Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
php
a month ago
1.5 kB
1
Indexable
Never
<ul class="tags">
  <?php
  $tags = get_terms([
    'taxonomy'  => 'tag-maker',
    'hide_empty' => false,
  ]);

  // Lấy tham số hiện tại từ URL và chuyển đổi chúng thành một mảng
  $selected_tags = isset($_GET['tags-maker']) ? explode(',', $_GET['tags-maker']) : [];

  if (!empty($tags)) {
    foreach ($tags as $tag) {
      // Kiểm tra xem tag hiện tại có trong mảng các tag đã chọn hay không
      $is_selected = in_array($tag->term_id, $selected_tags);
      // Tạo URL mới với hoặc không có tag hiện tại, tùy thuộc vào nó đã được chọn hay chưa
      if ($is_selected) {
        // Nếu tag đã được chọn, loại bỏ nó khỏi URL
        $new_selected_tags = array_diff($selected_tags, [$tag->term_id]);
      } else {
        // Nếu tag chưa được chọn, thêm nó vào URL
        $new_selected_tags = array_merge($selected_tags, [$tag->term_id]);
      }
      // Tạo chuỗi tham số mới từ mảng
      $tags_query = http_build_query(['tags-maker' => implode(',', $new_selected_tags)]);

      // Định dạng lại class cho thẻ <a> nếu tag đang được chọn
      $class = $is_selected ? 'active' : '';
      
      echo '<li><a class="' . $class . '" href="?' . $tags_query . '">' . $tag->name . '</a></li>';
    }
  }
  ?>
</ul>
Leave a Comment