0912345706', 'dv.duc@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT007', N'Nguyễn Thị Loan', '2000-07-17', N'D20DT02', N'Hải Phòng', N'0912345707', 'nt.loan@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT008', N'Trần Văn Thành', '2001-03-02', N'D20DT02', N'Hà Nam', N'0912345708', 'tv.thanh@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT009', N'Nguyễn Văn Hải', '2001-11-08', N'D20DT02', N'Vĩnh Phúc', N'0912345709', 'nv.hai@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT010', N'Hoàng Văn Hiền', '2000-05-05', N'D20DT02', N'Thái Bình', N'0912345710', 'hv.hien@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT011', N'Nguyễn Thị Hồng', '2001-05-13', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0912345701', N'nthong@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT012', N'Trần Đình Nam', '2002-03-08', N'D20DT01', N'Hưng Yên', N'0912345702', 'td.nam@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT013', N'Lê Văn Huy', '2001-09-21', N'D20DT01', N'Ninh Bình', N'0912345703', 'lv.huy@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT014', N'Nguyễn Thị Thanh', '2001-11-30', N'D20DT01', N'Hà Nam', N'0912345704', 'nt.thanh@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT015', N'Phạm Văn Tùng', '2002-07-05', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0912345705', 'pv.tung@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT016', N'Hoàng Thị Lan', '2001-06-17', N'D20DT02', N'Bắc Ninh', N'0912345706', 'ht.lan@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT017', N'Lê Văn Dương', '2002-01-23', N'D20DT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345707', 'lv.duong@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT018', N'Phạm Văn Minh', '2001-08-06', N'D20DT02', N'Quảng Ninh', N'0912345708', 'pv.minh@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT019', N'Trần Đình Thi', '2001-12-10', N'D20DT02', N'Hà Nội', N'0912345709', 'td.thi@example.com', N'HNK04'),
  (N'HNSVDT020', N'Nguyễn Văn Tú', '2002-04-19', N'D20DT02', N'Hà Nam', N'0912345710', N'nv.tu@example.com', N'HNK04'),
	(N'NDSVCN001', N'Nguyễn Tuấn Nam', '2002-12-12', N'D20CN01', N'Hà Nội', N'0369856214', N'ttvcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN002', N'Nguyễn Hồng Ánh', '2002-01-05', N'D20CN01', N'Hồ Chí Minh', N'0123456789', N'ntacn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN003', N'Trần Tuấn Anh', '2002-12-01', N'D20CN02', N'Hải Phòng', N'0987654321', N'lvdcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN004', N'Lê Hồng Bích', '2002-02-20', N'D20CN03', N'Đà Nẵng', N'0912345678', N'ptbcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN005', N'Nguyễn Hồng Hương', '2002-03-15', N'D20CN04', N'Nghệ An', N'0987654321', N'tthcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN006', N'Nguyễn Tuấn Thành', '2002-11-11', N'D20CN04', N'Hải Dương', N'0123456789', N'nvtcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN007', N'Trần Hồng Hải', '2002-10-05', N'D20CN05', N'Hà Tĩnh', N'0987654321', N'lthcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN008', N'Phan Tuấn Minh', '2002-04-20', N'D20CN05', N'Quảng Ninh', N'0912345678', N'pvmcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN009', N'Nguyễn Hồng Ngọc', '2002-12-25', N'D20CN06', N'Hà Nam', N'0123456789', N'ttn-cn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN010', N'Nguyễn Hồng Hồng', '2002-01-10', N'D20CN06', N'Nam Định', N'0987654321', N'nthcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN011', N'Trần Tuấn Hưng', '2002-11-25', N'D20CN07', N'Thái Nguyên', N'0912345678', N'lvhcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN012', N'Lê Hồng Mai', '2002-03-08', N'D20CN07', N'Hà Giang', N'0123456789', N'ptmcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN013', N'Nguyễn Tuấn Hải', '2002-12-30', N'D20CN08', N'Thanh Hóa', N'0987654321', N'tvhcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN014', N'Nguyễn Hồng Nga', '2002-02-14', N'D20CN08', N'Hà Nội', N'0912345678', N'ntncn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN015', N'Trần Tuấn Thắng', '2002-11-01', N'D20CN09', N'Hải Phòng', N'0987654321', N'lvthcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN016', N'Lê Hồng Ngọc', '2002-01-20', N'D20CN10', N'Hồ Chí Minh', N'0123456789', N'ptn-cn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN017', N'Nguyễn Tuấn Hùng', '2002-12-25', N'D20CN10', N'Đà Nẵng', N'0912345678', N'tvhuncn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN018', N'Nguyễn Hồng Mai', '2002-03-08', N'D20CN11', N'Nghệ An', N'0987654321', N'ntm-cn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN019', N'Trần Hồng Lan', '2002-10-01', N'D20CN11', N'Hải Dương', N'0912345678', N'ltlcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN020', N'Phan Tuấn Tài', '2002-02-28', N'D20CN12', N'Hà Tĩnh', N'0123456789', N'pvttcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN021', N'Nguyễn Hồng Hằng', '2002-12-10', N'D20CN12', N'Quảng Ninh', N'0987654321', N'tthgcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN022', N'Nguyễn Tuấn Hiệp', '2002-01-18', N'D20CN13', N'Hà Nam', N'0912345678', N'nvhcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVCN023', N'Trần Hồng Phương', '2002-11-15', N'D20CN13', N'Nam Định', N'0123456789', N'ltpcn@example.com', N'NDK01'),
  (N'NDSVAT001', N'Nguyễn Hồng Hương', '2002-02-18', N'D20AT01', N'Hà Nội', N'0912345678', 'nt.huong@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT002', N'Nguyễn Minh Nam', '2002-08-08', N'D20AT01', N'Hà Nam', N'0912345679', 'tm.tuan@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT003', N'Nguyễn Hồng Thanh', '2002-04-11', N'D20AT01', N'Hải Phòng', N'0912345680', 'nt.thanh@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT004', N'Trương Tuấn Lê', '2002-12-25', N'D20AT01', N'Bắc Ninh', N'0912345681', 'dv.hoang@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT005', N'Trương Hồng Hà', '2002-01-30', N'D20AT01', N'Nam Định', N'0912345682', N'tt.ha@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT006', N'Phạm Hồng Thu', '2002-06-02', N'D20AT02', N'Hà Nội', N'0912345683', 'vt.thu@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT007', N'Trần Tuấn Anh', '2002-07-09', N'D20AT02', N'Thái Bình', N'0912345684', 'lv.duc@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT008', N'Lê Hồng Ngọc', '2002-10-23', N'D20AT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345685', 'pt.ngoc@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT009', N'Nguyễn Anh Tuấn', '2002-11-14', N'D20AT02', N'Thanh Hóa', N'0912345686', 'nd.thinh@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT010', N'Lê Hồng Tuyết Mai', '2002-04-08', N'D20AT02', N'Hải Dương', N'0912345687', N'ht.tm@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT011', N'Nguyễn Tuấn Hùng', '2002-09-17', N'D20AT03', N'Hà Nội', N'0912345688', 'tv.hung@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT012', N'Nguyễn Hồng Lệ Thu', '2002-03-20', N'D20AT03', N'Vĩnh Phúc', N'0912345689', 'nt.lethu@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT013', N'Nguyễn Hồng Kim Oanh', '2002-05-12', N'D20AT03', N'Hưng Yên', N'0912345690', 'tt.kimoanh@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT014', N'Nguyễn Tuấn Hùng', '2002-07-21', N'D20AT03', N'Ninh Bình', N'0912345691', 'nv.hung@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT015', N'Trương Tuấn Dũng', '2002-02-27', N'D20AT03', N'Bắc Giang', N'0912345692', 'dv.dung@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT016', N'Trần Hồng Ngọc Huyền', '2002-08-05', N'D20AT04', N'Hà Nội', N'0912345693', 'lt.ngochuyen@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT017', N'Nguyễn Tuấn Hải', '2002-05-09', N'D20AT04', N'Hà Tĩnh', N'0912345694', 'tv.hai@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT018', N'Lê Hồng Thu Hương', '2002-03-15', N'D20AT04', N'Thái Nguyên', N'0912345695', 'pt.thuhuong@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT019', N'Nguyễn Tuấn Trung', '2002-06-18', N'D20AT04', N'Bắc Ninh', N'0912345696', 'nv.trung@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT020', N'Phạm Hồng Hồng Nhung', '2002-01-01', N'D20AT04', N'Hải Phòng', N'0912345697', 'vt.hongnhung@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT021', N'Trần Hồng Hạnh', '2002-12-04', N'D20AT04', N'Nam Định', N'0912345698', 'lt.hanh@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVAT022', N'Phan Hồng Thu', '2002-09-30', N'D20AT05', N'Hà Nội', N'0912345699', 'pt.thu@example.com', N'NDK02'),
  (N'NDSVMT001', N'Nguyễn Tuấn Mạnh', '2002-02-18', N'D20MT01', N'Hà Nội', N'0912345678', 'nv.manh@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT002', N'Nguyễn Hồng Ngọc', '2002-08-08', N'D20MT01', N'Hà Nam', N'0912345679', 'tt.ngoc@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT003', N'Trần Tuấn Nam', '2002-04-11', N'D20MT01', N'Hải Phòng', N'0912345680', 'lv.nam@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT004', N'Nguyễn Tuấn Quân', '2002-12-25', N'D20MT01', N'Bắc Ninh', N'0912345681', 'nv.quan@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT005', N'Lê Hồng Thúy', '2002-01-30', N'D20MT01', N'Nam Định', N'0912345682', 'pt.thuy@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT006', N'Đinh Tuấn Hòa', '2002-06-02', N'D20MT02', N'Hà Nội', N'0912345683', 'dv.hoa@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT007', N'Trương Hồng Thu', '2002-07-09', N'D20MT02', N'Thái Bình', N'0912345684', 'tt.thu@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT008', N'Trần Tuấn Toàn', '2002-10-23', N'D20MT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345685', 'lv.toan@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT009', N'Nguyễn Tuấn Bình', '2002-11-14', N'D20MT02', N'Thanh Hóa', N'0912345686', 'nv.binh@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT010', N'Lê Tuấn Hùng', '2002-04-08', N'D20MT02', N'Hải Dương', N'0912345687', 'hv.hung@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT011', N'Nguyễn Hồng Quỳnh', '2002-09-17', N'D20MT03', N'Hà Nội', N'0912345688', 'tt.quynh@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT012', N'Lê Tuấn Thanh', '2002-03-20', N'D20MT03', N'Vĩnh Phúc', N'0912345689', 'pv.thanh@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT013', N'Nguyễn Hồng Thu', '2002-06-05', N'D20MT03', N'Hà Nam', N'0912345690', 'nt.thu@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT014', N'Nguyễn Tuấn An', '2002-05-15', N'D20MT03', N'Hải Phòng', N'0912345691', N'tv.an@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT015', N'Trần Hồng Bình', '2002-02-21', N'D20MT04', N'Hà Nội', N'0912345692', 'lt.binh@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT016', N'Nguyễn Tuấn Dũng', '2002-07-12', N'D20MT04', N'Bắc Ninh', N'0912345693', 'nv.dung@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT017', N'Nguyễn Hồng Hạnh', '2002-08-28', N'D20MT04', N'Nam Định', N'0912345694', 'tt.hanh@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT018', N'Lê Tuấn Khánh', '2002-11-05', N'D20MT04', N'Thanh Hóa', N'0912345695', 'pv.khanh@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT019', N'Lê Hồng Mai', '2002-12-14', N'D20MT05', N'Hà Tĩnh', N'0912345696', 'ht.mai@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT020', N'Nguyễn Tuấn Nghĩa', '2002-01-02', N'D20MT05', N'Hải Dương', N'0912345697', 'nv.nghia@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT021', N'Trương Tuấn Phong', '2002-09-19', N'D20MT05', N'Hà Nội', N'0912345698', 'tv.phong@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT022', N'Trần Hồng Quyên', '2002-10-26', N'D20MT05', N'Vĩnh Phúc', N'0912345699', 'lt.quyen@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVMT023', N'Nguyễn Tuấn Sơn', '2002-04-01', N'D20MT06', N'Hà Nam', N'0912345700', 'nv.son@example.com', N'NDK03'),
  (N'NDSVDT001', N'Nguyễn Hồng Hương', '2002-10-01', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0912345701', 'tt.huong@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT002', N'Lê Hồng Mai', '2002-05-15', N'D20DT01', N'Hải Dương', N'0912345702', 'pt.mai@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT003', N'Nguyễn Hồng Anh', '2002-11-20', N'D20DT01', N'Hà Tĩnh', N'0912345703', 'nt.anh@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT004', N'Trần Tuấn Thắng', '2002-09-25', N'D20DT01', N'Nam Định', N'0912345704', 'lv.thang@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT005', N'Lê Hồng Hằng', '2002-12-31', N'D20DT01', N'Bắc Ninh', N'0912345705', 'ht.hang@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT006', N'Trương Tuấn Anh', '2002-01-28', N'D20DT02', N'Thanh Hóa', N'0912345706', 'dv.duc@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT007', N'Nguyễn Hồng Loan', '2002-07-17', N'D20DT02', N'Hải Phòng', N'0912345707', 'nt.loan@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT008', N'Nguyễn Tuấn Thành', '2002-03-02', N'D20DT02', N'Hà Nam', N'0912345708', 'tv.thanh@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT009', N'Nguyễn Tuấn Hải', '2002-11-08', N'D20DT02', N'Vĩnh Phúc', N'0912345709', 'nv.hai@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT010', N'Lê Tuấn Hiền', '2002-05-05', N'D20DT02', N'Thái Bình', N'0912345710', 'hv.hien@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT011', N'Nguyễn Hồng Hồng', '2002-05-13', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0912345701', N'nthong@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT012', N'Nguyễn Đình Nam', '2002-03-08', N'D20DT01', N'Hưng Yên', N'0912345702', 'td.nam@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT013', N'Trần Tuấn Huy', '2002-09-21', N'D20DT01', N'Ninh Bình', N'0912345703', 'lv.huy@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT014', N'Nguyễn Hồng Thanh', '2002-11-30', N'D20DT01', N'Hà Nam', N'0912345704', 'nt.thanh@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT015', N'Lê Tuấn Tùng', '2002-07-05', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0912345705', 'pv.tung@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT016', N'Lê Hồng Lan', '2002-06-17', N'D20DT02', N'Bắc Ninh', N'0912345706', 'ht.lan@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT017', N'Trần Tuấn Dương', '2002-01-23', N'D20DT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345707', 'lv.duong@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT018', N'Lê Tuấn Minh', '2002-08-06', N'D20DT02', N'Quảng Ninh', N'0912345708', 'pv.minh@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT019', N'Nguyễn Đình Thi', '2002-12-10', N'D20DT02', N'Hà Nội', N'0912345709', 'td.thi@example.com', N'NDK04'),
  (N'NDSVDT020', N'Nguyễn Tuấn Tú', '2002-04-19', N'D20DT02', N'Hà Nam', N'0912345710', N'nv.tu@example.com', N'NDK04'),
	(N'TBSVCN001', N'Trần Văn An', '2000-01-01', N'IT001', N'Hà Nội', N'0987654321', N'tranvanan@gmail.com', N'TBK01'),
	(N'TBSVCN002', N'Nguyễn Thị Bình', '2000-02-02', N'IT001', N'Nam Định', N'0987654322', N'nguyenthibinh@gmail.com', N'TBK01'),
	(N'TBSVCN003', N'Lê Văn Chung', '2000-03-03', N'IT002', N'Thái Bình', N'0987654323', N'levanchung@gmail.com', N'TBK01'),
	(N'TBSVCN004', N'Phạm Thị Dư', '2000-04-04', N'IT002', N'Lào Cai', N'0987654324', N'phamthidu@gmail.com', N'TBK01'),
	(N'TBSVAT001', N'Hoàng Văn Én', '2000-05-05', N'IT003', N'Vĩnh Phúc', N'0987654325', N'hoangvanen@gmail.com', N'TBK02'),
	(N'TBSVAT002', N'Trần Thị Lan', '2000-06-06', N'IT003', N'Hồ Chí Minh', N'0987654326', N'tranthilan@gmail.com', N'TBK02'),
	(N'TBSVAT003', N'Nguyễn Văn Giang', '2000-07-07', N'IT004', N'Hà Nội', N'0987654327', N'nguyenvangiang@gmail.com', N'TBK02'),
	(N'TBSVAT004', N'Lê Thị Hương', '2000-08-08', N'IT004', N'Hòa Bình', N'0987654328', N'lethihuong@gmail.com', N'TBK02'),
	(N'TBSVAT005', N'Phạm Văn Ichi', '2000-09-09', N'IT005', N'Ninh Bình', N'0987654329', N'phamvanichi@gmail.com', N'TBK02'),
	(N'TBSVAT006', N'Hoàng Văn Khôi', '2000-10-10', N'IT005', N'Nghệ An', N'0987654330', N'hoangthikhoi@gmail.com', N'TBK02'),
	(N'TBSVCN005', N'Nguyễn Văn Ánh', '2000-01-01', N'K61CA', N'Hà Nội', N'0123456789', N'nguyenvananh@example.com', N'TBK01'),
	(N'TBSVCN006', N'Nguyễn Thị Bính', '2001-02-02', N'K61CB', N'Hồ Chí Minh', N'0987654321', N'nguyenthibinh@example.com', N'TBK01'),
	(N'TBSVCN007', N'Trần Văn Chương', '2002-03-03', N'K62CA', N'Thái Bình', N'0123456789', N'tranvanchuong@example.com', N'TBK01'),
	(N'TBSVCN008', N'Trần Thị Dương', '2003-04-04', N'K62CB', N'Nam Định', N'0987654321', N'tranthiduong@example.com', N'TBK01'),
	(N'TBSVCN009', N'Lê Văn Vinh', '2004-05-05', N'K63CA', N'Lào Cai', N'0123456789', N'levanvinh@example.com', N'TBK01'),
	(N'TBSVAT007', N'Lê Thị Phượng', '2005-06-06', N'K63CB', N'Vĩnh Phúc', N'0987654321', N'lethiphuong@example.com', N'TBK02'),
	(N'TBSVAT008', N'Phạm Văn Giàu', '2006-07-07', N'K64CA', N'Hà Nội', N'0123456789', N'phamvangiau@example.com', N'TBK02'),
	(N'TBSVAT009', N'Phạm Thị Hạnh', '2007-08-08', N'K64CB', N'Hồ Chí Minh', N'0987654321', N'phamthihanh@example.com', N'TBK02'),
