flash

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
2.1 kB
2
Indexable
Never
-- Zmienne
local isFlashbangThrown = false
local flashbangObj = nil
local flashbangSound = nil

-- Funkcja rzucania granatem flashbang
function throwFlashbang()
  -- Pobierz koordynaty gracza
  local playerPed = GetPlayerPed(-1)
  local playerCoords = GetEntityCoords(playerPed)

  -- Stwórz obiekt granatu flashbang
  flashbangObj = CreateObject(GetHashKey("w_ex_flashbang"), playerCoords.x, playerCoords.y, playerCoords.z + 1, true, true, true)

  -- Odtwórz dźwięk granatu flashbang
  flashbangSound = PlaySoundFromCoord(-1, "Detonator_Explosion", playerCoords.x, playerCoords.y, playerCoords.z, "dlc_heist_fleeca_bank_sounds", 0, 0, 0)

  -- Ustaw stan granatu jako rzucony
  isFlashbangThrown = true

  -- Zaczekaj 5 sekund i usuń granat flashbang
  Citizen.CreateThread(function()
    Citizen.Wait(5000)
    DeleteObject(flashbangObj)
    flashbangObj = nil
    StopSound(flashbangSound)
    flashbangSound = nil
    isFlashbangThrown = false
  end)
end

-- Funkcja obsługująca rzucanie granatu flashbang
function handleFlashbangThrowing()
  -- Sprawdź, czy gracz wcisnął klawisz
  if IsControlJustPressed(0, 49) then -- Klawisz 1
    -- Sprawdź, czy granat jest już rzucony
    if not isFlashbangThrown then
      -- Rzuć granat flashbang
      throwFlashbang()
    end
  end
end

-- Funkcja renderująca granat flashbang
function renderFlashbang()
  -- Sprawdź, czy granat jest rzucony
  if isFlashbangThrown then
    -- Pobierz koordynaty granatu
    local flashbangCoords = GetEntityCoords(flashbangObj)

    -- Renderuj granat
    DrawMarker(28, flashbangCoords.x, flashbangCoords.y, flashbangCoords.z, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.0, 1.0, 1.0, 255, 255, 0, 200, false, true, 2, nil, nil, false)
  end
end

-- Funkcja wywoływana co klatkę
Citizen.CreateThread(function()
  while true do
    Citizen.Wait(0)
    handleFlashbangThrowing()
    renderFlashbang()
  end
end)