Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
9.5 kB
2
Indexable
Never
import React from 'react';
import classes from '../Lesson.module.scss';
import CodeEditor from '../../../../components/CodeEditor';

const Lesson224 = () => (
 <div className={classes.root}>
  <h1>GLOBALNO I LOKALNO PORAVNANJE</h1>
  <p className={classes.indent1x}>
   Radili smo algoritme dinamičkog programiranja za nalaženje edit rastojanja između dve niske,
   kao i nalaženje pozicije približnog podudaranja jedne niske sa drugom. U ovom delu ćemo
   posmatrati varijacije toga i rešavati probleme zvane lokalno i globalno poravnanje. Ova su dva
   česta problema sa kojima se susrećemo u biosekvencijalnim analitičkim alatima i oba su bitna
   za problem poravnanja očitavanja.
  </p>
  <h2> GLOBALNO PORAVNANJE</h2>
  <p className={classes.indent1x}>
   Vrednosti koje smo dodeljivali razlikama (substitucije, umetanja i birsanja) možemo posmatrati
   kao kazne, jer što je veća vrednost, to je manja šansa da uzmemo baš tu razliku za dobijanje
   jedne niske od druge jer tražimo najmanje rastojanje među njima. Pri računanju edit
   rastojanja, svim razlikama (substitucije, umetanje i birsanje) smo dodeljivali istu vrednost
   (kaznu), odnosno 1. Tačnije, nismo pravili razliku ako dolazi do substitucije između dve baze
   i ako dolazi do umetanja/brisanja određene baze.
  </p>
  <p className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   U praksi tako nešto nije realno jer se mogu desiti sledeće situacije:
  </p>
  <p className={classes.indent2x}>
   1. Substitucije određenih baza se češće pojavljuju od drugih substitucija, samim tim bi imalo
   smisla da njima dodeljujemo manju kaznu nego drugim substitucijama;
  </p>
  <p className={classes.indent2x}>
   2. Umetanja/brisanja su mnogo ređa nego substitucije, tako da ćemo njima dodeljivati veće
   vrednosti, odnosno veću kaznu nego substitucijama.
  </p>
  <p className={classes.indent1x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   <b>1.</b>
  </p>
  <p className={classes.indent2x}>
   Sve moguće DNK substitucije možemo podeliti u dve kategorije:
  </p>
  <p className={classes.indent3x}>- tranzicije</p>
  <p className={classes.indent3x}>- transverzije</p>
  <p className={classes.indent2x}>
   Tranzicija predstavljaju substituciju koja menja jednu purinsku bazu (A ili G) u drugu
   purinsku bazu, dok transverzija predstavljaju sve ostale substitucije. Kao što možemo videti
   sa slike koja se nalazi ispod, imamo 4 puta više transverzija nego tranzicija. Međutim, u
   praksi se ispostavlja drugačije. Ako uporedimo genome dva čoveka, koja nisu u srodstvu,
   dobićemo da se tranzicije duplo više pojavljaju nego transverzije. Samim tim, kazna za
   tranzicije će biti manja nego kazna za transverzije kako bismo pri traženju minimuma pre
   izabrali njih jer su one češće.
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson224/pic1.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   <b>2.</b>
  </p>
  <p className={classes.indent2x}>
   Ako posmatramo genome dva čoveka koji nisu u srodstvu i upoređujemo vreovatnoće da se desila
   substitucija i umetanje/brisanje karaktera dobijamo sledeće podatke:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson224/pic2.svg" className={classes.indent3x} />
  <p className={classes.indent2x}>
   Kao što možemo videti prema navedenim podacima, praznine su ređa pojava od substitucija .
   Samim tim, njima ćemo dodeljivati veću kaznu kako bismo ih imali manje jer pri traženju edit
   rastojanja između šablona i teksta uzimamo ono koje je minimalno.
  </p>
  <p className={classes.indent1x}>
   Želimo da edit rastojanje između teksta i šablona prilagodima realnim uslovima, odnosno da
   razlikama (substitucije i praznine) dajemo kaznu na osnovu njihove učestalosti. Na primer,
   možemo napraviti ovakvu matricu kazni:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson224/pic3.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Matrica kazni može biti i drugačija, ono što je bitno jeste da ako radimo sa ljudskim genomom
   poštujemo dva pravila o učestalosti pojavljivanja razlika koja smo prethodno naveli. Na osnovu
   matrice p, formula za edit rastojanje (distancu), koju sad zovemo globalno poravnanje, se
   menja na sledeći način:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson224/pic4.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Na sličan način popunjavamo matricu E kao što smo to radili i kod edit rastojanja, samo sada to
   radimo uz pomoć matrice kazni, odnosno uz pomoć globalnog poravnanja:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson224/pic5.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Putanja povratka, koju dobijamo na isti način kao što smo to prikazali u prethodnom delu:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson224/pic6.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Globalno poravnanje je jako korisno, u smislu da dozvoljava korisniku da postavlja različite
   kazne u skladu sa biološkim problemom koji posmatra.
  </p>
  <p className={classes.indent1x}>
   <b> Implementacija globalnog poravnanja</b>
  </p>
  <CodeEditor
   code={`
azbuka = ['A', 'C', 'G', 'T']
kazne = [[0, 4, 2, 4, 8],
     [4, 0, 4, 2, 8],
     [2, 4, 0, 4, 8],
     [4, 2, 4, 0, 8],
     [8, 8, 8, 8, 8]]
  `}
   customClass={classes.indent2x}
  />
  <CodeEditor
   code={`
# konvertuje karakter u njegovu poziciju u listi azbuka
azbuka.index('G')
  `}
   result={`
  2`}
   customClass={classes.indent2x}
  />
  <CodeEditor
   code={`
# kazna koja odgovara nepodudaranja karaktera A (iz stringa X) sa karakterom T (iz stringa Y)
kazne[azbuka.index('A')][azbuka.index('T')]
  `}
   result={`
  4`}
   customClass={classes.indent2x}
  />
  <CodeEditor
   code={`
# kazna koja odgovara brisanju C (iz stringa X) iz striga Y
kazne[azbuka.index('C')][-1]
  `}
   result={`
  8`}
   customClass={classes.indent2x}
  />
  <CodeEditor
   code={`
def globalnoPoravnanje(x, y):
  # Kreiramo matricu distanci
  D = []
  for i in range(len(x)+1):
    D.append([0] * (len(y)+1))
    
