Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
3.0 kB
1
Indexable
Never
#include<iostream>
using namespace std;

int nt; // Số lượng bộ test
int n, m; // Số đỉnh và số cạnh trong đồ thị
int map[21][21]; // Ma trận lưu trữ đồ thị
int dem[21]; // Mảng đếm số lần đi qua mỗi đỉnh
int vx, vy; // Biến tạm thời lưu giá trị các đỉnh trong cạnh

// Khởi tạo lại ma trận đồ thị
void restmap() {
  for(int i = 0; i <= n; i ++) {
    for(int j = 0; j <= n; j++) {
      map[i][j]= 0;
    }
  }
}

// Khởi tạo lại mảng đếm số lần đi qua đỉnh
void resetDem() {
  for(int i =0 ; i <= n; i++) {
    dem[i]=0;
  }
}

// Đếm số lượng đỉnh khác nhau đã đi qua
int countdiem() {
  int len = 0;
  for(int i = 1; i <= n; i++) {
    if(dem[i]!=0) {
      len++;
    }
  }
  return len;
}

// Thuật toán Backtracking để tìm đường đi tối ưu
void Backtrack(int v) {
  // Nếu đến được đích và số đỉnh 1 và 2 đều được đi qua đúng số lần
  if(v==1 && dem[1]==2 && dem[2]==1) {
    // Đếm số lượng đỉnh khác nhau đã đi qua và cập nhật vào mindiem
    int len = countdiem();
    if(len < mindiem) {
      mindiem = len;
    }
    return;
  }
  // Nếu số đỉnh khác nhau đã đi qua lớn hơn mindiem, dừng lại
  if(countdiem() > mindiem) {
    return;
  }

  // Thử tất cả các cách di chuyển từ đỉnh hiện tại v
  for(int i = 1; i <= n; i++) {
    // Nếu có đường đi từ v đến i và số lần đi qua đỉnh i chưa đạt tối đa
    if(map[v][i] == 1 && ((dem[2]==1 && dem[i] < 2) || (dem[2]==0 && dem[i]<1))) {
      // Đánh dấu đã đi qua đỉnh i
      dem[i]++;
      // Thử di chuyển đến đỉnh i
      Backtrack(i);
      // Quay lui: bỏ đánh dấu đã đi qua đỉnh i
      dem[i]--;
    }
  }
}

int main() {
  // Đọc số lượng bộ test
  cin >> nt;
  for(int test = 1; test <= nt; test++) {
    // Đọc số đỉnh và số cạnh của đồ thị
    cin >> n >> m;
    // Khởi tạo lại ma trận đồ thị và mảng đếm số lần đi qua đỉnh
    restmap();
    resetDem();
    // Đọc các cạnh của đồ thị và lưu vào ma trận đồ thị
    for(int i = 0; i < m; i++) {
      cin >> vx >> vy;
      map[vx][vy] = 1;
    }

    // Khởi tạo biến mindiem với giá trị lớn để lưu số đỉnh tối thiểu cần đi qua
    mindiem = 9999999;
    // Bắt đầu thử tất cả các đường đi có thể từ đỉnh 1
    dem[1] = 1;
    Backtrack(1);
    // In ra màn hình số đỉnh tối thiểu cần đi qua từ đỉnh 1 đến đỉnh 2 và quay lại đỉnh 1
    cout << mindiem << endl;
  }
  return 0;
}
Leave a Comment