	(N'TBSVAT010', N'Hoàng Văn An', '2008-09-09', N'K65CA', N'Hà Nội', N'0123456789', N'hoangvanan@example.com', N'TBK02'),
	(N'TBSVAT011', N'Hoàng Thị Hà', '2009-10-10', N'K65CB', N'Hà Nội', N'0987654321', N'hoangthiha@example.com', N'TBK02'),
	(N'TBSVDT001', N'Hoàng Thị Hằng', '2000-12-31', N'D20DT01', N'Bắc Ninh', N'0912345705', 'ht.hang@example.com', N'TBK04'),
  (N'TBSVDT002', N'Đỗ Văn Đức', '2001-01-28', N'D20DT02', N'Thanh Hóa', N'0912345706', 'dv.duc@example.com', N'TBK04'),
  (N'TBSVDT003', N'Nguyễn Thị Loan', '2000-07-17', N'D20DT02', N'Hải Phòng', N'0912345707', 'nt.loan@example.com', N'TBK04'),
  (N'TBSVDT004', N'Trần Văn Thành', '2001-03-02', N'D20DT02', N'Hà Nam', N'0912345708', 'tv.thanh@example.com', N'TBK04'),
  (N'TBSVDT005', N'Nguyễn Văn Hải', '2001-11-08', N'D20DT02', N'Vĩnh Phúc', N'0912345709', 'nv.hai@example.com', N'TBK04'),
  (N'TBSVDT006', N'Hoàng Văn Hiền', '2000-05-05', N'D20DT02', N'Thái Bình', N'0912345710', 'hv.hien@example.com', N'TBK04'),
	(N'TBSVMT001', N'Nguyễn Văn Mạnh', '2001-02-18', N'D20MT01', N'Hà Nội', N'0912345678', 'nv.manh@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT002', N'Trần Thị Ngọc', '2002-08-08', N'D20MT01', N'Hà Nam', N'0912345679', 'tt.ngoc@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT003', N'Lê Văn Nam', '2001-04-11', N'D20MT01', N'Hải Phòng', N'0912345680', 'lv.nam@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT004', N'Nguyễn Văn Quân', '2001-12-25', N'D20MT01', N'Bắc Ninh', N'0912345681', 'nv.quan@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT005', N'Phạm Thị Thúy', '2002-01-30', N'D20MT01', N'Nam Định', N'0912345682', 'pt.thuy@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT006', N'Đinh Văn Hòa', '2001-06-02', N'D20MT02', N'Hà Nội', N'0912345683', 'dv.hoa@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT007', N'Trương Thị Thu', '2002-07-09', N'D20MT02', N'Thái Bình', N'0912345684', 'tt.thu@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT008', N'Lê Văn Toàn', '2001-10-23', N'D20MT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345685', 'lv.toan@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT009', N'Nguyễn Văn Bình', '2001-11-14', N'D20MT02', N'Thanh Hóa', N'0912345686', 'nv.binh@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT010', N'Hoàng Văn Hùng', '2002-04-08', N'D20MT02', N'Hải Dương', N'0912345687', 'hv.hung@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT011', N'Trần Thị Quỳnh', '2001-09-17', N'D20MT03', N'Hà Nội', N'0912345688', 'tt.quynh@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT012', N'Phạm Văn Thanh', '2001-03-20', N'D20MT03', N'Vĩnh Phúc', N'0912345689', 'pv.thanh@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT013', N'Nguyễn Thị Thu', '2002-06-05', N'D20MT03', N'Hà Nam', N'0912345690', 'nt.thu@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT014', N'Trần Văn An', '2001-05-15', N'D20MT03', N'Hải Phòng', N'0912345691', N'tv.an@example.com', N'TBK03'),
	(N'TBSVMT015', N'Lê Thị Bình', '2002-02-21', N'D20MT04', N'Hà Nội', N'0912345692', 'lt.binh@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT016', N'Nguyễn Văn Dũng', '2001-07-12', N'D20MT04', N'Bắc Ninh', N'0912345693', 'nv.dung@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT017', N'Trần Thị Hạnh', '2001-08-28', N'D20MT04', N'Nam Định', N'0912345694', 'tt.hanh@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT018', N'Phạm Văn Khánh', '2002-11-05', N'D20MT04', N'Thanh Hóa', N'0912345695', 'pv.khanh@example.com', N'TBK03'),
	(N'TBSVMT019', N'Hoàng Thị Mai', '2001-12-14', N'D20MT05', N'Hà Tĩnh', N'0912345696', 'ht.mai@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT020', N'Nguyễn Văn Nghĩa', '2001-01-02', N'D20MT05', N'Hải Dương', N'0912345697', 'nv.nghia@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT021', N'Trương Văn Phong', '2002-09-19', N'D20MT05', N'Hà Nội', N'0912345698', 'tv.phong@example.com', N'TBK03'),
  (N'TBSVMT022', N'Lê Thị Quyên', '2002-10-26', N'D20MT05', N'Vĩnh Phúc', N'0912345699', 'lt.quyen@example.com', N'TBK03'),
	(N'LCSVCN001', N'Trần Văn Tuấn', '2002-12-12', N'D20CN01', N'Hà Nội', N'0369856214', N'ttvcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN002', N'Phạm Thị Anh', '2003-01-05', N'D20CN01', N'Hồ Chí Minh', N'0123456789', N'ntacn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN003', N'Lê Văn Đức', '2002-12-01', N'D20CN02', N'Hải Phòng', N'0987654321', N'lvdcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN004', N'Phạm Thị Bích', '2003-02-20', N'D20CN03', N'Đà Nẵng', N'0912345678', N'ptbcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN005', N'Trần Thị Hương', '2003-03-15', N'D20CN04', N'Nghệ An', N'0987654321', N'tthcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN006', N'Nguyễn Văn Thành', '2002-11-11', N'D20CN04', N'Hải Dương', N'0123456789', N'nvtcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN007', N'Lê Thị Hải', '2002-10-05', N'D20CN05', N'Hà Tĩnh', N'0987654321', N'lthcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN008', N'Phan Văn Minh', '2003-04-20', N'D20CN05', N'Quảng Ninh', N'0912345678', N'pvmcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN009', N'Trần Thị Ngọc', '2002-12-25', N'D20CN06', N'Hà Nam', N'0123456789', N'ttn-cn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN010', N'Phạm Thị Hồng', '2003-01-10', N'D20CN06', N'Nam Định', N'0987654321', N'nthcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN011', N'Lê Văn Hưng', '2002-11-25', N'D20CN07', N'Thái Nguyên', N'0912345678', N'lvhcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN012', N'Phạm Thị Mai', '2003-03-08', N'D20CN07', N'Hà Giang', N'0123456789', N'ptmcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN013', N'Trần Văn Hải', '2002-12-30', N'D20CN08', N'Thanh Hóa', N'0987654321', N'tvhcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN014', N'Phạm Thị Nga', '2003-02-14', N'D20CN08', N'Hà Nội', N'0912345678', N'ntncn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN015', N'Lê Văn Thắng', '2002-11-01', N'D20CN09', N'Hải Phòng', N'0987654321', N'lvthcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN016', N'Phạm Thị Ngọc', '2003-01-20', N'D20CN10', N'Hồ Chí Minh', N'0123456789', N'ptn-cn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN017', N'Trần Văn Hùng', '2002-12-25', N'D20CN10', N'Đà Nẵng', N'0912345678', N'tvhuncn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN018', N'Phạm Thị Mai', '2003-03-08', N'D20CN11', N'Nghệ An', N'0987654321', N'ntm-cn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN019', N'Lê Thị Lan', '2002-10-01', N'D20CN11', N'Hải Dương', N'0912345678', N'ltlcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN020', N'Phan Văn Tài', '2003-02-28', N'D20CN12', N'Hà Tĩnh', N'0123456789', N'pvttcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN021', N'Trần Thị Hằng', '2002-12-10', N'D20CN12', N'Quảng Ninh', N'0987654321', N'tthgcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN022', N'Nguyễn Văn Hiệp', '2003-01-18', N'D20CN13', N'Hà Nam', N'0912345678', N'nvhcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVCN023', N'Lê Thị Phương', '2002-11-15', N'D20CN13', N'Nam Định', N'0123456789', N'ltpcn@example.com', N'LCK01'),
  (N'LCSVAT001', N'Phạm Thị Hương', '2001-02-18', N'D20AT01', N'Hà Nội', N'0912345678', 'nt.huong@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT002', N'Trần Minh Tuấn', '2002-08-08', N'D20AT01', N'Hà Nam', N'0912345679', 'tm.tuan@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT003', N'Phạm Thị Thanh', '2001-04-11', N'D20AT01', N'Hải Phòng', N'0912345680', 'nt.thanh@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT004', N'Đỗ Văn Hoàng', '2001-12-25', N'D20AT01', N'Bắc Ninh', N'0912345681', 'dv.hoang@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT005', N'Trương Thị Hà', '2002-01-30', N'D20AT01', N'Nam Định', N'0912345682', N'tt.ha@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT006', N'Vũ Thị Thu', '2001-06-02', N'D20AT02', N'Hà Nội', N'0912345683', 'vt.thu@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT007', N'Lê Văn Đức', '2002-07-09', N'D20AT02', N'Thái Bình', N'0912345684', 'lv.duc@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT008', N'Phạm Thị Ngọc', '2001-10-23', N'D20AT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345685', 'pt.ngoc@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT009', N'Nguyễn Đức Thịnh', '2001-11-14', N'D20AT02', N'Thanh Hóa', N'0912345686', 'nd.thinh@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT010', N'Hoàng Thị Tuyết Mai', '2002-04-08', N'D20AT02', N'Hải Dương', N'0912345687', N'ht.tm@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT011', N'Trần Văn Hùng', '2001-09-17', N'D20AT03', N'Hà Nội', N'0912345688', 'tv.hung@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT012', N'Phạm Thị Lệ Thu', '2001-03-20', N'D20AT03', N'Vĩnh Phúc', N'0912345689', 'nt.lethu@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT013', N'Trần Thị Kim Oanh', '2002-05-12', N'D20AT03', N'Hưng Yên', N'0912345690', 'tt.kimoanh@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT014', N'Nguyễn Văn Hùng', '2001-07-21', N'D20AT03', N'Ninh Bình', N'0912345691', 'nv.hung@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT015', N'Đỗ Văn Dũng', '2002-02-27', N'D20AT03', N'Bắc Giang', N'0912345692', 'dv.dung@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT016', N'Lê Thị Ngọc Huyền', '2001-08-05', N'D20AT04', N'Hà Nội', N'0912345693', 'lt.ngochuyen@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT017', N'Trần Văn Hải', '2001-05-09', N'D20AT04', N'Hà Tĩnh', N'0912345694', 'tv.hai@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT018', N'Phạm Thị Thu Hương', '2002-03-15', N'D20AT04', N'Thái Nguyên', N'0912345695', 'pt.thuhuong@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT019', N'Nguyễn Văn Trung', '2001-06-18', N'D20AT04', N'Bắc Ninh', N'0912345696', 'nv.trung@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT020', N'Vũ Thị Hồng Nhung', '2002-01-01', N'D20AT04', N'Hải Phòng', N'0912345697', 'vt.hongnhung@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT021', N'Lê Thị Hạnh', '2001-12-04', N'D20AT04', N'Nam Định', N'0912345698', 'lt.hanh@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVAT022', N'Phan Thị Thu', '2002-09-30', N'D20AT05', N'Hà Nội', N'0912345699', 'pt.thu@example.com', N'LCK02'),
  (N'LCSVMT001', N'Nguyễn Văn Mạnh', '2001-02-18', N'D20MT01', N'Hà Nội', N'0912345678', 'nv.manh@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT002', N'Trần Thị Ngọc', '2002-08-08', N'D20MT01', N'Hà Nam', N'0912345679', 'tt.ngoc@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT003', N'Lê Văn Nam', '2001-04-11', N'D20MT01', N'Hải Phòng', N'0912345680', 'lv.nam@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT004', N'Nguyễn Văn Quân', '2001-12-25', N'D20MT01', N'Bắc Ninh', N'0912345681', 'nv.quan@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT005', N'Phạm Thị Thúy', '2002-01-30', N'D20MT01', N'Nam Định', N'0912345682', 'pt.thuy@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT006', N'Đinh Văn Hòa', '2001-06-02', N'D20MT02', N'Hà Nội', N'0912345683', 'dv.hoa@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT007', N'Trương Thị Thu', '2002-07-09', N'D20MT02', N'Thái Bình', N'0912345684', 'tt.thu@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT008', N'Lê Văn Toàn', '2001-10-23', N'D20MT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345685', 'lv.toan@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT009', N'Nguyễn Văn Bình', '2001-11-14', N'D20MT02', N'Thanh Hóa', N'0912345686', 'nv.binh@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT010', N'Hoàng Văn Hùng', '2002-04-08', N'D20MT02', N'Hải Dương', N'0912345687', 'hv.hung@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT011', N'Trần Thị Quỳnh', '2001-09-17', N'D20MT03', N'Hà Nội', N'0912345688', 'tt.quynh@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT012', N'Phạm Văn Thanh', '2001-03-20', N'D20MT03', N'Vĩnh Phúc', N'0912345689', 'pv.thanh@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT013', N'Phạm Thị Thu', '2002-06-05', N'D20MT03', N'Hà Nam', N'0912345690', 'nt.thu@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT014', N'Trần Văn An', '2001-05-15', N'D20MT03', N'Hải Phòng', N'0912345691', N'tv.an@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT015', N'Lê Thị Bình', '2002-02-21', N'D20MT04', N'Hà Nội', N'0912345692', 'lt.binh@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT016', N'Nguyễn Văn Dũng', '2001-07-12', N'D20MT04', N'Bắc Ninh', N'0912345693', 'nv.dung@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT017', N'Trần Thị Hạnh', '2001-08-28', N'D20MT04', N'Nam Định', N'0912345694', 'tt.hanh@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT018', N'Phạm Văn Khánh', '2002-11-05', N'D20MT04', N'Thanh Hóa', N'0912345695', 'pv.khanh@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT019', N'Hoàng Thị Mai', '2001-12-14', N'D20MT05', N'Hà Tĩnh', N'0912345696', 'ht.mai@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT020', N'Nguyễn Văn Nghĩa', '2001-01-02', N'D20MT05', N'Hải Dương', N'0912345697', 'nv.nghia@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT021', N'Trương Văn Phong', '2002-09-19', N'D20MT05', N'Hà Nội', N'0912345698', 'tv.phong@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT022', N'Lê Thị Quyên', '2002-10-26', N'D20MT05', N'Vĩnh Phúc', N'0912345699', 'lt.quyen@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVMT023', N'Nguyễn Văn Sơn', '2001-04-01', N'D20MT06', N'Hà Nam', N'0912345700', 'nv.son@example.com', N'LCK03'),
  (N'LCSVDT001', N'Trần Thị Hương', '2000-10-01', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0912345701', 'tt.huong@example.com', N'LCK04'),
  (N'LCSVDT002', N'Phạm Thị Mai', '2001-05-15', N'D20DT01', N'Hải Dương', N'0912345702', 'pt.mai@example.com', N'LCK04'),
  (N'LCSVDT003', N'Phạm Thị Anh', '2000-11-20', N'D20DT01', N'Hà Tĩnh', N'0912345703', 'nt.anh@example.com', N'LCK04'),
  (N'LCSVDT004', N'Lê Văn Thắng', '2001-09-25', N'D20DT01', N'Nam Định', N'0912345704', 'lv.thang@example.com', N'LCK04'),
  (N'LCSVDT005', N'Hoàng Thị Hằng', '2000-12-31', N'D20DT01', N'Bắc Ninh', N'0912345705', 'ht.hang@example.com', N'LCK04'),
  (N'LCSVDT006', N'Đỗ Văn Đức', '2001-01-28', N'D20DT02', N'Thanh Hóa', N'0912345706', 'dv.duc@example.com', N'LCK04'),
  (N'LCSVDT007', N'Phạm Thị Loan', '2000-07-17', N'D20DT02', N'Hải Phòng', N'0912345707', 'nt.loan@example.com', N'LCK04'),
  (N'LCSVDT008', N'Trần Văn Thành', '2001-03-02', N'D20DT02', N'Hà Nam', N'0912345708', 'tv.thanh@example.com', N'LCK04'),
	(N'NBSVCN001', N'Trần Văn Tuấn', '2002-12-12', N'D20CN01', N'Ninh Bình', N'0369858214', N'ttvcn@gmail.com', N'NBK02'),
  (N'NBSVCN002', N'Nguyễn Thị Hồng', '2002-06-07', N'D20CN02', N'Bắc Ninh', N'0386251479', N'nt.hong@gmail.com', N'NBK02'),
  (N'NBSVCN003', N'Nguyễn Văn Đức', '2001-03-17', N'D19CN03', N'Hải Phòng', N'0357812369', N'nvduc@gmail.com', N'NBK02'),
  (N'NBSVCN004', N'Lê Thị Mai', '2000-11-01', N'D18CN04', N'Thanh Hóa', N'0378965412', N'maile@gmail.com', N'NBK02'),
  (N'NBSVCN005', N'Phạm Văn Bình', '2000-02-15', N'D18CN05', N'Nam Định', N'0398741256', N'pvbinh@gmail.com', N'NBK02'),
  (N'NBSVCN006', N'Ngô Thị Hằng', '2000-07-19', N'D18CN06', N'Hà Nam', N'0347895621', N'nthang@gmail.com', N'NBK02'),
  (N'NBSVCN007', N'Trần Văn Nam', '2001-09-22', N'D19CN07', N'Hà Nội', N'0357123468', N'tvnam@gmail.com', N'NBK02'),
  (N'NBSVCN008', N'Lê Thị Hồng', '2002-05-03', N'D20CN08', N'Thái Bình', N'0398745632', N'hongle@gmail.com', N'NBK02'),
  (N'NBSVCN009', N'Phạm Văn Tú', '2000-01-31', N'D18CN09', N'Nghệ An', N'0358697412', N'pvtu@gmail.com', N'NBK02'),
  (N'NBSVCN010', N'Ngô Thị Ngọc', '2002-03-07', N'D20CN10', N'Ninh Bình', N'0369587412', N'ngocngo@gmail.com', N'NBK02'),
	(N'NBSVAT001', N'Trần Thanh Tùng', '2000-10-16', N'D18AT01', N'Bắc Ninh', N'0394561238', N'tttung@gmail.com', N'NBK03'),
  (N'NBSVAT002', N'Nguyễn Thị Mai', '2001-05-23', N'D19AT02', N'Quảng Ninh', N'0367891234', N'mainguyen@gmail.com', N'NBK03'),
  (N'NBSVAT003', N'Lê Văn Nam', '2002-08-05', N'D20AT03', N'Bắc Giang', N'0981234567', N'namle@gmail.com', N'NBK03'),
  (N'NBSVAT004', N'Phạm Thị Nhung', '2001-02-10', N'D19AT04', N'Hải Phòng', N'0965423789', N'nhungpham@gmail.com', N'NBK03'),
  (N'NBSVAT005', N'Trần Văn Dũng', '2000-12-20', N'D18AT05', N'Quảng Ninh', N'0357896541', N'dungtran@gmail.com', N'NBK03'),
  (N'NBSVAT006', N'Bùi Thị Kim', '2001-09-14', N'D19AT06', N'Hải Dương', N'0945678123', N'kimbui@gmail.com', N'NBK03'),
  (N'NBSVAT007', N'Nguyễn Văn Nam', '2002-11-30', N'D20AT07', N'Hưng Yên', N'0369823456', N'namnguyen@gmail.com', N'NBK03'),
  (N'NBSVAT008', N'Lê Thị Hằng', '2000-07-25', N'D18AT08', N'Bắc Ninh', N'0367821439', N'hangle@gmail.com', N'NBK03'),
  (N'NBSVAT009', N'Trần Thị Hoa', '2001-04-11', N'D19AT09', N'Hải Dương', N'0987632145', N'hoatran@gmail.com', N'NBK03'),
