Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
410 B
2
Indexable
Never
htr, hôm trước
bđs, bất động sản
bds, bất động sản
kq, kết quả
kqua, kết quả
qtr, quan trọng
qtrong, quan trọng
tk, tài khoản
tk, thiết kế
dk, đăng ký
kd , kinh doanh
sv, súc vật
kv, khu vực
đh, đại học
đh, đội hình
đh, điều hòa
đt, đào tạo
gd, giáo dục
gd , gia đình
gd, giao dịch
tt, trung tâm
qgia, quốc gia
Leave a Comment