Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
25 days ago
3.3 kB
2
Indexable
Never
class Graph {
  private final int V; // Số lượng đỉnh
  private final int[][] adj; // Ma trận kề để lưu các cạnh
  private final int[] inDegree; // Mảng lưu bậc trong của mỗi đỉnh

  // Lớp nội bộ để triển khai hàng đợi
  private class Queue {
    private final int[] elements;
    private int front, rear, size;

    public Queue(int capacity) {
      elements = new int[capacity];
      front = 0;
      rear = -1;
      size = 0;
    }

    public void enqueue(int item) {
      rear = (rear + 1) % elements.length;
      elements[rear] = item;
      size++;
    }

    public int dequeue() {
      int item = elements[front];
      front = (front + 1) % elements.length;
      size--;
      return item;
    }

    public boolean isEmpty() {
      return size == 0;
    }
  }

  // Constructor để khởi tạo đồ thị với V đỉnh
  public Graph(int V) {
    this.V = V;
    adj = new int[V][V];
    inDegree = new int[V];
  }

  // Phương thức thêm cạnh từ 'source' đến 'dest'
  public void addEdge(int source, int dest) {
    adj[source][inDegree[source]++] = dest;
    inDegree[dest]++;
  }

  // Phương thức kiểm tra chu trình trong đồ thị
  public boolean isCyclic() {
    Queue queue = new Queue(V); // Tạo hàng đợi với kích thước V
    int[] tempInDegree = new int[V];
    System.arraycopy(inDegree, 0, tempInDegree, 0, V);

    // Thêm các đỉnh có bậc trong bằng 0 vào hàng đợi
    for (int i = 0; i < V; i++) {
      if (tempInDegree[i] == 0) {
        queue.enqueue(i);
      }
    }

    int visitedVertices = 0;

    // Trong khi hàng đợi không rỗng
    while (!queue.isEmpty()) {
      int current = queue.dequeue(); // Lấy đỉnh từ đầu hàng đợi
      visitedVertices++;

      // Kiểm tra tất cả các đỉnh kề của đỉnh hiện tại
      for (int i = 0; i < V; i++) {
        if (adj[current][i] != 0) { // Nếu có cạnh từ current đến i
          if (--tempInDegree[i] == 0) {
            queue.enqueue(i); // Thêm đỉnh kề vào hàng đợi nếu bậc trong của nó bằng 0
          }
        }
      }
    }

    // Nếu số lượng đỉnh đã duyệt khác số lượng đỉnh của đồ thị, thì có chu trình
    return visitedVertices != V;
  }

  // Phương thức chính để kiểm tra đồ thị
  public static void main(String[] args) {
    Graph graph = new Graph(4); // Tạo đồ thị với 4 đỉnh
    graph.addEdge(0, 1);
    graph.addEdge(0, 2);
    graph.addEdge(1, 2);
    graph.addEdge(2, 0);
    graph.addEdge(2, 3);
    graph.addEdge(3, 3);

    // Kiểm tra và in ra liệu đồ thị có chu trình hay không
    if (graph.isCyclic()) {
      System.out.println("Đồ thị có chu trình");
    } else {
      System.out.println("Đồ thị không có chu trình");
    }
  }
}
Leave a Comment