  (N'NBSVAT010', N'Phạm Văn Lâm', '2000-11-01', N'D18AT10', N'Bắc Giang', N'0356789452', N'lampham@gmail.com', N'NBK03'),
	(N'NBSVVT001', N'Nguyễn Thị Hồng', '2001-02-03', N'D19VT01', N'Bình Dương', N'0356789432', N'nthong@gmail.com', N'NBK04'),
	(N'NBSVVT002', N'Nguyễn Thị Ngọc', '2002-01-04', N'D20VT02', N'Hải Phòng', N'0387654321', N'ntngoc@gmail.com', N'NBK04'),
	(N'NBSVVT003', N'Trần Thị Hoa', '2002-03-05', N'D20VT03', N'Nam Định', N'0321567890', N'tthoa@gmail.com', N'NBK04'),
	(N'NBSVVT004', N'Hoàng Văn Hải', '2001-07-06', N'D19VT04', N'Thái Nguyên', N'0369857214', N'hvhai@gmail.com', N'NBK04'),
	(N'NBSVVT005', N'Phạm Thị Quỳnh', '2000-11-07', N'D18VT05', N'Hà Nội', N'0367894521', N'ptquynh@gmail.com', N'NBK04'),
	(N'NBSVVT006', N'Vũ Thị Thu', '2001-06-08', N'D19VT06', N'Bắc Ninh', N'0369876543', N'vtthu@gmail.com', N'NBK04'),
	(N'NBSVVT007', N'Lê Văn Đức', '2002-02-09', N'D20VT07', N'Bình Định', N'0367654321', N'lvduc@gmail.com', N'NBK04'),
	(N'NBSVVT008', N'Lê Thị Hoài', '2000-10-10', N'D18VT08', N'Đồng Nai', N'0367891234', N'lthoai@gmail.com', N'NBK04'),
	(N'NBSVVT009', N'Trần Văn Hưng', '2001-08-11', N'D19VT09', N'Tiền Giang', N'0398765432', N'tvhung@gmail.com', N'NBK04'),
	(N'NBSVVT010', N'Phạm Văn Thang', '2000-11-01', N'D18VT01', N'Bắc Giang', N'0356789452', N'tpv@gmail.com', N'NBK04'),
	(N'NBSVDT001', N'Phạm Văn Thỏa', '2000-11-01', N'D18DT01', N'Bắc Ninh', N'0356289452', N'tpv@gmail.com', N'NBK05'),
	(N'NBSVDT002', N'Nguyễn Thị Thu Hà', '2001-02-10', N'D19DT02', N'Thái Nguyên', N'0391234567', N'ntth@gmail.com', N'NBK05'),
	(N'NBSVDT003', N'Lê Hải Yến', '2000-04-23', N'D18DT03', N'Quảng Ninh', N'0371234567', N'lhy@gmail.com', N'NBK05'),
	(N'NBSVDT004', N'Nguyễn Minh Anh', '2002-05-12', N'D20DT04', N'Bắc Giang', N'0987654321', N'nma@gmail.com', N'NBK05'),
	(N'NBSVDT005', N'Nguyễn Văn Quang', '2000-12-24', N'D18DT05', N'Bắc Ninh', N'0361234567', N'nvq@gmail.com', N'NBK05'),
	(N'NBSVDT006', N'Trần Thanh Tuấn', '2001-03-05', N'D19DT06', N'Bắc Giang', N'0351234567', N'tttuan@gmail.com', N'NBK05'),
	(N'NBSVDT007', N'Nguyễn Thị Lý', '2002-08-18', N'D20DT07', N'Bắc Giang', N'0393214567', N'ntly@gmail.com', N'NBK05'),
	(N'NBSVDT008', N'Phạm Văn Hùng', '2001-11-30', N'D19DT08', N'Thái Bình', N'0373214567', N'pvh@gmail.com', N'NBK05'),
	(N'NBSVDT009', N'Trần Văn Trường', '2000-07-08', N'D18DT09', N'Bắc Ninh', N'0359876543', N'tvtruong@gmail.com', N'NBK05'),
	(N'NBSVDT010', N'Hoàng Văn Tùng', '2002-09-20', N'D20DT10', N'Hải Phòng', N'0379876543', N'hvtung@gmail.com', N'NBK05'),
	(N'NBSVKT001', N'Nguyễn Thị Hương', '2001-03-15', N'D19KT02', N'Hà Nội', N'0387654321', N'nthuong@gmail.com', N'NBK06'),
	(N'NBSVKT002', N'Nguyễn Thị Hoa', '2001-02-15', N'D19KT02', N'Quảng Ninh', N'0334567890', N'nthoa@gmail.com', N'NBK06'),
	(N'NBSVKT003', N'Nguyễn Văn Anh', '2000-04-22', N'D18KT03', N'Bắc Ninh', N'0391234567', N'nvanh@gmail.com', N'NBK06'),
	(N'NBSVKT004', N'Vũ Minh Hiếu', '2003-11-10', N'D21KT04', N'Hải Dương', N'0321987654', N'vmhieu@gmail.com', N'NBK06'),
	(N'NBSVKT005', N'Trần Thị Thúy', '1999-08-30', N'D17KT05', N'Thái Bình', N'0356789123', N'ttthuy@gmail.com', N'NBK06'),
	(N'NBSVKT006', N'Phạm Văn Nam', '1998-07-25', N'D16KT06', N'Nam Định', N'0382468101', N'pvnam@gmail.com', N'NBK06'),
	(N'NBSVKT007', N'Đỗ Thị Hương', '2001-12-05', N'D19KT07', N'Hưng Yên', N'0321654987', N'dthuong@gmail.com', N'NBK06'),
	(N'NBSVKT008', N'Lê Văn Quân', '2000-05-20', N'D18KT08', N'Thái Nguyên', N'0337894561', N'lvquan@gmail.com', N'NBK06'),
	(N'NBSVKT009', N'Nguyễn Minh Quang', '2002-01-01', N'D20KT09', N'Bắc Giang', N'0354682913', N'nmquang@gmail.com', N'NBK06'),
	(N'NBSVKT010', N'Lê Thị Thu', '1999-09-10', N'D17KT10', N'Hải Phòng', N'0378462913', N'ltthu@gmail.com', N'NBK06'),
	(N'NBSVQT002', N'Nguyễn Thị Hương', '1999-03-12', N'D17QT02', N'Hải Phòng', N'0356912345', N'nthuong@gmail.com', N'NBK07'),
	(N'NBSVQT003', N'Trần Văn Dương', '2001-08-25', N'D19QT03', N'Hải Dương', N'0396843257', N'tvduong@gmail.com', N'NBK07'),
	(N'NBSVQT004', N'Nguyễn Quang Huy', '1998-12-05', N'D16QT04', N'Tuyên Quang', N'0357824691', N'nqhuy@gmail.com', N'NBK07'),
	(N'NBSVQT005', N'Phạm Thu Hiền', '2002-02-22', N'D20QT05', N'Bắc Ninh', N'0379156789', N'pthien@gmail.com', N'NBK07'),
	(N'NBSVQT006', N'Nguyễn Thanh Tâm', '2000-10-10', N'D18QT06', N'Ninh Bình', N'0356789123', N'nttam@gmail.com', N'NBK07'),
	(N'NBSVQT007', N'Vũ Thị Lan', '1997-11-15', N'D15QT07', N'Thái Bình', N'0378362541', N'vtlan@gmail.com', N'NBK07'),
	(N'NBSVQT008', N'Nguyễn Văn Đức', '2004-05-01', N'D22QT08', N'Hưng Yên', N'0397461285', N'nvduc@gmail.com', N'NBK07'),
	(N'NBSVQT009', N'Đỗ Quang Hưng', '1999-09-20', N'D17QT09', N'Hà Nội', N'0356894321', N'dqhưng@gmail.com', N'NBK07'),
	(N'NBSVQT010', N'Nguyễn Thị Thảo', '2001-04-02', N'D19QT10', N'Cao Bằng', N'0378469573', N'ntthao@gmail.com', N'NBK07'),
	(N'NBSVQT001', N'Nguyễn Văn Tùng', '2000-11-01', N'D18QT01', N'Hải Dương', N'0356789452', N'nvtung@gmail.com', N'NBK07'),
	(N'NBSVPT002', N'Phạm Thị Mai', '2000-12-10', N'D18PT02', N'Hà Nội', N'0321456789', N'ptmai@gmail.com', N'NBK08'),
	(N'NBSVPT003', N'Trần Văn Bình', '2001-01-15', N'D19PT03', N'Hải Phòng', N'0356278341', N'tvb@gmail.com', N'NBK08'),
	(N'NBSVPT004', N'Nguyễn Thị Hoa', '2001-03-22', N'D19PT04', N'Quảng Ninh', N'0392789654', N'nthoa@gmail.com', N'NBK08'),
	(N'NBSVPT005', N'Lê Văn Đức', '2001-05-30', N'D19PT05', N'Thái Bình', N'0356789123', N'lvd@gmail.com', N'NBK08'),
	(N'NBSVPT006', N'Phạm Thị Thanh', '2001-07-01', N'D19PT06', N'Hưng Yên', N'0321987654', N'ptthanh@gmail.com', N'NBK08'),
	(N'NBSVPT007', N'Trần Văn Quân', '2001-09-05', N'D19PT07', N'Hải Phòng', N'0378569123', N'tvquan@gmail.com', N'NBK08'),
	(N'NBSVPT008', N'Nguyễn Thị Minh', '2001-11-11', N'D19PT08', N'Bắc Ninh', N'0321987654', N'ntminh@gmail.com', N'NBK08'),
	(N'NBSVPT009', N'Lê Văn Hoàng', '2002-01-20', N'D20PT09', N'Hải Phòng', N'0378691234', N'lvhoang@gmail.com', N'NBK08'),
	(N'NBSVPT010', N'Hoàng Thị Huệ', '2002-03-01', N'D20PT10', N'Thái Nguyên', N'0356278341', N'hthue@gmail.com', N'NBK08'),
	(N'NBSVPT001', N'Phạm Văn Nam', '2002-05-11', N'D20PT01', N'Hải Phòng', N'0378462913', N'pvnam@gmail.com', N'NBK08'),
	(N'BGSVCN001', N'Trần Văn Tuấn', '2002-12-12', N'D20CN01', N'Hà Nội', N'0369856214', N'ttvcn@example.com', N'BGK01'),
  (N'BGSVCN002', N'Nguyễn Thị Anh', '2003-01-05', N'D20CN01', N'Hồ Chí Minh', N'0123456789', N'ntacn@example.com', N'BGK01'),
  (N'BGSVCN003', N'Lê Thị Hương', '2002-11-01', N'D20CN02', N'Hà Nội', N'0369856215', N'lthcn@example.com', N'BGK01'),
  (N'BGSVCN004', N'Phạm Văn Duy', '2003-03-15', N'D20CN02', N'Hà Nội', N'0369856216', N'pvdcn@example.com', N'BGK01'),
  (N'BGSVCN005', N'Nguyễn Hữu Nghị', '2002-10-20', N'D20CN03', N'Hà Nội', N'0369856217', N'nhncn@example.com', N'BGK01'),
  (N'BGSVCN006', N'Nguyễn Thị Hoa', '2003-02-22', N'D20CN03', N'Hà Nội', N'0369856218', N'nthcn@example.com', N'BGK01'),
  (N'BGSVCN007', N'Trần Văn Hùng', '2002-09-17', N'D20CN04', N'Hà Nội', N'0369856219', N'tvhcn@example.com', N'BGK01'),
  (N'BGSVCN008', N'Lê Thị Minh', '2003-04-11', N'D20CN04', N'Hà Nội', N'0369856220', N'ltmcn@example.com', N'BGK01'),
  (N'BGSVCN009', N'Nguyễn Văn Khánh', '2002-08-13', N'D20CN05', N'Hà Nội', N'0369856221', N'nvkcn@example.com', N'BGK01'),
  (N'BGSVCN010', N'Phạm Thị Linh', '2003-05-01', N'D20CN05', N'Hà Nội', N'0369856222', N'ptlcn@example.com', N'BGK01'),
  (N'BGSVCN011', N'Trương Hoàng Hà', '2002-11-01', N'D20CN01', N'Hồ Chí Minh', N'0912938475', N'thhcn@example.com', N'BGK01'),
	(N'BGSVCN012', N'Phạm Thị Linh', '2002-02-15', N'D20CN01', N'Bình Dương', N'0931234567', N'ptlcn@example.com', N'BGK01'),
	(N'BGSVCN013', N'Nguyễn Văn Tâm', '2001-09-22', N'D20CN01', N'Đồng Nai', N'0987654321', N'nvtcn@example.com', N'BGK01'),
	(N'BGSVCN014', N'Hoàng Thị Thủy', '2003-05-31', N'D20CN01', N'Hà Nội', N'0987654321', N'httcn@example.com', N'BGK01'),
	(N'BGSVCN015', N'Nguyễn Thành Tâm', '2001-11-05', N'D20CN01', N'Hồ Chí Minh', N'0987123456', N'nttcn@example.com', N'BGK01'),
	(N'BGSVCN016', N'Lê Thị Thu', '2002-01-07', N'D20CN01', N'Đồng Nai', N'0987654321', N'lttcn@example.com', N'BGK01'),
	(N'BGSVCN017', N'Nguyễn Anh Tuấn', '2001-12-01', N'D20CN01', N'Bình Dương', N'0987123456', N'nattcn@example.com', N'BGK01'),
	(N'BGSVCN018', N'Trần Văn Thắng', '2002-08-02', N'D20CN01', N'Hồ Chí Minh', N'0987654321', N'tvtcn@example.com', N'BGK01'),
	(N'BGSVCN019', N'Lê Văn Hiếu', '2002-05-17', N'D20CN01', N'Bình Dương', N'0987123456', N'lvhtcn@example.com', N'BGK01'),
	(N'BGSVCN020', N'Nguyễn Thị Thanh Tâm', '2003-04-30', N'D20CN01', N'Hà Nội', N'0987654321', N'nttttcn@example.com', N'BGK01'),
  (N'BGSVAT001', N'Nguyễn Văn Tuấn', '2002-11-11', N'D20CN02', N'Bắc Ninh', N'0987654321', N'nva@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT002', N'Trần Thị Hoa', '2002-08-08', N'D20CN02', N'Hà Nội', N'0123456789', N'tthoa@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT003', N'Nguyễn Văn Long', '2002-12-15', N'D20CN02', N'Hải Dương', N'0987654321', N'nvlong@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT004', N'Nguyễn Văn Bình', '2002-06-02', N'D20CN02', N'Bắc Ninh', N'0123456789', N'nvbinh@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT005', N'Trần Thị Minh', '2002-11-11', N'D20CN02', N'Bắc Giang', N'0987654321', N'ttminh@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT006', N'Nguyễn Văn Đức', '2002-05-23', N'D20CN02', N'Thái Nguyên', N'0123456789', N'nvduc@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT007', N'Lê Thị Trang', '2002-03-30', N'D20CN02', N'Hà Nội', N'0987654321', N'lttrang@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT008', N'Nguyễn Thị Hương', '2002-12-21', N'D20CN02', N'Hải Phòng', N'0123456789', N'nthuong@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT009', N'Phạm Văn Tùng', '2002-01-01', N'D20CN02', N'Thái Bình', N'0987654321', N'pvtung@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT010', N'Trần Thị Hồng', '2002-11-11', N'D20CN02', N'Quảng Ninh', N'0123456789', N'tthong@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT011', N'Nguyễn Văn Dương', '2002-11-01', N'D20CN02', N'Hải Dương', N'0987654321', N'nvd@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT012', N'Phạm Thị Hồng', '2002-12-22', N'D20CN02', N'Nghệ An', N'0987654322', N'pth@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT013', N'Lê Văn Huy', '2002-01-13', N'D20CN02', N'Bắc Giang', N'0987654323', N'lvh@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT014', N'Trần Thị Mai', '2002-02-14', N'D20CN02', N'Hà Nội', N'0987654324', N'ttm@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT015', N'Nguyễn Văn Tuấn', '2002-03-15', N'D20CN02', N'Bình Dương', N'0987654325', N'nvt@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT016', N'Lê Thị Hương', '2002-04-16', N'D20CN02', N'Ninh Bình', N'0987654326', N'lth@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT017', N'Hoàng Văn Tùng', '2002-05-17', N'D20CN02', N'Nam Định', N'0987654327', N'hvt@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT018', N'Phạm Thị Tuyết', '2002-06-18', N'D20CN02', N'Thái Bình', N'0987654328', N'ptt@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT019', N'Nguyễn Đức Anh', '2002-07-19', N'D20CN02', N'Quảng Ninh', N'0987654329', N'nda@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT020', N'Lê Thị Ngọc', '2002-08-20', N'D20CN02', N'Hà Nam', N'0987654330', N'ltn@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT021', N'Nguyễn Văn Hà', '2002-09-21', N'D20CN02', N'Hà Nội', N'0987654331', N'nvh@example.com', N'BGK02'),
	(N'BGSVAT022', N'Trịnh Thị Kim', '2002-10-22', N'D20CN02', N'Hải Phòng', N'0987654332', N'ttk@example.com', N'BGK02'),
  (N'BGSVMT001', N'Phạm Thị Kim Ngân', '2002-02-01', N'D20AT03', N'Hà Nội', N'0123456789', N'ptkn@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT002', N'Nguyễn Văn Nam', '2002-04-15', N'D20AT03', N'Hải Phòng', N'0123456789', N'nvn@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT003', N'Lê Thị Mai Anh', '2002-09-21', N'D20AT03', N'Quảng Ninh', N'0123456789', N'ltma@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT004', N'Trần Văn An', '2002-12-01', N'D20AT03', N'Bình Dương', N'0123456789', N'tva@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT005', N'Phan Thị Thúy', '2002-03-02', N'D20AT03', N'Bình Định', N'0123456789', N'ptt@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT006', N'Lê Ngọc Hân', '2002-08-08', N'D20AT03', N'Thái Nguyên', N'0123456789', N'lnh@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT007', N'Vũ Thị Hằng', '2002-11-19', N'D20AT03', N'Hà Nội', N'0123456789', N'vth@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT008', N'Phạm Anh Tú', '2002-06-23', N'D20AT03', N'Đồng Nai', N'0123456789', N'pat@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT009', N'Nguyễn Thị Kim Anh', '2002-05-28', N'D20AT03', N'Thái Bình', N'0123456789', N'ntka@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT010', N'Lê Thị Kim Oanh', '2002-11-18', N'D20AT03', N'Bình Dương', N'0123456789', N'ltko@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT011', N'Nguyễn Văn Long', '2002-04-01', N'D20AT03', N'Bà Rịa - Vũng Tàu', N'0123456789', N'nvl@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT012', N'Nguyễn Văn A', '2002-12-03', N'D20CN03', N'Thái Bình', N'0987654321', N'nguyenvana@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT013', N'Nguyễn Thị B', '2003-02-15', N'D20CN03', N'Hà Nội', N'0123456789', N'nguyenthieub@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT014', N'Lê Văn C', '2001-05-25', N'D20CN03', N'Nam Định', N'0987654321', N'levanc@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT015', N'Phạm Thị D', '2002-10-21', N'D20CN03', N'Hà Nội', N'0123456789', N'phamthid@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT016', N'Trần Văn E', '2003-06-14', N'D20CN03', N'Ninh Bình', N'0987654321', N'tranvane@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT017', N'Nguyễn Thị F', '2001-09-02', N'D20CN03', N'Hà Nội', N'0123456789', N'nguyenthif@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT018', N'Lê Văn G', '2002-08-19', N'D20CN03', N'Thái Bình', N'0987654321', N'levang@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT019', N'Phạm Thị H', '2001-12-31', N'D20CN03', N'Hà Nội', N'0123456789', N'phamthih@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT020', N'Trần Văn I', '2003-03-17', N'D20CN03', N'Bắc Ninh', N'0987654321', N'tranvani@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVMT021', N'Nguyễn Thị K', '2001-11-22', N'D20CN03', N'Hà Nội', N'0123456789', N'nguyenthik@example.com', N'BGK03'),
  (N'BGSVDT001', N'Trần Thị Đông', '2003-02-13', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0987654321', N'ttd@example.com', N'BGK04'),
  (N'BGSVDT002', N'Nguyễn Thị Hương', '2003-03-25', N'D20DT01', N'Hải Phòng', N'0987654321', N'nth@example.com', N'BGK04'),
  (N'BGSVDT003', N'Phạm Văn Nam', '2003-04-19', N'D20DT01', N'Bắc Giang', N'0987654321', N'pvn@example.com', N'BGK04'),
  (N'BGSVDT004', N'Trần Văn Anh', '2003-06-05', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0987654321', N'tva@example.com', N'BGK04'),
  (N'BGSVDT005', N'Nguyễn Thị Kim Loan', '2003-07-16', N'D20DT01', N'Hải Phòng', N'0987654321', N'ntkl@example.com', N'BGK04'),
  (N'BGSVDT006', N'Phan Thị Hồng', '2003-08-14', N'D20DT01', N'Bắc Giang', N'0987654321', N'pth@example.com', N'BGK04'),
  (N'BGSVDT007', N'Trần Văn Dương', '2002-09-11', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0987654321', N'tvd@example.com', N'BGK04'),
  (N'BGSVDT008', N'Lê Thị Hạnh', '2003-10-22', N'D20DT01', N'Hải Phòng', N'0987654321', N'lth@example.com', N'BGK04'),
  (N'BGSVDT009', N'Nguyễn Văn Thành', '2003-11-30', N'D20DT01', N'Bắc Giang', N'0987654321', N'nvt@example.com', N'BGK04'),
  (N'BGSVDT010', N'Đỗ Thị Kim Chi', '2004-01-12', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0987654321', N'dtkc@example.com', N'BGK04'),
  (N'BGSVDT011', N'Nguyễn Thị Lan', '2002-05-10', N'D20DT02', N'Hưng Yên', N'0123456789', N'ntl@example.com', N'BGK04'),
	(N'BGSVDT012', N'Trần Văn Tuấn', '2001-08-01', N'D20DT02', N'Hà Nội', N'0123456789', N'tvt@example.com', N'BGK04'),
	(N'BGSVDT013', N'Nguyễn Thị Hoa', '2001-02-28', N'D20DT02', N'Hà Nội', N'0123456789', N'nth@example.com', N'BGK04'),
	(N'BGSVDT014', N'Hoàng Anh Dũng', '2002-11-10', N'D20DT02', N'Bắc Giang', N'0123456789', N'had@example.com', N'BGK04'),
	(N'BGSVDT015', N'Phạm Văn Hùng', '2001-09-05', N'D20DT02', N'Hải Dương', N'0123456789', N'pvh@example.com', N'BGK04'),
	(N'BGSVDT016', N'Trần Thị Nga', '2002-03-15', N'D20DT02', N'Bắc Ninh', N'0123456789', N'ttn@example.com', N'BGK04'),
	(N'BGSVDT017', N'Lê Thị Thúy', '2002-04-25', N'D20DT02', N'Hưng Yên', N'0123456789', N'ltt@example.com', N'BGK04'),
	(N'BGSVDT018', N'Nguyễn Văn Nam', '2002-07-14', N'D20DT02', N'Nam Định', N'0123456789', N'nvn@example.com', N'BGK04'),
	(N'BGSVDT019', N'Phạm Minh Quân', '2002-09-18', N'D20DT02', N'Hà Nội', N'0123456789', N'pmq@example.com', N'BGK04'),
