Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
1.9 kB
2
Indexable
Never
tr, triệu
tr, trang
tch, the coffee house
fb, facebook
ng, người
fai, phải
nhg, nhưng
cđm , cộng đồng mạng
sd, sử dụng
tc, tiêu chuẩn
tc, tiêu chí
tc, tính chất
tc, tổ chức
thng, tháng
th, trường hợp
th, thực hành
=, bằng
pt, phát triển
pt, phương trình
ptr, phát triển
ptr, phương trình
đ, điểm
hđ, hoạt động
hd, hướng dẫn
hđ, hợp đồng
xd, xây dựng
xh, xã hội
đg , đường
sp, sản phẩm
sx, sản xuất
xs, xuất sắc
ch tr, chương trình
ct, cao thủ
ct, công thức
c, cái
c, chiếc
tt, thị trường
tt, tăng tốc
tt, tiên tiến
tgia, tham gia
ng`, người
đt, điện thoại
đt, đầu tư
tg, thế giới
tgioi, thế giới
kt, kinh tế
kt, kết thúc
vđ, vấn đề
vđ, vấn đáp
vđ, về đích
vđ, vô địch
dv, dịch vụ
dv, diễn viên
dvien, diễn viên
dvu, dịch vụ
kh, khách hàng
tt , thân thiết
ht, hệ thống
ht, hiệu trưởng
ht , hết
ctac, công tác
qđ, quy định
qđ, quyết định
tp, thành phố
hqua, hôm qua
hqua, hiệu quả
htr, hỗ trợ
htr, hôm trước
bđs, bất động sản
bds, bất động sản
kq, kết quả
kqua, kết quả
qtr, quan trọng
qtrong, quan trọng
tk, tài khoản
tk, thiết kế
dk, đăng ký
kd , kinh doanh
sv, súc vật
kv, khu vực
đh, đại học
đh, đội hình
đh, điều hòa
đt, đào tạo
gd, giáo dục
gd , gia đình
gd, giao dịch
tt, trung tâm
qgia, quốc gia
cs, cơ sở
cs, cuộc sống
lđ, lao động
lđ, liên đoàn
lđ, lãnh đạo
cs, có
cs , cảnh sát
cn, chủ nhật
cn, con
cn, công nghệ
đv, đơn vị
hs, học sinh
yc, yêu cầu
ycau, yêu cầu
vh, văn hóa
vh, văn học
tđ, thách đấu
Leave a Comment