  # Inicijalizujemo prvu kolonu 
  for i in range(1, len(x)+1):
    D[i][0] = D[i-1][0] + kazne[azbuka.index(x[i-1])][-1]
  # Inicijalizujemo prvu vrstu
  for j in range(1,len(y)+1):
    D[0][j] = D[0][j-1] + kazne[-1][azbuka.index(y[j-1])]
    
  # Popunjavamo ostatak matrice
  for i in range(1, len(x)+1):
    for j in range(1, len(y)+1):
      distHor = D[i][j-1] + kazne[-1][azbuka.index(y[j-1])]
      distVer = D[i-1][j] + kazne[azbuka.index(x[i-1])][-1]
      distDiag = D[i-1][j-1] + kazne[azbuka.index(x[i-1])][azbuka.index(y[j-1])]
      D[i][j] = min(distHor, distVer, distDiag)
  
  return D[-1][-1] # vraća vrednost iz donjeg desnog polja matriice D
  `}
   customClass={classes.indent2x}
  />
  <CodeEditor
   code={`
x = 'TATGTCATGC'
y = 'TATGGCAGC'
print(globalnoPoravnanje(x,y))
  `}
   result={`
  12`}
   customClass={classes.indent2x}
  />

  <h2> LOKALNO PORAVNANJE</h2>

  <p className={classes.indent1x}>
   Lokalno poravnanje predstavlja nalaženje najsličnijih parova podniski za dve niske X i Y:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson224/pic7.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>PRIMER</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson224/pic8.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>
   Iako ovaj problem deluje mnogo komplikovanije od prethodnog, rešavamo ga korišćenjem sličnog
   metoda kao i za globalno poravnanje, samo što ovog puta nemamo matricu kazni, već matricu
   skorova s:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson224/pic9.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>U skladu sa tim, rastojanje za lokalno poravnanje će biti:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson224/pic10.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent1x}>PRIMER</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson224/pic11.svg" className={classes.indent2x} />
  <p className={classes.indent2x}>Najsličniji podniske ove dve niske ćemo naći tako što:</p>
  <p className={classes.indent3x}>* Nađemo najveći element u celoj matrici:</p>
  <img alt="" src="/assets/lesson224/pic12.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent3x}>
   * Zatim odredimo putanju povratka, na isti način kao što smo to već radili, ali uz jednu
   izmenu: kada naiđemo na prvu nulu, treba stati jer će ona predstavljati početak približnog
   podudaranja.
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson224/pic13.svg" className={classes.indent4x} />
  <p className={classes.indent4x}>
   Na osnovu ove putanje dobijamo da su najsličnije podniske od X i Y:
  </p>
  <img alt="" src="/assets/lesson224/pic14.svg" className={classes.indent5x} />
 </div>
);

export default Lesson224;