	(N'BGSVDT020', N'Trần Thị Thanh', '2002-01-30', N'D20DT02', N'Bắc Ninh', N'0123456789', N'ttt@example.com', N'BGK04'),
	(N'BGSVDT021', N'Nguyễn Văn Quang', '2002-12-12', N'D20DT02', N'Hưng Yên', N'0123456789', N'nvq@example.com', N'BGK04'),
	(N'DLSVCN001', N'Trần Văn Tuấn', '2002-12-12', N'D20CN01', N'Hà Nội', N'0369856214', N'ttvcn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN002', N'Phạm Thị Anh', '2003-01-05', N'D20CN01', N'Hồ Chí Minh', N'0123456789', N'ntacn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN003', N'Lê Văn Đức', '2002-12-01', N'D20CN02', N'Hải Phòng', N'0987654321', N'lvdcn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN004', N'Phạm Thị Bích', '2003-02-20', N'D20CN03', N'Đà Nẵng', N'0912345678', N'ptbcn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN005', N'Trần Thị Hương', '2003-03-15', N'D20CN04', N'Nghệ An', N'0987654321', N'tthcn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN006', N'Nguyễn Văn Thành', '2002-11-11', N'D20CN04', N'Hải Dương', N'0123456789', N'nvtcn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN007', N'Lê Thị Hải', '2002-10-05', N'D20CN05', N'Hà Tĩnh', N'0987654321', N'lthcn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN008', N'Phan Văn Minh', '2003-04-20', N'D20CN05', N'Quảng Ninh', N'0912345678', N'pvmcn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN009', N'Trần Thị Ngọc', '2002-12-25', N'D20CN06', N'Hà Nam', N'0123456789', N'ttn-cn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN010', N'Phạm Thị Hồng', '2003-01-10', N'D20CN06', N'Nam Định', N'0987654321', N'nthcn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN011', N'Lê Văn Hưng', '2002-11-25', N'D20CN07', N'Thái Nguyên', N'0912345678', N'lvhcn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN012', N'Phạm Thị Mai', '2003-03-08', N'D20CN07', N'Hà Giang', N'0123456789', N'ptmcn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN013', N'Trần Văn Hải', '2002-12-30', N'D20CN08', N'Thanh Hóa', N'0987654321', N'tvhcn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN014', N'Phạm Thị Nga', '2003-02-14', N'D20CN08', N'Hà Nội', N'0912345678', N'ntncn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN015', N'Lê Văn Thắng', '2002-11-01', N'D20CN09', N'Hải Phòng', N'0987654321', N'lvthcn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN016', N'Phạm Thị Ngọc', '2003-01-20', N'D20CN10', N'Hồ Chí Minh', N'0123456789', N'ptn-cn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN017', N'Trần Văn Hùng', '2002-12-25', N'D20CN10', N'Đà Nẵng', N'0912345678', N'tvhuncn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN018', N'Phạm Thị Mai', '2003-03-08', N'D20CN11', N'Nghệ An', N'0987654321', N'ntm-cn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN019', N'Lê Thị Lan', '2002-10-01', N'D20CN11', N'Hải Dương', N'0912345678', N'ltDLn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN020', N'Phan Văn Tài', '2003-02-28', N'D20CN12', N'Hà Tĩnh', N'0123456789', N'pvttcn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN021', N'Trần Thị Hằng', '2002-12-10', N'D20CN12', N'Quảng Ninh', N'0987654321', N'tthgcn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN022', N'Nguyễn Văn Hiệp', '2003-01-18', N'D20CN13', N'Hà Nam', N'0912345678', N'nvhcn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVCN023', N'Lê Thị Phương', '2002-11-15', N'D20CN13', N'Nam Định', N'0123456789', N'ltpcn@example.com', N'DLK01'),
  (N'DLSVAT001', N'Phạm Thị Hương', '2001-02-18', N'D20AT01', N'Hà Nội', N'0912345678', 'nt.huong@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT002', N'Trần Minh Tuấn', '2002-08-08', N'D20AT01', N'Hà Nam', N'0912345679', 'tm.tuan@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT003', N'Phạm Thị Thanh', '2001-04-11', N'D20AT01', N'Hải Phòng', N'0912345680', 'nt.thanh@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT004', N'Đỗ Văn Hoàng', '2001-12-25', N'D20AT01', N'Bắc Ninh', N'0912345681', 'dv.hoang@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT005', N'Trương Thị Hà', '2002-01-30', N'D20AT01', N'Nam Định', N'0912345682', N'tt.ha@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT006', N'Vũ Thị Thu', '2001-06-02', N'D20AT02', N'Hà Nội', N'0912345683', 'vt.thu@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT007', N'Lê Văn Đức', '2002-07-09', N'D20AT02', N'Thái Bình', N'0912345684', 'lv.duc@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT008', N'Phạm Thị Ngọc', '2001-10-23', N'D20AT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345685', 'pt.ngoc@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT009', N'Nguyễn Đức Thịnh', '2001-11-14', N'D20AT02', N'Thanh Hóa', N'0912345686', 'nd.thinh@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT010', N'Hoàng Thị Tuyết Mai', '2002-04-08', N'D20AT02', N'Hải Dương', N'0912345687', N'ht.tm@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT011', N'Trần Văn Hùng', '2001-09-17', N'D20AT03', N'Hà Nội', N'0912345688', 'tv.hung@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT012', N'Phạm Thị Lệ Thu', '2001-03-20', N'D20AT03', N'Vĩnh Phúc', N'0912345689', 'nt.lethu@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT013', N'Trần Thị Kim Oanh', '2002-05-12', N'D20AT03', N'Hưng Yên', N'0912345690', 'tt.kimoanh@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT014', N'Nguyễn Văn Hùng', '2001-07-21', N'D20AT03', N'Ninh Bình', N'0912345691', 'nv.hung@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT015', N'Đỗ Văn Dũng', '2002-02-27', N'D20AT03', N'Bắc Giang', N'0912345692', 'dv.dung@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT016', N'Lê Thị Ngọc Huyền', '2001-08-05', N'D20AT04', N'Hà Nội', N'0912345693', 'lt.ngochuyen@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT017', N'Trần Văn Hải', '2001-05-09', N'D20AT04', N'Hà Tĩnh', N'0912345694', 'tv.hai@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT018', N'Phạm Thị Thu Hương', '2002-03-15', N'D20AT04', N'Thái Nguyên', N'0912345695', 'pt.thuhuong@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT019', N'Nguyễn Văn Trung', '2001-06-18', N'D20AT04', N'Bắc Ninh', N'0912345696', 'nv.trung@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT020', N'Vũ Thị Hồng Nhung', '2002-01-01', N'D20AT04', N'Hải Phòng', N'0912345697', 'vt.hongnhung@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT021', N'Lê Thị Hạnh', '2001-12-04', N'D20AT04', N'Nam Định', N'0912345698', 'lt.hanh@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVAT022', N'Phan Thị Thu', '2002-09-30', N'D20AT05', N'Hà Nội', N'0912345699', 'pt.thu@example.com', N'DLK02'),
  (N'DLSVMT001', N'Nguyễn Văn Mạnh', '2001-02-18', N'D20MT01', N'Hà Nội', N'0912345678', 'nv.manh@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT002', N'Trần Thị Ngọc', '2002-08-08', N'D20MT01', N'Hà Nam', N'0912345679', 'tt.ngoc@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT003', N'Lê Văn Nam', '2001-04-11', N'D20MT01', N'Hải Phòng', N'0912345680', 'lv.nam@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT004', N'Nguyễn Văn Quân', '2001-12-25', N'D20MT01', N'Bắc Ninh', N'0912345681', 'nv.quan@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT005', N'Phạm Thị Thúy', '2002-01-30', N'D20MT01', N'Nam Định', N'0912345682', 'pt.thuy@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT006', N'Đinh Văn Hòa', '2001-06-02', N'D20MT02', N'Hà Nội', N'0912345683', 'dv.hoa@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT007', N'Trương Thị Thu', '2002-07-09', N'D20MT02', N'Thái Bình', N'0912345684', 'tt.thu@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT008', N'Lê Văn Toàn', '2001-10-23', N'D20MT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345685', 'lv.toan@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT009', N'Nguyễn Văn Bình', '2001-11-14', N'D20MT02', N'Thanh Hóa', N'0912345686', 'nv.binh@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT010', N'Hoàng Văn Hùng', '2002-04-08', N'D20MT02', N'Hải Dương', N'0912345687', 'hv.hung@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT011', N'Trần Thị Quỳnh', '2001-09-17', N'D20MT03', N'Hà Nội', N'0912345688', 'tt.quynh@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT012', N'Phạm Văn Thanh', '2001-03-20', N'D20MT03', N'Vĩnh Phúc', N'0912345689', 'pv.thanh@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT013', N'Phạm Thị Thu', '2002-06-05', N'D20MT03', N'Hà Nam', N'0912345690', 'nt.thu@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT014', N'Trần Văn An', '2001-05-15', N'D20MT03', N'Hải Phòng', N'0912345691', N'tv.an@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT015', N'Lê Thị Bình', '2002-02-21', N'D20MT04', N'Hà Nội', N'0912345692', 'lt.binh@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT016', N'Nguyễn Văn Dũng', '2001-07-12', N'D20MT04', N'Bắc Ninh', N'0912345693', 'nv.dung@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT017', N'Trần Thị Hạnh', '2001-08-28', N'D20MT04', N'Nam Định', N'0912345694', 'tt.hanh@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT018', N'Phạm Văn Khánh', '2002-11-05', N'D20MT04', N'Thanh Hóa', N'0912345695', 'pv.khanh@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT019', N'Hoàng Thị Mai', '2001-12-14', N'D20MT05', N'Hà Tĩnh', N'0912345696', 'ht.mai@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT020', N'Nguyễn Văn Nghĩa', '2001-01-02', N'D20MT05', N'Hải Dương', N'0912345697', 'nv.nghia@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT021', N'Trương Văn Phong', '2002-09-19', N'D20MT05', N'Hà Nội', N'0912345698', 'tv.phong@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT022', N'Lê Thị Quyên', '2002-10-26', N'D20MT05', N'Vĩnh Phúc', N'0912345699', 'lt.quyen@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVMT023', N'Nguyễn Văn Sơn', '2001-04-01', N'D20MT06', N'Hà Nam', N'0912345700', 'nv.son@example.com', N'DLK03'),
  (N'DLSVDT001', N'Trần Thị Hương', '2000-10-01', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0912345701', 'tt.huong@example.com', N'DLK04'),
  (N'DLSVDT002', N'Phạm Thị Mai', '2001-05-15', N'D20DT01', N'Hải Dương', N'0912345702', 'pt.mai@example.com', N'DLK04'),
  (N'DLSVDT003', N'Phạm Thị Anh', '2000-11-20', N'D20DT01', N'Hà Tĩnh', N'0912345703', 'nt.anh@example.com', N'DLK04'),
  (N'DLSVDT004', N'Lê Văn Thắng', '2001-09-25', N'D20DT01', N'Nam Định', N'0912345704', 'lv.thang@example.com', N'DLK04'),
  (N'DLSVDT005', N'Hoàng Thị Hằng', '2000-12-31', N'D20DT01', N'Bắc Ninh', N'0912345705', 'ht.hang@example.com', N'DLK04'),
  (N'DLSVDT006', N'Đỗ Văn Đức', '2001-01-28', N'D20DT02', N'Thanh Hóa', N'0912345706', 'dv.duc@example.com', N'DLK04'),
  (N'DLSVDT007', N'Phạm Thị Loan', '2000-07-17', N'D20DT02', N'Hải Phòng', N'0912345707', 'nt.loan@example.com', N'DLK04'),
  (N'DLSVDT008', N'Trần Văn Thành', '2001-03-02', N'D20DT02', N'Hà Nam', N'0912345708', 'tv.thanh@example.com', N'DLK04'),
	(N'HBSVCN001', N'Trần Văn Tuấn', '2002-12-12', N'D20CN01', N'Hà Nội', N'0369856214', N'ttvcn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN002', N'Phạm Thị Anh', '2003-01-05', N'D20CN01', N'Hồ Chí Minh', N'0123456789', N'ntacn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN003', N'Lê Văn Đức', '2002-12-01', N'D20CN02', N'Hải Phòng', N'0987654321', N'lvdcn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN004', N'Phạm Thị Bích', '2003-02-20', N'D20CN03', N'Đà Nẵng', N'0912345678', N'ptbcn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN005', N'Trần Thị Hương', '2003-03-15', N'D20CN04', N'Nghệ An', N'0987654321', N'tthcn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN006', N'Nguyễn Văn Thành', '2002-11-11', N'D20CN04', N'Hải Dương', N'0123456789', N'nvtcn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN007', N'Lê Thị Hải', '2002-10-05', N'D20CN05', N'Hà Tĩnh', N'0987654321', N'lthcn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN008', N'Phan Văn Minh', '2003-04-20', N'D20CN05', N'Quảng Ninh', N'0912345678', N'pvmcn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN009', N'Trần Thị Ngọc', '2002-12-25', N'D20CN06', N'Hà Nam', N'0123456789', N'ttn-cn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN010', N'Phạm Thị Hồng', '2003-01-10', N'D20CN06', N'Nam Định', N'0987654321', N'nthcn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN011', N'Lê Văn Hưng', '2002-11-25', N'D20CN07', N'Thái Nguyên', N'0912345678', N'lvhcn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN012', N'Phạm Thị Mai', '2003-03-08', N'D20CN07', N'Hà Giang', N'0123456789', N'ptmcn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN013', N'Trần Văn Hải', '2002-12-30', N'D20CN08', N'Thanh Hóa', N'0987654321', N'tvhcn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN014', N'Phạm Thị Nga', '2003-02-14', N'D20CN08', N'Hà Nội', N'0912345678', N'ntncn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN015', N'Lê Văn Thắng', '2002-11-01', N'D20CN09', N'Hải Phòng', N'0987654321', N'lvthcn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN016', N'Phạm Thị Ngọc', '2003-01-20', N'D20CN10', N'Hồ Chí Minh', N'0123456789', N'ptn-cn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN017', N'Trần Văn Hùng', '2002-12-25', N'D20CN10', N'Đà Nẵng', N'0912345678', N'tvhuncn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN018', N'Phạm Thị Mai', '2003-03-08', N'D20CN11', N'Nghệ An', N'0987654321', N'ntm-cn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN019', N'Lê Thị Lan', '2002-10-01', N'D20CN11', N'Hải Dương', N'0912345678', N'ltHBn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN020', N'Phan Văn Tài', '2003-02-28', N'D20CN12', N'Hà Tĩnh', N'0123456789', N'pvttcn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN021', N'Trần Thị Hằng', '2002-12-10', N'D20CN12', N'Quảng Ninh', N'0987654321', N'tthgcn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN022', N'Nguyễn Văn Hiệp', '2003-01-18', N'D20CN13', N'Hà Nam', N'0912345678', N'nvhcn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVCN023', N'Lê Thị Phương', '2002-11-15', N'D20CN13', N'Nam Định', N'0123456789', N'ltpcn@example.com', N'HBK01'),
  (N'HBSVAT001', N'Phạm Thị Hương', '2001-02-18', N'D20AT01', N'Hà Nội', N'0912345678', 'nt.huong@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT002', N'Trần Minh Tuấn', '2002-08-08', N'D20AT01', N'Hà Nam', N'0912345679', 'tm.tuan@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT003', N'Phạm Thị Thanh', '2001-04-11', N'D20AT01', N'Hải Phòng', N'0912345680', 'nt.thanh@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT004', N'Đỗ Văn Hoàng', '2001-12-25', N'D20AT01', N'Bắc Ninh', N'0912345681', 'dv.hoang@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT005', N'Trương Thị Hà', '2002-01-30', N'D20AT01', N'Nam Định', N'0912345682', N'tt.ha@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT006', N'Vũ Thị Thu', '2001-06-02', N'D20AT02', N'Hà Nội', N'0912345683', 'vt.thu@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT007', N'Lê Văn Đức', '2002-07-09', N'D20AT02', N'Thái Bình', N'0912345684', 'lv.duc@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT008', N'Phạm Thị Ngọc', '2001-10-23', N'D20AT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345685', 'pt.ngoc@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT009', N'Nguyễn Đức Thịnh', '2001-11-14', N'D20AT02', N'Thanh Hóa', N'0912345686', 'nd.thinh@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT010', N'Hoàng Thị Tuyết Mai', '2002-04-08', N'D20AT02', N'Hải Dương', N'0912345687', N'ht.tm@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT011', N'Trần Văn Hùng', '2001-09-17', N'D20AT03', N'Hà Nội', N'0912345688', 'tv.hung@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT012', N'Phạm Thị Lệ Thu', '2001-03-20', N'D20AT03', N'Vĩnh Phúc', N'0912345689', 'nt.lethu@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT013', N'Trần Thị Kim Oanh', '2002-05-12', N'D20AT03', N'Hưng Yên', N'0912345690', 'tt.kimoanh@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT014', N'Nguyễn Văn Hùng', '2001-07-21', N'D20AT03', N'Ninh Bình', N'0912345691', 'nv.hung@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT015', N'Đỗ Văn Dũng', '2002-02-27', N'D20AT03', N'Bắc Giang', N'0912345692', 'dv.dung@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT016', N'Lê Thị Ngọc Huyền', '2001-08-05', N'D20AT04', N'Hà Nội', N'0912345693', 'lt.ngochuyen@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT017', N'Trần Văn Hải', '2001-05-09', N'D20AT04', N'Hà Tĩnh', N'0912345694', 'tv.hai@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT018', N'Phạm Thị Thu Hương', '2002-03-15', N'D20AT04', N'Thái Nguyên', N'0912345695', 'pt.thuhuong@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT019', N'Nguyễn Văn Trung', '2001-06-18', N'D20AT04', N'Bắc Ninh', N'0912345696', 'nv.trung@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT020', N'Vũ Thị Hồng Nhung', '2002-01-01', N'D20AT04', N'Hải Phòng', N'0912345697', 'vt.hongnhung@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT021', N'Lê Thị Hạnh', '2001-12-04', N'D20AT04', N'Nam Định', N'0912345698', 'lt.hanh@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVAT022', N'Phan Thị Thu', '2002-09-30', N'D20AT05', N'Hà Nội', N'0912345699', 'pt.thu@example.com', N'HBK02'),
  (N'HBSVMT001', N'Nguyễn Văn Mạnh', '2001-02-18', N'D20MT01', N'Hà Nội', N'0912345678', 'nv.manh@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT002', N'Trần Thị Ngọc', '2002-08-08', N'D20MT01', N'Hà Nam', N'0912345679', 'tt.ngoc@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT003', N'Lê Văn Nam', '2001-04-11', N'D20MT01', N'Hải Phòng', N'0912345680', 'lv.nam@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT004', N'Nguyễn Văn Quân', '2001-12-25', N'D20MT01', N'Bắc Ninh', N'0912345681', 'nv.quan@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT005', N'Phạm Thị Thúy', '2002-01-30', N'D20MT01', N'Nam Định', N'0912345682', 'pt.thuy@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT006', N'Đinh Văn Hòa', '2001-06-02', N'D20MT02', N'Hà Nội', N'0912345683', 'dv.hoa@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT007', N'Trương Thị Thu', '2002-07-09', N'D20MT02', N'Thái Bình', N'0912345684', 'tt.thu@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT008', N'Lê Văn Toàn', '2001-10-23', N'D20MT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345685', 'lv.toan@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT009', N'Nguyễn Văn Bình', '2001-11-14', N'D20MT02', N'Thanh Hóa', N'0912345686', 'nv.binh@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT010', N'Hoàng Văn Hùng', '2002-04-08', N'D20MT02', N'Hải Dương', N'0912345687', 'hv.hung@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT011', N'Trần Thị Quỳnh', '2001-09-17', N'D20MT03', N'Hà Nội', N'0912345688', 'tt.quynh@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT012', N'Phạm Văn Thanh', '2001-03-20', N'D20MT03', N'Vĩnh Phúc', N'0912345689', 'pv.thanh@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT013', N'Phạm Thị Thu', '2002-06-05', N'D20MT03', N'Hà Nam', N'0912345690', 'nt.thu@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT014', N'Trần Văn An', '2001-05-15', N'D20MT03', N'Hải Phòng', N'0912345691', N'tv.an@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT015', N'Lê Thị Bình', '2002-02-21', N'D20MT04', N'Hà Nội', N'0912345692', 'lt.binh@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT016', N'Nguyễn Văn Dũng', '2001-07-12', N'D20MT04', N'Bắc Ninh', N'0912345693', 'nv.dung@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT017', N'Trần Thị Hạnh', '2001-08-28', N'D20MT04', N'Nam Định', N'0912345694', 'tt.hanh@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT018', N'Phạm Văn Khánh', '2002-11-05', N'D20MT04', N'Thanh Hóa', N'0912345695', 'pv.khanh@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT019', N'Hoàng Thị Mai', '2001-12-14', N'D20MT05', N'Hà Tĩnh', N'0912345696', 'ht.mai@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT020', N'Nguyễn Văn Nghĩa', '2001-01-02', N'D20MT05', N'Hải Dương', N'0912345697', 'nv.nghia@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT021', N'Trương Văn Phong', '2002-09-19', N'D20MT05', N'Hà Nội', N'0912345698', 'tv.phong@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT022', N'Lê Thị Quyên', '2002-10-26', N'D20MT05', N'Vĩnh Phúc', N'0912345699', 'lt.quyen@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVMT023', N'Nguyễn Văn Sơn', '2001-04-01', N'D20MT06', N'Hà Nam', N'0912345700', 'nv.son@example.com', N'HBK03'),
  (N'HBSVDT001', N'Trần Thị Hương', '2000-10-01', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0912345701', 'tt.huong@example.com', N'HBK04'),
  (N'HBSVDT002', N'Phạm Thị Mai', '2001-05-15', N'D20DT01', N'Hải Dương', N'0912345702', 'pt.mai@example.com', N'HBK04'),
  (N'HBSVDT003', N'Phạm Thị Anh', '2000-11-20', N'D20DT01', N'Hà Tĩnh', N'0912345703', 'nt.anh@example.com', N'HBK04'),
  (N'HBSVDT004', N'Lê Văn Thắng', '2001-09-25', N'D20DT01', N'Nam Định', N'0912345704', 'lv.thang@example.com', N'HBK04'),
  (N'HBSVDT005', N'Hoàng Thị Hằng', '2000-12-31', N'D20DT01', N'Bắc Ninh', N'0912345705', 'ht.hang@example.com', N'HBK04'),
  (N'HBSVDT006', N'Đỗ Văn Đức', '2001-01-28', N'D20DT02', N'Thanh Hóa', N'0912345706', 'dv.duc@example.com', N'HBK04'),
  (N'HBSVDT007', N'Phạm Thị Loan', '2000-07-17', N'D20DT02', N'Hải Phòng', N'0912345707', 'nt.loan@example.com', N'HBK04'),
  (N'HBSVDT008', N'Trần Văn Thành', '2001-03-02', N'D20DT02', N'Hà Nam', N'0912345708', 'tv.thanh@example.com', N'HBK04'),
	(N'HCMSVCN001', N'Nguyễn Minh Quân', '2002-01-13', N'D20CN01', N'Hà Nội', N'033256214', N'nm.quan@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN002', N'Trần Thị Hồng Nhung', '2003-04-25', N'D20CN01', N'Hồ Chí Minh', N'0123456789', N'tth.nhung@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN003', N'Lê Đình Hoàng Anh', '2002-12-03', N'D20CN02', N'Hải Phòng', N'0987654321', N'ldh.anh@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN004', N'Phạm Thanh Hằng', '2003-02-10', N'D20CN03', N'Đà Nẵng', N'011345678', N'pt.hang@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN005', N'Hoàng Văn Thịnh', '2003-03-25', N'D20CN04', N'Nghệ An', N'0227654321', N'hv.thinh@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN006', N'Huỳnh Ngọc Mai', '2002-11-14', N'D20CN04', N'Hải Dương', N'0323456789', N'hn.mai@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN007', N'Phan Đức Trung', '2002-10-15', N'D20CN05', N'Hà Tĩnh', N'0666654321', N'pd.trung@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN008', N'Võ Thị Phương Anh', '2003-04-30', N'D20CN05', N'Quảng Ninh', N'0912345678', N'vtp.anh@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN009', N'Đặng Thanh Tùng', '2002-12-05', N'D20CN06', N'Hà Nam', N'012126789', N'dt.tung@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN010', N'Bùi Thị Kim Ngân', '2003-01-19', N'D20CN06', N'Nam Định', N'0962354321', N'btk.ngan@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN011', N'Đỗ Thị Diệu Hằng', '2002-11-29', N'D20CN07', N'Thái Nguyên', N'09111345678', N'dtd.hang@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN012', N'Ngô Đình Khánh', '2003-03-18', N'D20CN07', N'Hà Giang', N'01234577789', N'nd.khanh@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN013', N'Dương Ngọc Thùy Linh', '2002-11-30', N'D20CN08', N'Thanh Hóa', N'09987954321', N'dnt.linh@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN014', N'Vương Minh Đức', '2003-02-15', N'D20CN08', N'Hà Nội', N'0912345678', N'vm.duc@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN015', N'Trịnh Thị Mai Anh', '2002-10-01', N'D20CN09', N'Hải Phòng', N'0987654321', N'ttm.anh@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN016', N'Phùng Minh Tuấn', '2003-01-21', N'D20CN10', N'Hồ Chí Minh', N'0123456789', N'pm.tuan@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN017', N'Lâm Ngọc Minh', '2002-10-25', N'D20CN10', N'Đà Nẵng', N'0912345678', N'ln.minh@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN018', N'Hồ Ngọc Thanh Tâm', '2003-02-08', N'D20CN11', N'Nghệ An', N'0987654321', N'hnt.tam@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN019', N'Tạ Thị Thu Hà', '2002-01-01', N'D20CN11', N'Hải Dương', N'0912345678', N'ttt.ha@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN020', N'Phan Thanh Tú', '2003-05-28', N'D20CN12', N'Hà Tĩnh', N'0123456789', N'pt.tu@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN021', N'Lê Thị Ngọc Ánh', '2002-02-10', N'D20CN12', N'Quảng Ninh', N'0987654321', N'ltn.anh@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN022', N'Đinh Văn Tuấn', '2003-02-18', N'D20CN13', N'Hà Nam', N'0912345678', N'dv.tuan@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVCN023', N'Nguyễn Thị Quỳnh', '2002-12-15', N'D20CN13', N'Nam Định', N'0123456789', N'nt.quynh@example.com', N'HCMK01'),
  (N'HCMSVAT001', N'Trần Anh Tuấn', '2001-12-18', N'D20AT01', N'Hà Nội', N'0912345678', 'ta.tuan@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT002', N'Nguyễn Thanh Trang', '2002-05-08', N'D20AT01', N'Hà Nam', N'0912345679', 'nt.trang@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT003', N'Lê Hoàng Long', '2001-07-11', N'D20AT01', N'Hải Phòng', N'0912345680', 'lh.long@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT004', N'Vũ Thị Hồng Nhung', '2001-09-25', N'D20AT01', N'Bắc Ninh', N'0912345681', 'vth.nhung@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT005', N'Lý Thị Thu Hường', '2002-03-30', N'D20AT01', N'Nam Định', N'0912345682', N'ltt.huong@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT006', N'Phạm Thành Long', '2001-04-02', N'D20AT02', N'Hà Nội', N'0912345683', 'pt.long@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT007', N'Hoàng Thị Thanh Huyền', '2002-05-09', N'D20AT02', N'Thái Bình', N'0912345684', 'htt.huyen@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT008', N'Nguyễn Văn Hùng', '2001-12-23', N'D20AT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345685', 'nv.hung@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT009', N'Trần Thị Thúy Hằng', '2001-10-14', N'D20AT02', N'Thanh Hóa', N'0912345686', 'ttt.hang@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT010', N'Lê Văn Hưng', '2002-04-09', N'D20AT02', N'Hải Dương', N'0912345687', N'lv.hungm@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT011', N'Phan Thị Minh Ngọc', '2001-08-17', N'D20AT03', N'Hà Nội', N'0912345688', 'ptm.ngoc@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT012', N'Võ Thị Thu Hương', '2001-07-20', N'D20AT03', N'Vĩnh Phúc', N'0912123345689', 'vtt.huong@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT013', N'Đặng Minh Quân', '2002-06-12', N'D20AT03', N'Hưng Yên', N'0912341235690', 'dm.quan@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT014', N'Bùi Thị Thu Hà', '2001-05-21', N'D20AT03', N'Ninh Bình', N'0912345691', 'btt.ha@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT015', N'Đỗ Thành Trung', '2002-04-27', N'D20AT03', N'Bắc Giang', N'091234125692', 'dt.trung@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT016', N'Ngô Thanh Huyền', '2001-03-05', N'D20AT04', N'Hà Nội', N'0912345693', 'nt.huyen@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT017', N'Dương Thị Thu Hà', '2001-02-09', N'D20AT04', N'Hà Tĩnh', N'0912345694', 'dtt.ha@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT018', N'Vương Thành Đạt', '2002-01-15', N'D20AT04', N'Thái Nguyên', N'0912345695', 'vt.dat@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT019', N'Trịnh Thị Ngọc Ánh', '2001-10-18', N'D20AT04', N'Bắc Ninh', N'0912345696', 'ttn.anh@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT020', N'Phùng Văn Tâm', '2002-09-01', N'D20AT04', N'Hải Phòng', N'0912345697', 'pv.tam@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT021', N'Lâm Thị Mai Anh', '2001-12-01', N'D20AT04', N'Nam Định', N'0912345698', 'ltm.anh@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVAT022', N'Hồ Ngọc Quang', '2002-09-20', N'D20AT05', N'Hà Nội', N'0912345699', 'hn.quang@example.com', N'HCMK02'),
  (N'HCMSVMT001', N'Tạ Văn Minh', '2001-02-28', N'D20MT01', N'Hà Nội', N'0912341235678', 'tv.minh@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT002', N'Phan Thị Kim Ngân', '2002-08-18', N'D20MT01', N'Hà Nam', N'0912345679', 'ptk.ngan@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT003', N'Lê Thị Thanh Thảo', '2001-04-21', N'D20MT01', N'Hải Phòng', N'0912345680', 'ltt.thao@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT004', N'Đinh Thị Huyền Trang', '2001-12-15', N'D20MT01', N'Bắc Ninh', N'0122312313', 'dth.trang@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT005', N'Nguyễn Minh Tùng', '2002-01-10', N'D20MT01', N'Nam Định', N'0912345682', 'nm.tung@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT006', N'Trần Thanh Trúc', '2001-06-12', N'D20MT02', N'Hà Nội', N'0912345683', 'tt.truc@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT007', N'Nguyễn Thị Diệu Linh', '2002-08-09', N'D20MT02', N'Thái Bình', N'0912345684', 'ntd.linh@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT008', N'Lê Văn Quang', '2001-10-23', N'D20MT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345685', 'lv.quang@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT009', N'Vũ Thị Thanh Hương', '2001-11-14', N'D20MT02', N'Thanh Hóa', N'0912345686', 'vtt.huong@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT010', N'Lý Thanh Tùng', '2002-04-08', N'D20MT02', N'Hải Dương', N'0912345687', 'lt.tung@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT011', N'Phạm Thị Thanh Hồng', '2001-09-17', N'D20MT03', N'Hà Nội', N'0912345688', 'ptt.hong@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT012', N'Hoàng Văn Hiếu', '2001-03-20', N'D20MT03', N'Vĩnh Phúc', N'0912345689', 'hv.hieu@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT013', N'Nguyễn Văn Thế', '2002-06-05', N'D20MT03', N'Hà Nam', N'0912345690', 'nv.the@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT014', N'Trần Thành Nam', '2001-05-15', N'D20MT03', N'Hải Phòng', N'0912345691', N'tt.nam@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT015', N'Nguyễn Thị Thuỳ Trang', '2002-02-21', N'D20MT04', N'Hà Nội', N'0912345692', 'ntt.trang@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT016', N'Lê Thị Ngọc Hà', '2001-07-12', N'D20MT04', N'Bắc Ninh', N'0912345693', 'ltn.ha@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT017', N'Đinh Văn Thành', '2001-08-28', N'D20MT04', N'Nam Định', N'0912345694', 'dv.thanh@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT018', N'Võ Thanh Hải', '2002-11-05', N'D20MT04', N'Thanh Hóa', N'0912345695', 'vt.hai@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT019', N'Đặng Thị Thanh Hương', '2001-12-14', N'D20MT05', N'Hà Tĩnh', N'0912345696', 'dtt.huong@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT020', N'Bùi Thị Thanh Hà', '2001-01-02', N'D20MT05', N'Hải Dương', N'0912345697', 'btt.ha@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT021', N'Đỗ Thị Huyền Trang', '2002-09-19', N'D20MT05', N'Hà Nội', N'0912345698', 'dth.trang@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT022', N'Ngô Văn Toàn', '2002-10-26', N'D20MT05', N'Vĩnh Phúc', N'0912345699', 'nv.toan@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVMT023', N'Dương Thị Kim Ngân', '2001-04-01', N'D20MT06', N'Hà Nam', N'0912345700', 'dtk.ngan@example.com', N'HCMK03'),
  (N'HCMSVDT001', N'Trần Thị Hường', '2000-10-01', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0912345701', 'tt.huong@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT002', N'Phạm Thị Trang', '2001-05-15', N'D20DT01', N'Hải Dương', N'0912345702', 'pt.trang@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT003', N'Nguyễn Thị Liên', '2000-11-20', N'D20DT01', N'Hà Tĩnh', N'0912345703', 'nt.lien@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT004', N'Lê Văn Thưởng', '2001-09-25', N'D20DT01', N'Nam Định', N'0912345704', 'lv.thuong@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT005', N'Hoàng Thị Tuyết', '2000-12-31', N'D20DT01', N'Bắc Ninh', N'0912345705', 'ht.tuyet@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT006', N'Đỗ Văn Đô', '2001-01-28', N'D20DT02', N'Thanh Hóa', N'0912345706', 'dv.do@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT007', N'Nguyễn Thị Lý', '2000-07-17', N'D20DT02', N'Hải Phòng', N'0912345707', 'nt.ly@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT008', N'Trần Văn Long', '2001-03-02', N'D20DT02', N'Hà Nam', N'0912345708', 'tv.long@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT009', N'Nguyễn Văn Cao', '2001-11-08', N'D20DT02', N'Vĩnh Phúc', N'0912345709', 'nv.cao@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT010', N'Hoàng Văn Hồ', '2000-05-05', N'D20DT02', N'Thái Bình', N'0912345710', 'hv.ho@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT011', N'Nguyễn Thị Hoan', '2001-05-13', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0912345701', N'nt.hoan@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT012', N'Trần Đình Lâm', '2002-03-08', N'D20DT01', N'Hưng Yên', N'0912345702', 'td.lam@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT013', N'Lê Văn Giang', '2001-09-21', N'D20DT01', N'Ninh Bình', N'0912345703', 'lv.giang@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT014', N'Nguyễn Thị Nguyệt', '2001-11-30', N'D20DT01', N'Hà Nam', N'0912345704', 'nt.nguyet@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT015', N'Phạm Văn Tiến', '2002-07-05', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0912345705', 'pv.tien@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT016', N'Hoàng Thị Dương', '2001-06-17', N'D20DT02', N'Bắc Ninh', N'0912345706', 'ht.duong@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT017', N'Lê Văn Tuyển', '2002-01-23', N'D20DT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345707', 'lv.tuyen@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT018', N'Phạm Văn Tình', '2001-08-06', N'D20DT02', N'Quảng Ninh', N'0912345708', 'pv.tinh@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT019', N'Trần Đình Trí', '2001-12-10', N'D20DT02', N'Hà Nội', N'0912345709', 'td.tri@example.com', N'HCMK04'),
  (N'HCMSVDT020', N'Nguyễn Văn Tú', '2002-04-19', N'D20DT02', N'Hà Nam', N'0912345710', N'nv.tu@example.com', N'HCMK04'),
	(N'NASVCN001', N'Nguyễn Văn An', '2002-01-12', N'D20CN01', N'Bắc Giang', N'0698562143', N'nvacn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN002', N'Bùi Trung Anh', '2003-01-05', N'D21CN01', N'Hà Nội', N'0923456781', N'btacn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN003', N'Đặng Công Hải Anh', '2002-12-01', N'D20CN02', N'Vĩnh Phúc', N'0187654329', N'dchacn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN004', N'Lưu Ngọc Anh', '2003-02-20', N'D21CN03', N'Yên Bái', N'0812345679', N'lnacn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN005', N'Đậu Thị Ngọc Ánh', '2003-03-15', N'D21CN04', N'Hải Dương', N'0187654329', N'dtnacn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN006', N'Đỗ Xuân Bắc', '2002-11-11', N'D20CN04', N'Hà Tĩnh', N'0923456785', N'dxbcn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN007', N'Tạ Tô Chí Cương', '2002-10-05', N'D20CN05', N'Quảng Ninh', N'0587654329', N'ttcccn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN008', N'Nguyễn Thành Danh', '2003-04-20', N'D21CN05', N'Hà Nam', N'0612345679', N'ntdcn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN009', N'Hoàng Thị Thùy Dung', '2002-12-25', N'D20CN06', N'Bắc Ninh', N'0423456783', N'httdcn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN010', N'Lưu Văn Dũng', '2003-01-10', N'D21CN06', N'Nam Định', N'0987654326', N'lvdcn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN011', N'Nguyễn Phương Dũng', '2002-11-25', N'D20CN07', N'Thái Nguyên', N'0312345677', N'npdcn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN012', N'Phạm Thị Mai', '2003-03-08', N'D20CN07', N'Hà Giang', N'0123456789', N'ptmcn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN013', N'Trần Văn Hải', '2002-12-30', N'D20CN08', N'Thanh Hóa', N'0987654321', N'tvhcn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN014', N'Nguyễn Thị Nga', '2003-02-14', N'D20CN08', N'Hà Nội', N'0912345678', N'ntncn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN015', N'Lê Văn Thắng', '2002-11-01', N'D20CN09', N'Hải Phòng', N'0987654321', N'lvthcn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN016', N'Phạm Thị Ngọc', '2003-01-20', N'D20CN10', N'Hồ Chí Minh', N'0123456789', N'ptn-cn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN017', N'Trần Văn Hùng', '2002-12-25', N'D20CN10', N'Đà Nẵng', N'0912345678', N'tvhuncn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN018', N'Nguyễn Thị Mai', '2003-03-08', N'D20CN11', N'Nghệ An', N'0987654321', N'ntm-cn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN019', N'Lê Thị Lan', '2002-10-01', N'D20CN11', N'Hải Dương', N'0912345678', N'ltlcn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN020', N'Phan Văn Tài', '2003-02-28', N'D20CN12', N'Hà Tĩnh', N'0123456789', N'pvttcn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN021', N'Trần Thị Hằng', '2002-12-10', N'D20CN12', N'Quảng Ninh', N'0987654321', N'tthgcn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN022', N'Nguyễn Văn Hiệp', '2003-01-18', N'D20CN13', N'Hà Nam', N'0912345678', N'nvhcn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVCN023', N'Lê Thị Phương', '2002-11-15', N'D20CN13', N'Nam Định', N'0123456789', N'ltpcn@example.com', N'NAK01'),
  (N'NASVAT001', N'Nguyễn Thị Hương', '2001-02-18', N'D20AT01', N'Hà Nội', N'0912345678', 'nt.huong@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT002', N'Trần Minh Tuấn', '2002-08-08', N'D20AT01', N'Hà Nam', N'0912345679', 'tm.tuan@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT003', N'Nguyễn Thị Thanh', '2001-04-11', N'D20AT01', N'Hải Phòng', N'0912345680', 'nt.thanh@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT004', N'Đỗ Văn Hoàng', '2001-12-25', N'D20AT01', N'Bắc Ninh', N'0912345681', 'dv.hoang@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT005', N'Trương Thị Hà', '2002-01-30', N'D20AT01', N'Nam Định', N'0912345682', N'tt.ha@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT006', N'Vũ Thị Thu', '2001-06-02', N'D20AT02', N'Hà Nội', N'0912345683', 'vt.thu@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT007', N'Lê Văn Đức', '2002-07-09', N'D20AT02', N'Thái Bình', N'0912345684', 'lv.duc@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT008', N'Phạm Thị Ngọc', '2001-10-23', N'D20AT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345685', 'pt.ngoc@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT009', N'Nguyễn Đức Thịnh', '2001-11-14', N'D20AT02', N'Thanh Hóa', N'0912345686', 'nd.thinh@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT010', N'Hoàng Thị Tuyết Mai', '2002-04-08', N'D20AT02', N'Hải Dương', N'0912345687', N'ht.tm@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT011', N'Trần Văn Hùng', '2001-09-17', N'D20AT03', N'Hà Nội', N'0912345688', 'tv.hung@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT012', N'Nguyễn Thị Lệ Thu', '2001-03-20', N'D20AT03', N'Vĩnh Phúc', N'0912345689', 'nt.lethu@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT013', N'Trần Thị Kim Oanh', '2002-05-12', N'D20AT03', N'Hưng Yên', N'0912345690', 'tt.kimoanh@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT014', N'Nguyễn Văn Hùng', '2001-07-21', N'D20AT03', N'Ninh Bình', N'0912345691', 'nv.hung@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT015', N'Đỗ Văn Dũng', '2002-02-27', N'D20AT03', N'Bắc Giang', N'0912345692', 'dv.dung@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT016', N'Lê Thị Ngọc Huyền', '2001-08-05', N'D20AT04', N'Hà Nội', N'0912345693', 'lt.ngochuyen@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT017', N'Trần Văn Hải', '2001-05-09', N'D20AT04', N'Hà Tĩnh', N'0912345694', 'tv.hai@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT018', N'Phạm Thị Thu Hương', '2002-03-15', N'D20AT04', N'Thái Nguyên', N'0912345695', 'pt.thuhuong@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT019', N'Nguyễn Văn Trung', '2001-06-18', N'D20AT04', N'Bắc Ninh', N'0912345696', 'nv.trung@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT020', N'Vũ Thị Hồng Nhung', '2002-01-01', N'D20AT04', N'Hải Phòng', N'0912345697', 'vt.hongnhung@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT021', N'Lê Thị Hạnh', '2001-12-04', N'D20AT04', N'Nam Định', N'0912345698', 'lt.hanh@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVAT022', N'Phan Thị Thu', '2002-09-30', N'D20AT05', N'Hà Nội', N'0912345699', 'pt.thu@example.com', N'NAK02'),
  (N'NASVMT001', N'Nguyễn Văn Mạnh', '2001-02-18', N'D20MT01', N'Hà Nội', N'0912345678', 'nv.manh@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT002', N'Trần Thị Ngọc', '2002-08-08', N'D20MT01', N'Hà Nam', N'0912345679', 'tt.ngoc@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT003', N'Lê Văn Nam', '2001-04-11', N'D20MT01', N'Hải Phòng', N'0912345680', 'lv.nam@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT004', N'Nguyễn Văn Quân', '2001-12-25', N'D20MT01', N'Bắc Ninh', N'0912345681', 'nv.quan@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT005', N'Phạm Thị Thúy', '2002-01-30', N'D20MT01', N'Nam Định', N'0912345682', 'pt.thuy@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT006', N'Đinh Văn Hòa', '2001-06-02', N'D20MT02', N'Hà Nội', N'0912345683', 'dv.hoa@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT007', N'Trương Thị Thu', '2002-07-09', N'D20MT02', N'Thái Bình', N'0912345684', 'tt.thu@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT008', N'Lê Văn Toàn', '2001-10-23', N'D20MT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345685', 'lv.toan@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT009', N'Nguyễn Văn Bình', '2001-11-14', N'D20MT02', N'Thanh Hóa', N'0912345686', 'nv.binh@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT010', N'Hoàng Văn Hùng', '2002-04-08', N'D20MT02', N'Hải Dương', N'0912345687', 'hv.hung@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT011', N'Trần Thị Quỳnh', '2001-09-17', N'D20MT03', N'Hà Nội', N'0912345688', 'tt.quynh@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT012', N'Phạm Văn Thanh', '2001-03-20', N'D20MT03', N'Vĩnh Phúc', N'0912345689', 'pv.thanh@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT013', N'Nguyễn Thị Thu', '2002-06-05', N'D20MT03', N'Hà Nam', N'0912345690', 'nt.thu@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT014', N'Trần Văn An', '2001-05-15', N'D20MT03', N'Hải Phòng', N'0912345691', N'tv.an@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT015', N'Lê Thị Bình', '2002-02-21', N'D20MT04', N'Hà Nội', N'0912345692', 'lt.binh@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT016', N'Nguyễn Văn Dũng', '2001-07-12', N'D20MT04', N'Bắc Ninh', N'0912345693', 'nv.dung@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT017', N'Trần Thị Hạnh', '2001-08-28', N'D20MT04', N'Nam Định', N'0912345694', 'tt.hanh@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT018', N'Phạm Văn Khánh', '2002-11-05', N'D20MT04', N'Thanh Hóa', N'0912345695', 'pv.khanh@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT019', N'Hoàng Thị Mai', '2001-12-14', N'D20MT05', N'Hà Tĩnh', N'0912345696', 'ht.mai@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT020', N'Nguyễn Văn Nghĩa', '2001-01-02', N'D20MT05', N'Hải Dương', N'0912345697', 'nv.nghia@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT021', N'Trương Văn Phong', '2002-09-19', N'D20MT05', N'Hà Nội', N'0912345698', 'tv.phong@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT022', N'Lê Thị Quyên', '2002-10-26', N'D20MT05', N'Vĩnh Phúc', N'0912345699', 'lt.quyen@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVMT023', N'Nguyễn Văn Sơn', '2001-04-01', N'D20MT06', N'Hà Nam', N'0912345700', 'nv.son@example.com', N'NAK03'),
  (N'NASVDT001', N'Trần Thị Hương', '2000-10-01', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0912345701', 'tt.huong@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT002', N'Phạm Thị Mai', '2001-05-15', N'D20DT01', N'Hải Dương', N'0912345702', 'pt.mai@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT003', N'Nguyễn Thị Anh', '2000-11-20', N'D20DT01', N'Hà Tĩnh', N'0912345703', 'nt.anh@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT004', N'Lê Văn Thắng', '2001-09-25', N'D20DT01', N'Nam Định', N'0912345704', 'lv.thang@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT005', N'Hoàng Thị Hằng', '2000-12-31', N'D20DT01', N'Bắc Ninh', N'0912345705', 'ht.hang@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT006', N'Đỗ Văn Đức', '2001-01-28', N'D20DT02', N'Thanh Hóa', N'0912345706', 'dv.duc@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT007', N'Nguyễn Thị Loan', '2000-07-17', N'D20DT02', N'Hải Phòng', N'0912345707', 'nt.loan@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT008', N'Trần Văn Thành', '2001-03-02', N'D20DT02', N'Hà Nam', N'0912345708', 'tv.thanh@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT009', N'Nguyễn Văn Hải', '2001-11-08', N'D20DT02', N'Vĩnh Phúc', N'0912345709', 'nv.hai@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT010', N'Hoàng Văn Hiền', '2000-05-05', N'D20DT02', N'Thái Bình', N'0912345710', 'hv.hien@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT011', N'Nguyễn Thị Hồng', '2001-05-13', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0912345701', N'nthong@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT012', N'Trần Đình Nam', '2002-03-08', N'D20DT01', N'Hưng Yên', N'0912345702', 'td.nam@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT013', N'Lê Văn Huy', '2001-09-21', N'D20DT01', N'Ninh Bình', N'0912345703', 'lv.huy@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT014', N'Nguyễn Thị Thanh', '2001-11-30', N'D20DT01', N'Hà Nam', N'0912345704', 'nt.thanh@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT015', N'Phạm Văn Tùng', '2002-07-05', N'D20DT01', N'Hà Nội', N'0912345705', 'pv.tung@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT016', N'Hoàng Thị Lan', '2001-06-17', N'D20DT02', N'Bắc Ninh', N'0912345706', 'ht.lan@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT017', N'Lê Văn Dương', '2002-01-23', N'D20DT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345707', 'lv.duong@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT018', N'Phạm Văn Minh', '2001-08-06', N'D20DT02', N'Quảng Ninh', N'0912345708', 'pv.minh@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT019', N'Trần Đình Thi', '2001-12-10', N'D20DT02', N'Hà Nội', N'0912345709', 'td.thi@example.com', N'NAK04'),
  (N'NASVDT020', N'Nguyễn Văn Tú', '2002-04-19', N'D20DT02', N'Hà Nam', N'0912345710', N'nv.tu@example.com', N'NAK04'),
	(N'VPSVCN001', N'Trần Văn Ủn', '2000-01-01', N'IT001', N'Bắc Giang', N'0987654321', N'tranvanun@gmail.com', N'VPK01'),
	(N'VPSVCN002', N'Nguyễn Thị Bính', '2000-02-02', N'IT001', N'Hà Nội', N'0987654322', N'nguyenthibinh@gmail.com', N'VPK01'),
	(N'VPSVCN003', N'Lê Văn Cương', '2000-03-03', N'IT002', N'Thái Bình', N'0987654323', N'levancuong@gmail.com', N'VPK01'),
	(N'VPSVCN004', N'Phạm Thị Oanh', '2000-04-04', N'IT002', N'Vĩnh Phúc', N'0987654324', N'phamthioanh@gmail.com', N'VPK01'),
	(N'VPSVAT001', N'Hoàng Văn Én', '2000-05-05', N'AT001', N'Vĩnh Phúc', N'0987654325', N'hoangvanen@gmail.com', N'VPK02'),
	(N'VPSVAT002', N'Trần Thị Lan', '2000-06-06', N'AT001', N'Hồ Chí Minh', N'0987654326', N'tranthilan@gmail.com', N'VPK02'),
	(N'VPSVAT003', N'Nguyễn Văn Giang', '2000-07-07', N'AT001', N'Hà Nội', N'0987654327', N'nguyenvangiang@gmail.com', N'VPK02'),
	(N'VPSVAT004', N'Lê Thị Hương', '2000-08-08', N'AT001', N'Hòa Bình', N'0987654328', N'lethihuong@gmail.com', N'VPK02'),
	(N'VPSVAT005', N'Phạm Văn Đồng', '2000-09-09', N'AT001', N'Ninh Bình', N'0987654329', N'phamvandong@gmail.com', N'VPK02'),
	(N'VPSVAT006', N'Hoàng Văn Khoa', '2000-10-10', N'AT001', N'Nghệ An', N'0987654330', N'hoangthikhoa@gmail.com', N'VPK02'),
	(N'VPSVCN005', N'Nguyễn Văn Ánh', '2000-01-01', N'K61CA', N'Hà Nội', N'0123456789', N'nguyenvananh@example.com', N'VPK01'),
	(N'VPSVCN006', N'Nguyễn Thị Dung', '2001-02-02', N'K61CB', N'Hồ Chí Minh', N'0987654321', N'nguyenthidung@example.com', N'VPK01'),
	(N'VPSVCN007', N'Trần Văn Chương', '2002-03-03', N'K62CA', N'Thái Bình', N'0123456789', N'tranvanchuong@example.com', N'VPK01'),
	(N'VPSVCN008', N'Trần Thị Dương', '2003-04-04', N'K62CB', N'Nam Định', N'0987654321', N'tranthiduong@example.com', N'VPK01'),
	(N'VPSVCN009', N'Lê Văn Vinh', '2004-05-05', N'K63CA', N'Lào Cai', N'0123456789', N'levanvinh@example.com', N'VPK01'),
	(N'VPSVAT007', N'Lê Thị Phượng', '2005-06-06', N'K63CB', N'Vĩnh Phúc', N'0987654321', N'lethiphuong@example.com', N'VPK02'),
	(N'VPSVAT008', N'Phạm Văn Giàu', '2006-07-07', N'K64CA', N'Hà Nội', N'0123456789', N'phamvangiau@example.com', N'VPK02'),
	(N'VPSVAT009', N'Phạm Thị Hạnh', '2007-08-08', N'K64CB', N'Hồ Chí Minh', N'0987654321', N'phamthihanh@example.com', N'VPK02'),
	(N'VPSVAT010', N'Hoàng Văn An', '2008-09-09', N'K65CA', N'Hà Nội', N'0123456789', N'hoangvanan@example.com', N'VPK02'),
	(N'VPSVAT011', N'Hoàng Thị Hà', '2009-10-10', N'K65CB', N'Hà Nội', N'0987654321', N'hoangthiha@example.com', N'VPK02'),
	(N'VPSVDT001', N'Hoàng Thị Hằng', '2000-12-31', N'D20DT01', N'Bắc Ninh', N'0912345705', 'ht.hang@example.com', N'VPK04'),
  (N'VPSVDT002', N'Đỗ Văn Đức', '2001-01-28', N'D20DT02', N'Thanh Hóa', N'0912345706', 'dv.duc@example.com', N'VPK04'),
  (N'VPSVDT003', N'Nguyễn Thị Loan', '2000-07-17', N'D20DT02', N'Hải Phòng', N'0912345707', 'nt.loan@example.com', N'VPK04'),
  (N'VPSVDT004', N'Trần Văn Thành', '2001-03-02', N'D20DT02', N'Hà Nam', N'0912345708', 'tv.thanh@example.com', N'VPK04'),
  (N'VPSVDT005', N'Nguyễn Văn Hải', '2001-11-08', N'D20DT02', N'Vĩnh Phúc', N'0912345709', 'nv.hai@example.com', N'VPK04'),
  (N'VPSVDT006', N'Hoàng Văn Hiền', '2000-05-05', N'D20DT02', N'Thái Bình', N'0912345710', 'hv.hien@example.com', N'VPK04'),
	(N'VPSVMT001', N'Nguyễn Văn Mạnh', '2001-02-18', N'D20MT01', N'Hà Nội', N'0912345678', 'nv.manh@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT002', N'Trần Thị Ngọc', '2002-08-08', N'D20MT01', N'Hà Nam', N'0912345679', 'tt.ngoc@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT003', N'Lê Văn Nam', '2001-04-11', N'D20MT01', N'Hải Phòng', N'0912345680', 'lv.nam@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT004', N'Nguyễn Văn Quân', '2001-12-25', N'D20MT01', N'Bắc Ninh', N'0912345681', 'nv.quan@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT005', N'Phạm Thị Thúy', '2002-01-30', N'D20MT01', N'Nam Định', N'0912345682', 'pt.thuy@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT006', N'Đinh Văn Hòa', '2001-06-02', N'D20MT02', N'Hà Nội', N'0912345683', 'dv.hoa@example.com', N'VPK03'),
	(N'VPSVMT007', N'Trương Thị Thu', '2002-07-09', N'D20MT02', N'Thái Bình', N'0912345684', 'tt.thu@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT008', N'Lê Văn Toàn', '2001-10-23', N'D20MT02', N'Hà Tĩnh', N'0912345685', 'lv.toan@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT009', N'Nguyễn Văn Bình', '2001-11-14', N'D20MT02', N'Thanh Hóa', N'0912345686', 'nv.binh@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT010', N'Hoàng Văn Hùng', '2002-04-08', N'D20MT02', N'Hải Dương', N'0912345687', 'hv.hung@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT011', N'Trần Thị Quỳnh', '2001-09-17', N'D20MT03', N'Hà Nội', N'0912345688', 'tt.quynh@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT012', N'Phạm Văn Thanh', '2001-03-20', N'D20MT03', N'Vĩnh Phúc', N'0912345689', 'pv.thanh@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT013', N'Nguyễn Thị Thu', '2002-06-05', N'D20MT03', N'Hà Nam', N'0912345690', 'nt.thu@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT014', N'Trần Văn An', '2001-05-15', N'D20MT03', N'Hải Phòng', N'0912345691', N'tv.an@example.com', N'VPK03'),
	(N'VPSVMT015', N'Lê Thị Bình', '2002-02-21', N'D20MT04', N'Bắc Giang', N'0912345692', 'lt.binh@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT016', N'Nguyễn Văn Đại', '2001-07-12', N'D20MT04', N'Bắc Kạn', N'0912345693', 'nv.dai@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT017', N'Trần Thị Hạnh', '2001-08-28', N'D20MT04', N'Vĩnh Phúc', N'0912345694', 'tt.hanh@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT018', N'Phạm Văn Khánh', '2002-11-05', N'D20MT04', N'Thái Bình', N'0912345695', 'pv.khanh@example.com', N'VPK03'),
	(N'VPSVMT019', N'Hoàng Thị Hoa', '2001-12-14', N'D20MT05', N'Nghệ An', N'0912345696', 'ht.hoa@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT020', N'Nguyễn Văn Thành', '2001-01-02', N'D20MT05', N'Hà Nội', N'0912345697', 'nv.thanh@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT021', N'Trương Văn Độ', '2002-09-19', N'D20MT05', N'Vĩnh Phúc', N'0912345698', 'tv.do@example.com', N'VPK03'),
  (N'VPSVMT022', N'Nguyễn Thị Quyên', '2002-10-26', N'D20MT05', N'Vĩnh Phúc', N'0912345699', 'nt.quyen@example.com', N'VPK03');
GO
-- Insert rows into table 'GIANGVIEN'
INSERT INTO GIANGVIEN (maGiangVien, tenGiangVien, sdt, email, maKhoa)
VALUES
	(N'HNGVCN001', N'Hoàng Mạnh Quyết', N'0398563214', N'hm.quyet@teacher.com', N'HNK01'),
	(N'HNGVCN002', N'Nguyễn Thị Lan', N'0987456321', N'nguyen.lan02@teacher.com', N'HNK01'),
	(N'HNGVCN003', N'Phạm Văn Đức', N'0978123456', N'duc.pham03@teacher.com', N'HNK01'),
	(N'HNGVCN004', N'Lê Minh Thắng', N'0945632178', N'thang.le04@teacher.com', N'HNK01'),
	(N'HNGVCN005', N'Trần Thanh Tùng', N'0965321789', N'tung.tran05@teacher.com', N'HNK01'),
	(N'HNGVCN006', N'Đỗ Văn Anh', N'0912345678', N'anh.do06@teacher.com', N'HNK01'),
	(N'HNGVAT001', N'Lê Văn Cao', N'0369874512', N'Cao.do@teacher.com', N'HNK02'),
	(N'HNGVAT002', N'Nguyễn Thị Hương', N'0387456231', N'huong.nguyen@teacher.com', N'HNK02'),
	(N'HNGVAT003', N'Phạm Văn Long', N'0378965123', N'long.pham@teacher.com', N'HNK02'),
	(N'HNGVAT004', N'Trần Thị Minh Ngọc', N'0398756432', N'ngoc.tran@teacher.com', N'HNK02'),
	(N'HNGVAT005', N'Lê Văn Hiệp', N'0369852147', N'hiep.le@teacher.com', N'HNK02'),
	(N'HNGVMT001', N'Lê Thị Thảo', N'0963458963', N'thao.lethi@teacher.com', N'HNK03'),
	(N'HNGVMT002', N'Nguyễn Hải Yến', N'0987456321', N'yen.nguyenhai@teacher.com', N'HNK03'),
	(N'HNGVMT003', N'Phạm Thị Thanh', N'0912345678', N'thanh.phamthi@teacher.com', N'HNK03'),
	(N'HNGVMT004', N'Ngô Văn Hiếu', N'0945781236', N'hieu.ngovan@teacher.com', N'HNK03'),
	(N'HNGVMT005', N'Trần Thị Mai', N'0989654782', N'mai.tranthi@teacher.com', N'HNK03'),
	(N'HNGVMT006', N'Vũ Ngọc Anh', N'0912457896', N'anh.vungoc@teacher.com', N'HNK03'),
	(N'HNGVDT001', N'Vũ Minh Anh', N'0963856654', N'anh.minhvu@teacher.com', N'HNK04'),
	(N'HNGVDT002', N'Nguyễn Huyền Trang', N'0987561234', N'trang.nguyenhuyen@teacher.com', N'HNK04'),
	(N'HNGVDT003', N'Phạm Thanh Hà', N'0912345678', N'ha.phamthanh@teacher.com', N'HNK04'),
	(N'HNGVDT004', N'Bùi Đức Minh', N'0987654321', N'minh.buiduc@teacher.com', N'HNK04'),
	(N'HNGVDT005', N'Đỗ Thị Thanh Tâm', N'0943216789', N'tam.dothithanh@teacher.com', N'HNK04'),
	(N'NDGVCN001', N'Lê Mạnh Quyết', N'0398563214', N'hm.quyet@teacher.com', N'NDK01'),
	(N'NDGVCN002', N'Nguyễn Hồng Lan', N'0987456321', N'nguyen.lan02@teacher.com', N'NDK01'),
	(N'NDGVCN003', N'Lê Tuấn Anh', N'0978123456', N'duc.pham03@teacher.com', N'NDK01'),
	(N'NDGVCN004', N'Trần Minh Thắng', N'0945632178', N'thang.le04@teacher.com', N'NDK01'),
	(N'NDGVCN005', N'Nguyễn Thanh Tùng', N'0965321789', N'tung.tran05@teacher.com', N'NDK01'),
	(N'NDGVCN006', N'Trương Tuấn Anh', N'0912345678', N'anh.do06@teacher.com', N'NDK01'),
	(N'NDGVAT001', N'Trần Tuấn Cao', N'0369874512', N'Cao.do@teacher.com', N'NDK02'),
	(N'NDGVAT002', N'Nguyễn Hồng Hương', N'0387456231', N'huong.nguyen@teacher.com', N'NDK02'),
	(N'NDGVAT003', N'Lê Tuấn Long', N'0378965123', N'long.pham@teacher.com', N'NDK02'),
	(N'NDGVAT004', N'Nguyễn Hồng Minh Ngọc', N'0398756432', N'ngoc.tran@teacher.com', N'NDK02'),
	(N'NDGVAT005', N'Trần Tuấn Hiệp', N'0369852147', N'hiep.le@teacher.com', N'NDK02'),
	(N'NDGVMT001', N'Trần Hồng Thảo', N'0963458963', N'thao.lethi@teacher.com', N'NDK03'),
	(N'NDGVMT002', N'Nguyễn Hải Yến', N'0987456321', N'yen.nguyenhai@teacher.com', N'NDK03'),
	(N'NDGVMT003', N'Lê Hồng Thanh', N'0912345678', N'thanh.phamthi@teacher.com', N'NDK03'),
	(N'NDGVMT004', N'Ngô Tuấn Hiếu', N'0945781236', N'hieu.ngovan@teacher.com', N'NDK03'),
	(N'NDGVMT005', N'Nguyễn Hồng Mai', N'0989654782', N'mai.tranthi@teacher.com', N'NDK03'),
	(N'NDGVMT006', N'Phạm Ngọc Anh', N'0912457896', N'anh.vungoc@teacher.com', N'NDK03'),
	(N'NDGVDT001', N'Phạm Minh Anh', N'0963856654', N'anh.minhvu@teacher.com', N'NDK04'),
	(N'NDGVDT002', N'Nguyễn Huyền Trang', N'0987561234', N'trang.nguyenhuyen@teacher.com', N'NDK04'),
	(N'NDGVDT003', N'Lê Thanh Hà', N'0912345678', N'ha.phamthanh@teacher.com', N'NDK04'),
	(N'NDGVDT004', N'Bùi Anh Minh', N'0987654321', N'minh.buiduc@teacher.com', N'NDK04'),
	(N'NDGVDT005', N'Trương Hồng Thanh Tâm', N'0943216789', N'tam.dothithanh@teacher.com', N'NDK04'),
	(N'TBGVCN001', N'Nguyễn Văn A', N'0987654321', N'nguyenvana@example.com', N'TBK01'),
	(N'TBGVCN002', N'Trần Thị B', N'0912345678', N'tranthib@example.com', N'TBK01'),
	(N'TBGVCN003', N'Lê Công C', N'0909090909', N'lecongc@example.com', N'TBK01'),
	(N'TBGVCN004', N'Phạm Thanh D', N'0977777777', N'phamthanhd@example.com', N'TBK01'),
	(N'TBGVCN005', N'Vũ Hữu E', N'0966666666', N'vuhue@example.com', N'TBK01'),
	(N'TBGVAT001', N'Nguyễn Thị F', N'0944444444', N'nguyenthif@example.com', N'TBK02'),
	(N'TBGVAT002', N'Lê Minh G', N'0922222222', N'leminhg@example.com', N'TBK02'),
	(N'TBGVAT003', N'Trần Quang H', N'0911111111', N'tranquangh@example.com', N'TBK02'),
	(N'TBGVAT004', N'Nguyễn Văn I', N'0988888888', N'nguyenvani@example.com', N'TBK02'),
	(N'TBGVAT005', N'Trần Thị K', N'0977777777', N'tranthik@example.com', N'TBK02'),
	(N'TBGVMT001', N'Lê Thị Thảo', N'0963458963', N'thao.lethi@teacher.com', N'TBK03'),
	(N'TBGVMT002', N'Nguyễn Hải Yến', N'0987456321', N'yen.nguyenhai@teacher.com', N'TBK03'),
	(N'TBGVMT003', N'Phạm Thị Thanh', N'0912345678', N'thanh.phamthi@teacher.com', N'TBK03'),
	(N'TBGVMT004', N'Ngô Văn Hiếu', N'0945781236', N'hieu.ngovan@teacher.com', N'TBK03'),
	(N'TBGVMT005', N'Trần Thị Mai', N'0989654782', N'mai.tranthi@teacher.com', N'TBK03'),
	(N'TBGVMT006', N'Vũ Ngọc Anh', N'0912457896', N'anh.vungoc@teacher.com', N'TBK03'),
	(N'TBGVDT001', N'Vũ Minh Anh', N'0963856654', N'anh.minhvu@teacher.com', N'TBK04'),
	(N'TBGVDT002', N'Nguyễn Huyền Trang', N'0987561234', N'trang.nguyenhuyen@teacher.com', N'TBK04'),
	(N'TBGVDT003', N'Phạm Thanh Hà', N'0912345678', N'ha.phamthanh@teacher.com', N'TBK04'),
	(N'TBGVDT004', N'Bùi Đức Minh', N'0987654321', N'minh.buiduc@teacher.com', N'TBK04'),
	(N'TBGVDT005', N'Đỗ Thị Thanh Tâm', N'0943216789', N'tam.dothithanh@teacher.com', N'TBK04'),
	(N'LCGVCN001', N'Hoàng Mạnh Quyết', N'0398563214', N'hm.quyet@teacher.com', N'LCK01'),
	(N'LCGVCN002', N'Phạm Thị Lan', N'0987456321', N'nguyen.lan02@teacher.com', N'LCK01'),
	(N'LCGVCN003', N'Phạm Văn Đức', N'0978123456', N'duc.pham03@teacher.com', N'LCK01'),
	(N'LCGVCN004', N'Lê Minh Thắng', N'0945632178', N'thang.le04@teacher.com', N'LCK01'),
	(N'LCGVCN005', N'Trần Thanh Tùng', N'0965321789', N'tung.tran05@teacher.com', N'LCK01'),
	(N'LCGVCN006', N'Đỗ Văn Anh', N'0912345678', N'anh.do06@teacher.com', N'LCK01'),
	(N'LCGVAT001', N'Lê Văn Cao', N'0369874512', N'Cao.do@teacher.com', N'LCK02'),
	(N'LCGVAT002', N'Phạm Thị Hương', N'0387456231', N'huong.nguyen@teacher.com', N'LCK02'),
	(N'LCGVAT003', N'Phạm Văn Long', N'0378965123', N'long.pham@teacher.com', N'LCK02'),
	(N'LCGVAT004', N'Trần Thị Minh Ngọc', N'0398756432', N'ngoc.tran@teacher.com', N'LCK02'),
	(N'LCGVAT005', N'Lê Văn Hiệp', N'0369852147', N'hiep.le@teacher.com', N'LCK02'),
	(N'LCGVMT001', N'Lê Thị Thảo', N'0963458963', N'thao.lethi@teacher.com', N'LCK03'),
	(N'LCGVMT002', N'Nguyễn Hải Yến', N'0987456321', N'yen.nguyenhai@teacher.com', N'LCK03'),
	(N'LCGVMT003', N'Phạm Thị Thanh', N'0912345678', N'thanh.phamthi@teacher.com', N'LCK03'),
	(N'LCGVMT004', N'Ngô Văn Hiếu', N'0945781236', N'hieu.ngovan@teacher.com', N'LCK03'),
	(N'LCGVMT005', N'Trần Thị Mai', N'0989654782', N'mai.tranthi@teacher.com', N'LCK03'),
	(N'LCGVMT006', N'Vũ Ngọc Anh', N'0912457896', N'anh.vungoc@teacher.com', N'LCK03'),
	(N'LCGVDT001', N'Vũ Minh Anh', N'0963856654', N'anh.minhvu@teacher.com', N'LCK04'),
	(N'NBGVCN001', N'Hoàng Mạnh Quyết', N'0398563214', N'hm.quyet@teacher.com', N'NBK02'),
	(N'NBGVCN002', N'Lê Thị Hương', N'0356987412', N'lethihuong@gmail.com', N'NBK02'),
	(N'NBGVAT001', N'Nguyễn Văn Nam', N'0398567349', N'nguyenvannam@gmail.com', N'NBK03'),
	(N'NBGVVT001', N'Trần Thị Thanh', N'0321456978', N'thanhtran@gmail.com', N'NBK04'),
	(N'NBGVDT001', N'Lê Văn Tân', N'0356987123', N'levantan@gmail.com', N'NBK05'),
	(N'NBGVKT001', N'Phạm Thị Hương', N'0398564871', N'phamthihuong@gmail.com', N'NBK06'),
	(N'NBGVQT001', N'Nguyễn Văn Hùng', N'0321456987', N'nguyenvanhung@gmail.com', N'NBK07'),
	(N'NBGVPT001', N'Trần Thị Tuyết', N'0356987124', N'tuyettran@gmail.com', N'NBK08'),
	(N'NBGVCN003', N'Vũ Thị Hạnh', N'0398563241', N'vuthihanh@gmail.com', N'NBK02'),
	(N'NBGVCN004', N'Đỗ Văn Tùng', N'0321458973', N'dovantung@gmail.com', N'NBK02'),
	(N'NBGVAT002', N'Phạm Thị Hải', N'0356987415', N'phamthihai@gmail.com', N'NBK03'),
	(N'NBGVDT002', N'Lê Thị Mai', N'0378462913', N'ltmai@teacher.com', N'NBK05'),
	(N'NBGVAT003', N'Đặng Văn Hưng', N'0369845217', N'dvhung@teacher.com', N'NBK03'),
	(N'NBGVCN005', N'Bùi Thị An', N'0398746521', N'btan@teacher.com', N'NBK02'),
	(N'NBGVQT002', N'Đinh Ngọc Bảo', N'0356789452', N'dnbao@teacher.com', N'NBK07'),
	(N'NBGVKT002', N'Chu Thị Minh', N'0369874521', N'ctminh@teacher.com', N'NBK06'),
	(N'NBGVPT002', N'Trần Ngọc Tùng', N'0398465273', N'tntung@teacher.com', N'NBK08'),
	(N'NBGVKT003', N'Hà Văn Ngọc', N'0358963214', N'hvngoc@teacher.com', N'NBK06'),
	(N'NBGVVT002', N'Mai Đức Trí', N'0378523698', N'mdtri@teacher.com', N'NBK04'),
	(N'NBGVAT004', N'Trịnh Ngọc Tú', N'0398652147', N'tntu@teacher.com', N'NBK03'),
	(N'NBGVDT003', N'Quách Thị Tuyết', N'0378965321', N'qttuyet@teacher.com', N'NBK05'),
	(N'BGGVCN001', N'Hoàng Mạnh Quyết', N'0398563214', N'hm.quyet@teacher.com', N'BGK01'),
	(N'BGGVCN002', N'Nguyễn Thị Hồng Phương', N'0943456321', N'nthphuong@teacher.com', N'BGK01'),
	(N'BGGVCN003', N'Lê Văn Đức', N'0369852147', N'lvduc@teacher.com', N'BGK01'),
	(N'BGGVCN004', N'Phạm Văn Hùng', N'0936587412', N'pvhung@teacher.com', N'BGK01'),
	(N'BGGVCN005', N'Đỗ Thị Hoa', N'0912456321', N'dthoa@teacher.com', N'BGK01'),
	(N'BGGVCN006', N'Lê Văn Minh', N'0985471236', N'lvminh@teacher.com', N'BGK01'),
	(N'BGGVAT001', N'Nguyễn Văn An', N'0987654387', N'nva@teacher.com', N'BGK02'),
	(N'BGGVAT002', N'Nguyễn Thị Bình', N'0987654761', N'ntb@teacher.com', N'BGK02'),
	(N'BGGVAT003', N'Trần Thị Cát Tường', N'0987659821', N'ttct@teacher.com', N'BGK02'),
	(N'BGGVAT004', N'Phạm Văn Đức', N'0987654091', N'pvd@teacher.com', N'BGK02'),
	(N'BGGVAT005', N'Lê Thị Hằng', N'0987655421', N'lth@teacher.com', N'BGK02'),
	(N'BGGVMT001', N'Nguyễn Thị Minh Khai', N'0909998887', N'ntmkhai@teacher.com', N'BGK03'),
	(N'BGGVMT002', N'Nguyễn Thanh Tùng', N'0909998888', N'nttung@teacher.com', N'BGK03'),
	(N'BGGVMT003', N'Phạm Thị Thúy Hằng', N'0909998889', N'ptthang@teacher.com', N'BGK03'),
	(N'BGGVMT004', N'Nguyễn Đình Tùng', N'0909998890', N'ndtung@teacher.com', N'BGK03'),
	(N'BGGVMT005', N'Lê Thanh Huyền', N'0909998891', N'lthuyen@teacher.com', N'BGK03'),
	(N'BGGVDT001', N'Nguyễn Thị Hương', '0987654321', N'huong.nt@example.com', N'BGK04'),
	(N'BGGVDT002', N'Lê Văn Trung', '0912345678', N'trung.lv@example.com', N'BGK04'),
	(N'BGGVDT003', N'Phạm Thị Hoa', '0945678912', N'hoa.pt@example.com', N'BGK04'),
	(N'BGGVDT004', N'Trần Văn Tú', '0975432167', N'tu.tv@example.com', N'BGK04'),
	(N'BGGVDT005', N'Nguyễn Minh Huy', '0932165498', N'huy.nm@example.com', N'BGK04'),
	(N'DLGVCN001', N'Hoàng Mạnh Quyết', N'0398563214', N'hm.quyet@teacher.com', N'DLK01'),
	(N'DLGVCN002', N'Phạm Thị Lan', N'0987456321', N'nguyen.lan02@teacher.com', N'DLK01'),
	(N'DLGVCN003', N'Phạm Văn Đức', N'0978123456', N'duc.pham03@teacher.com', N'DLK01'),
	(N'DLGVCN004', N'Lê Minh Thắng', N'0945632178', N'thang.le04@teacher.com', N'DLK01'),
	(N'DLGVCN005', N'Trần Thanh Tùng', N'0965321789', N'tung.tran05@teacher.com', N'DLK01'),
	(N'DLGVCN006', N'Đỗ Văn Anh', N'0912345678', N'anh.do06@teacher.com', N'DLK01'),
	(N'DLGVAT001', N'Lê Văn Cao', N'0369874512', N'Cao.do@teacher.com', N'DLK02'),
	(N'DLGVAT002', N'Phạm Thị Hương', N'0387456231', N'huong.nguyen@teacher.com', N'DLK02'),
	(N'DLGVAT003', N'Phạm Văn Long', N'0378965123', N'long.pham@teacher.com', N'DLK02'),
	(N'DLGVAT004', N'Trần Thị Minh Ngọc', N'0398756432', N'ngoc.tran@teacher.com', N'DLK02'),
	(N'DLGVAT005', N'Lê Văn Hiệp', N'0369852147', N'hiep.le@teacher.com', N'DLK02'),
	(N'DLGVMT001', N'Lê Thị Thảo', N'0963458963', N'thao.lethi@teacher.com', N'DLK03'),
	(N'DLGVMT002', N'Nguyễn Hải Yến', N'0987456321', N'yen.nguyenhai@teacher.com', N'DLK03'),
	(N'DLGVMT003', N'Phạm Thị Thanh', N'0912345678', N'thanh.phamthi@teacher.com', N'DLK03'),
	(N'DLGVMT004', N'Ngô Văn Hiếu', N'0945781236', N'hieu.ngovan@teacher.com', N'DLK03'),
	(N'DLGVMT005', N'Trần Thị Mai', N'0989654782', N'mai.tranthi@teacher.com', N'DLK03'),
	(N'DLGVMT006', N'Vũ Ngọc Anh', N'0912457896', N'anh.vungoc@teacher.com', N'DLK03'),
	(N'DLGVDT001', N'Vũ Minh Anh', N'0963856654', N'anh.minhvu@teacher.com', N'DLK04'),
	(N'HBGVCN001', N'Hoàng Mạnh Quyết', N'0398563214', N'hm.quyet@teacher.com', N'HBK01'),
	(N'HBGVCN002', N'Phạm Thị Lan', N'0987456321', N'nguyen.lan02@teacher.com', N'HBK01'),
	(N'HBGVCN003', N'Phạm Văn Đức', N'0978123456', N'duc.pham03@teacher.com', N'HBK01'),
	(N'HBGVCN004', N'Lê Minh Thắng', N'0945632178', N'thang.le04@teacher.com', N'HBK01'),
	(N'HBGVCN005', N'Trần Thanh Tùng', N'0965321789', N'tung.tran05@teacher.com', N'HBK01'),
	(N'HBGVCN006', N'Đỗ Văn Anh', N'0912345678', N'anh.do06@teacher.com', N'HBK01'),
	(N'HBGVAT001', N'Lê Văn Cao', N'0369874512', N'Cao.do@teacher.com', N'HBK02'),
	(N'HBGVAT002', N'Phạm Thị Hương', N'0387456231', N'huong.nguyen@teacher.com', N'HBK02'),
	(N'HBGVAT003', N'Phạm Văn Long', N'0378965123', N'long.pham@teacher.com', N'HBK02'),
	(N'HBGVAT004', N'Trần Thị Minh Ngọc', N'0398756432', N'ngoc.tran@teacher.com', N'HBK02'),
	(N'HBGVAT005', N'Lê Văn Hiệp', N'0369852147', N'hiep.le@teacher.com', N'HBK02'),
	(N'HBGVMT001', N'Lê Thị Thảo', N'0963458963', N'thao.lethi@teacher.com', N'HBK03'),
	(N'HBGVMT002', N'Nguyễn Hải Yến', N'0987456321', N'yen.nguyenhai@teacher.com', N'HBK03'),
	(N'HBGVMT003', N'Phạm Thị Thanh', N'0912345678', N'thanh.phamthi@teacher.com', N'HBK03'),
	(N'HBGVMT004', N'Ngô Văn Hiếu', N'0945781236', N'hieu.ngovan@teacher.com', N'HBK03'),
	(N'HBGVMT005', N'Trần Thị Mai', N'0989654782', N'mai.tranthi@teacher.com', N'HBK03'),
	(N'HBGVMT006', N'Vũ Ngọc Anh', N'0912457896', N'anh.vungoc@teacher.com', N'HBK03'),
	(N'HBGVDT001', N'Vũ Minh Anh', N'0963856654', N'anh.minhvu@teacher.com', N'HBK04'),
	(N'HCMGVCN001', N'Trần Thị Hương', N'039111214', N'tt.huong@teacher.com', N'HCMK01'),
	(N'HCMGVCN002', N'Lê Thị Hải Yến', N'0982226321', N'lth.yen@teacher.com', N'HCMK01'),
	(N'HCMGVCN003', N'Nguyễn Thị Hoài', N'093323456', N'nt.hoai@teacher.com', N'HCMK01'),
	(N'HCMGVCN004', N'Đỗ Thị Thu Hương', N'09444632178', N'dtt.huong@teacher.com', N'HCMK01'),
	(N'HCMGVCN005', N'Vũ Thị Ngọc Ánh', N'0965551789', N'vtn.anh@teacher.com', N'HCMK01'),
	(N'HCMGVCN006', N'Phạm Thị Hồng Hạnh', N'0911145678', N'pth.hanh@teacher.com', N'HCMK01'),
	(N'HCMGVAT001', N'Ngô Thị Thanh Thúy', N'03666674512', N'ntt.thuy@teacher.com', N'HCMK02'),
	(N'HCMGVAT002', N'Bùi Thị Kim Anh', N'038743231', N'dtk.anh@teacher.com', N'HCMK02'),
	(N'HCMGVAT003', N'Phan Thị Tuyết Mai', N'0312365123', N'ptt.mai@teacher.com', N'HCMK02'),
	(N'HCMGVAT004', N'Đinh Thị Lan Anh', N'0398664432', N'dtl.anh@teacher.com', N'HCMK02'),
	(N'HCMGVAT005', N'Võ Thị Thu Trang', N'036934147', N'vtt.trang@teacher.com', N'HCMK02'),
	(N'HCMGVMT001', N'Lương Thị Thúy Hạnh', N'093344963', N'ltt.hanh@teacher.com', N'HCMK03'),
	(N'HCMGVMT002', N'Hà Thị Thu Hương', N'09855551', N'htt.huong@teacher.com', N'HCMK03'),
	(N'HCMGVMT003', N'Nguyễn Thị Hoàng Yến', N'08882345678', N'nth.yen@teacher.com', N'HCMK03'),
	(N'HCMGVMT004', N'Trần Thị Thanh Trúc', N'0999981236', N'ttt.truc@teacher.com', N'HCMK03'),
	(N'HCMGVMT005', N'Lê Thị Thúy Ngân', N'0989644482', N'ltt.ngan@teacher.com', N'HCMK03'),
	(N'HCMGVMT006', N'Vũ Ngọc Anh', N'091223333', N'vn.anh@teacher.com', N'HCMK03'),
	(N'HCMGVDT001', N'Vũ Minh Anh', N'0963854444', N'anh.minhvu@teacher.com', N'HCMK04'),
	(N'HCMGVDT002', N'Nguyễn Huyền Trang', N'0987561234', N'trang.nguyenhuyen@teacher.com', N'HCMK04'),
	(N'HCMGVDT003', N'Phạm Thanh Hà', N'0912345678', N'ha.phamthanh@teacher.com', N'HCMK04'),
	(N'HCMGVDT004', N'Ngô Thị Lan Anh', N'0923454321', N'ntl.anh@teacher.com', N'HCMK04'),
	(N'HCMGVDT005', N'Bùi Thị Thanh Thủy', N'092344216789', N'btt.thuy@teacher.com', N'HCMK04'),
	(N'NAGVCN001', N'Nguyễn Ngọc Anh', N'0498563213', N'ngocanh.nguyen@teacher.com', N'NAK01'),
	(N'NAGVCN002', N'Nguyễn Đức Chinh', N'0487456326', N'nguyen.chinh02@teacher.com', N'NAK01'),
	(N'NAGVCN003', N'Nguyễn Huy Du', N'0378123457', N'huy.du03@teacher.com', N'NAK01'),
	(N'NAGVCN004', N'Lê Tiến Dũng', N'0745632175', N'tien.dungle@teacher.com', N'NAK01'),
	(N'NAGVCN005', N'Lưu Văn Dũng', N'0965321785', N'dungluvan@teacher.com', N'NAK01'),
	(N'NAGVCN006', N'Đỗ Bá Duy', N'0912345678', N'duydoba@teacher.com', N'NAK01'),
	(N'NAGVAT001', N'Lý Văn Đạt', N'0369874516', N'datlyvan@teacher.com', N'NAK02'),
	(N'NAGVAT002', N'Lê Minh Hiếu', N'0487456232', N'hieuleminh@teacher.com', N'NAK02'),
	(N'NAGVAT003', N'Bùi Văn Huy', N'0478965124', N'huybuivan@teacher.com', N'NAK02'),
	(N'NAGVAT004', N'Trần Thị Thu Khanh', N'0598756433', N'khanh.tran33@teacher.com', N'NAK02'),
	(N'NAGVAT005', N'Lê Văn Hiệp', N'0369852147', N'hiep.le@teacher.com', N'NAK02'),
	(N'NAGVMT001', N'Lê Thị Thảo', N'0963458963', N'thao.lethi@teacher.com', N'NAK03'),
	(N'NAGVMT002', N'Nguyễn Hải Yến', N'0987456321', N'yen.nguyenhai@teacher.com', N'NAK03'),
	(N'NAGVMT003', N'Phạm Thị Thanh', N'0912345678', N'thanh.phamthi@teacher.com', N'NAK03'),
	(N'NAGVMT004', N'Ngô Văn Hiếu', N'0945781236', N'hieu.ngovan@teacher.com', N'NAK03'),
	(N'NAGVMT005', N'Trần Thị Mai', N'0989654782', N'mai.tranthi@teacher.com', N'NAK03'),
	(N'NAGVMT006', N'Vũ Ngọc Anh', N'0912457896', N'anh.vungoc@teacher.com', N'NAK03'),
	(N'NAGVDT001', N'Vũ Minh Anh', N'0963856654', N'anh.minhvu@teacher.com', N'NAK04'),
	(N'NAGVDT002', N'Nguyễn Huyền Trang', N'0987561234', N'trang.nguyenhuyen@teacher.com', N'NAK04'),
	(N'NAGVDT003', N'Phạm Thanh Hà', N'0912345678', N'ha.phamthanh@teacher.com', N'NAK04'),
	(N'NAGVDT004', N'Bùi Đức Minh', N'0987654321', N'minh.buiduc@teacher.com', N'NAK04'),
	(N'NAGVDT005', N'Đỗ Thị Thanh Tâm', N'0943216789', N'tam.dothithanh@teacher.com', N'NAK04'),
	(N'VPGVCN001', N'Nguyễn Văn Anh', N'0987654321', N'nguyenvananh@example.com', N'VPK01'),
	(N'VPGVCN002', N'Trần Thị Linh', N'0912345678', N'tranthilinh@example.com', N'VPK01'),
	(N'VPGVCN003', N'Lê Công Cơ', N'0909090909', N'lecongco@example.com', N'VPK01'),
	(N'VPGVCN004', N'Phạm Thành Dũng', N'0977777777', N'phamthanhdung@example.com', N'VPK01'),
	(N'VPGVCN005', N'Vũ Hữu Em', N'0966666666', N'vuhuem@example.com', N'VPK01'),
	(N'VPGVAT001', N'Nguyễn Thị Phúc', N'0944444444', N'nguyenthiphuc@example.com', N'VPK02'),
	(N'VPGVAT002', N'Lê Minh Giang', N'0922222222', N'leminhgiang@example.com', N'VPK02'),
	(N'VPGVAT003', N'Trần Quang Huy', N'0911111111', N'tranquanghuy@example.com', N'VPK02'),
	(N'VPGVAT004', N'Nguyễn Văn Ỉn', N'0988888888', N'nguyenvanin@example.com', N'VPK02'),
	(N'VPGVAT005', N'Trần Thị Kim', N'0977777777', N'tranthikim@example.com', N'VPK02'),
	(N'VPGVMT001', N'Lê Thị Thảo', N'0963458963', N'thao.lethi@teacher.com', N'VPK03'),
	(N'VPGVMT002', N'Nguyễn Hải Yến', N'0987456321', N'yen.nguyenhai@teacher.com', N'VPK03'),
	(N'VPGVMT003', N'Phạm Thị Thanh', N'0912345678', N'thanh.phamthi@teacher.com', N'VPK03'),
	(N'VPGVMT004', N'Ngô Văn Hiếu', N'0945781236', N'hieu.ngovan@teacher.com', N'VPK03'),
	(N'VPGVMT005', N'Trần Thị Mai', N'0989654782', N'mai.tranthi@teacher.com', N'VPK03'),
	(N'VPGVMT006', N'Vũ Ngọc Anh', N'0912457896', N'anh.vungoc@teacher.com', N'VPK03'),
	(N'VPGVDT001', N'Vũ Minh Anh', N'0963856654', N'anh.minhvu@teacher.com', N'VPK04'),
	(N'VPGVDT002', N'Nguyễn Huyền Trang', N'0987561234', N'trang.nguyenhuyen@teacher.com', N'VPK04'),
	(N'VPGVDT003', N'Phạm Thanh Hà', N'0912345678', N'ha.phamthanh@teacher.com', N'VPK04'),
	(N'VPGVDT004', N'Bùi Đức Minh', N'0987654321', N'minh.buiduc@teacher.com', N'VPK04'),
	(N'VPGVDT005', N'Đỗ Thị Thanh Tâm', N'0943216789', N'tam.dothithanh@teacher.com', N'VPK04');
		GO
-- Insert rows into table 'MONHOC'
INSERT INTO MONHOC(maMonHoc, tenMonHoc, monTienQuyet, soTinChi, kiHoc)
VALUES
	(N'MH001', N'Lập trình Web', N'không', 3, 4),
	(N'MH002', N'Cấu trúc dữ liệu và giải thuật', N'Lập trình C', 4, 3),
	(N'MH003', N'Lập trình Java', N'Lập trình C', 3, 3),
	(N'MH004', N'Hệ thống máy tính', N'Kiến trúc máy tính', 3, 5),
	(N'MH005', N'Mạng máy tính', N'Hệ thống máy tính', 3, 4),
	(N'MH006', N'Lập trình C', N'Không', 3, 2),
	(N'MH007', N'Cơ sở dữ liệu', N'Lập trình C', 4, 4),
	(N'MH008', N'Hệ điều hành', N'Kiến trúc máy tính', 3, 3),
	(N'MH009', N'An toàn và bảo mật thông tin', N'Mạng máy tính', 4, 6),
	(N'MH010', N'Kỹ thuật lập trình', N'Lập trình C', 3, 4),
	(N'MH011', N'Cơ sở dữ liệu phân tán', N'Nhập môn Toán rời rạc', 4, 6),
	(N'MH012', N'Phân tích thiết kế hệ thống', N'Cơ sở dữ liệu', 3, 7),
	(N'MH013', N'Công nghệ phần mềm', N'Phân tích thiết kế hệ thống', 4, 5),
	(N'MH014', N'Mạng máy tính', N'Hệ điều hành', 3, 4),
	(N'MH015', N'Lập trình hướng đối tượng', N'Lập trình C', 3, 3),
	(N'MH016', N'Toán rời rạc', N'không', 3, 2);
GO

-- Insert rows into table 'HINHTHUCTHI'
INSERT INTO HINHTHUCTHI(maHHT, tenHHT, noiDienRa)
VALUES (N'OFFLINE_PTIT', N'Thi tại trường PTIT', N'PTIT'),
  (N'OFFLINE_TDTT', N'Thi tại trường thể dục thể thao HN', N'TDTH'),
  (N'OFFLINE_HOME', N'Làm tiểu luận tại nhà', N'Home'),
  (N'ONLINE_CODE', N'Thi online tại trường', N'Phòng máy PTIT'),
  (N'PRACTICE_PTIT', N'Thi thực hành trường PTIT', N'PTIT');
GO

-- Insert rows into table 'LOPHOCPHAN'
INSERT INTO LOPHOCPHAN(maLopHoc, maMonHoc, maGiangVien, kiHoc, namHoc, maHHT)
VALUES
	(N'HNLH001', N'MH001', N'HNGVCN001', 1, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'HNLH002', N'MH002', N'HNGVCN002', 1, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'HNLH003', N'MH003', N'HNGVCN003', 1, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'HNLH004', N'MH004', N'HNGVAT004', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'HNLH005', N'MH005', N'HNGVMT005', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'HNLH006', N'MH006', N'HNGVCN006', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'HNLH007', N'MH007', N'HNGVCN003', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'HNLH008', N'MH008', N'HNGVDT003', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'HNLH009', N'MH009', N'HNGVDT001', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'HNLH010', N'MH010', N'HNGVCN005', 2, 2023, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'NDLH001', N'MH001', N'NDGVCN001', 1, 2023, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'NDLH002', N'MH002', N'NDGVCN002', 1, 2023, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'NDLH003', N'MH003', N'NDGVCN003', 1, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'NDLH004', N'MH004', N'NDGVCN004', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'TBLH001', N'MH016', N'TBGVAT002', 1, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'TBLH002', N'MH009', N'TBGVDT001', 1, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'TBLH003', N'MH008', N'TBGVDT002', 1, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'TBLH004', N'MH007', N'TBGVCN002', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'TBLH005', N'MH006', N'TBGVCN003', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'TBLH006', N'MH004', N'TBGVAT001', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'TBLH007', N'MH005', N'TBGVMT001', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'TBLH008', N'MH003', N'TBGVCN004', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'TBLH009', N'MH002', N'TBGVCN005', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'TBLH010', N'MH001', N'TBGVCN001', 2, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'LCLH001', N'MH001', N'LCGVCN001', 1, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'LCLH002', N'MH002', N'LCGVCN002', 1, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'LCLH003', N'MH003', N'LCGVCN003', 1, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'LCLH004', N'MH004', N'LCGVCN004', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'LCLH005', N'MH005', N'LCGVCN005', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'LCLH006', N'MH006', N'LCGVAT001', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'LCLH007', N'MH007', N'LCGVAT002', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'LCLH008', N'MH008', N'LCGVAT003', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'LCLH009', N'MH009', N'LCGVMT001', 2, 2023, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'LCLH010', N'MH010', N'LCGVMT002', 2, 2023, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'NBLH001', N'MH001', N'NBGVCN001', 1, 2023, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'NBLH002', N'MH002', N'NBGVCN002', 2, 2020, N'ONLINE_CODE'),
	(N'NBLH003', N'MH003', N'NBGVCN004', 1, 2021, N'ONLINE_CODE'),
	(N'NBLH004', N'MH004', N'NBGVCN003', 2, 2022, N'ONLINE_CODE'),
	(N'NBLH005', N'MH005', N'NBGVCN005', 1, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'NBLH006', N'MH006', N'NBGVCN001', 2, 2020, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'NBLH007', N'MH007', N'NBGVCN005', 1, 2021, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'NBLH008', N'MH008', N'NBGVCN004', 2, 2022, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'NBLH009', N'MH009', N'NBGVCN003', 1, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'NBLH010', N'MH010', N'NBGVCN002', 2, 2020, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'NBLH011', N'MH002', N'NBGVCN001', 2, 2020, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'NBLH012', N'MH003', N'NBGVCN002', 1, 2022, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'NBLH013', N'MH004', N'NBGVCN004', 2, 2021, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'NBLH014', N'MH005', N'NBGVCN005', 1, 2020, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'NBLH015', N'MH006', N'NBGVCN003', 2, 2023, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'NBLH016', N'MH007', N'NBGVCN001', 1, 2022, N'ONLINE_CODE'),
	(N'NBLH017', N'MH008', N'NBGVCN004', 2, 2021, N'ONLINE_CODE'),
	(N'NBLH018', N'MH009', N'NBGVCN002', 1, 2020, N'ONLINE_CODE'),
	(N'NBLH019', N'MH010', N'NBGVCN003', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'NBLH020', N'MH011', N'NBGVCN005', 1, 2022, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'BGLH001', N'MH001', N'BGGVCN001', 1, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'BGLH002', N'MH002', N'BGGVCN002', 1, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'BGLH003', N'MH003', N'BGGVCN003', 1, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'BGLH004', N'MH004', N'BGGVCN004', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'DLLH001', N'MH001', N'DLGVCN001', 1, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'DLLH002', N'MH002', N'DLGVCN002', 1, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'DLLH003', N'MH003', N'DLGVCN003', 1, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'DLLH004', N'MH004', N'DLGVCN004', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'DLLH005', N'MH005', N'DLGVCN005', 2, 2023, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'DLLH006', N'MH006', N'DLGVAT001', 2, 2023, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'DLLH007', N'MH007', N'DLGVAT002', 2, 2023, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'DLLH008', N'MH008', N'DLGVAT003', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'DLLH009', N'MH009', N'DLGVMT001', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'DLLH010', N'MH010', N'DLGVMT002', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'HBLH001', N'MH001', N'HBGVCN001', 1, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'HBLH002', N'MH002', N'HBGVCN002', 1, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'HBLH003', N'MH003', N'HBGVCN003', 1, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'HBLH004', N'MH004', N'HBGVCN004', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'HBLH005', N'MH005', N'HBGVCN005', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'HBLH006', N'MH006', N'HBGVAT001', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'HBLH007', N'MH007', N'HBGVAT002', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'HBLH008', N'MH008', N'HBGVAT003', 2, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'HBLH009', N'MH009', N'HBGVMT001', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'HBLH010', N'MH010', N'HBGVMT002', 2, 2023, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'HCMLH001', N'MH001', N'HCMGVCN001', 1, 2023, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'HCMLH002', N'MH002', N'HCMGVCN002', 1, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'HCMLH003', N'MH003', N'HCMGVCN003', 1, 2023, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'HCMLH004', N'MH004', N'HCMGVDT002', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'HCMLH005', N'MH005', N'HCMGVAT005', 2, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'HCMLH006', N'MH006', N'HCMGVCN006', 2, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'HCMLH007', N'MH007', N'HCMGVMT006', 2, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'HCMLH008', N'MH008', N'HCMGVMT002', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'HCMLH009', N'MH009', N'HCMGVAT004', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'HCMLH010', N'MH010', N'HCMGVAT003', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'NALH001', N'MH001', N'NAGVCN001', 1, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'NALH002', N'MH002', N'NAGVCN002', 1, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'NALH003', N'MH003', N'NAGVCN003', 1, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'NALH004', N'MH004', N'NAGVAT004', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'NALH005', N'MH005', N'NAGVMT005', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'NALH006', N'MH006', N'NAGVCN006', 2, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'NALH007', N'MH007', N'NAGVCN003', 2, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'NALH008', N'MH008', N'NAGVDT003', 2, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'NALH009', N'MH009', N'NAGVDT001', 2, 2023, N'OFFLINE_PTIT'),
	(N'NALH010', N'MH010', N'NAGVCN005', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'VPLH001', N'MH016', N'VPGVAT002', 1, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'VPLH002', N'MH009', N'VPGVDT001', 1, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'VPLH003', N'MH008', N'VPGVDT002', 1, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'VPLH004', N'MH007', N'VPGVCN002', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'VPLH005', N'MH006', N'VPGVCN003', 2, 2023, N'PRACTICE_PTIT'),
	(N'VPLH006', N'MH004', N'VPGVAT001', 2, 2023, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'VPLH007', N'MH005', N'VPGVMT001', 2, 2023, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'VPLH008', N'MH003', N'VPGVCN004', 2, 2023, N'OFFLINE_HOME'),
	(N'VPLH009', N'MH002', N'VPGVCN005', 2, 2023, N'ONLINE_CODE'),
	(N'VPLH010', N'MH001', N'VPGVCN001', 2, 2023, N'ONLINE_CODE');
GO

-- Insert rows into table 'DANGKITIN'
INSERT INTO DANGKITIN (maDKT, maSV, maLopHoc, ngayDangKi)
VALUES
	(N'HNDKTSVCN001LH001', N'HNSVCN001', N'HNLH001', '2023-04-23'),
	(N'NDDKTSVCN001LH001',N'NDSVCN001', N'NDLH001', '2023-04-23'),
	(N'TBDKTSVCN001LH001',N'TBSVCN001', N'TBLH001', '2023-04-23'),
	(N'LCDKTSVCN001LH001',N'LCSVCN001', N'LCLH001', '2023-04-23'),
	(N'NBDKTSVCN001LH001',N'NBSVCN001', N'NBLH001', '2023-01-01'),
	(N'BGDKTSVCN001LH001',N'BGSVCN001', N'BGLH001', '2023-04-23'),
	(N'DLDKTSVCN001LH001',N'DLSVCN001', N'DLLH001', '2023-04-23'),
	(N'HBDKTSVCN001LH001',N'HBSVCN001', N'HBLH001', '2023-04-23'),
	(N'HCMDKTSVCN001LH001',N'HCMSVCN001', N'HCMLH001', '2023-04-23'),
	(N'NADKTSVCN001LH001',N'NASVCN001', N'NALH001', '2023-04-23'),
	(N'VPDKTSVCN001LH001',N'VPSVCN001', N'VPLH001', '2023-04-23');
GO

nord vpnnord vpn
Ad