js

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
3.6 kB
0
Indexable
Never
/* 
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/JSP_Servlet/JavaScript.js to edit this template
 */


// JavaScript cho dropdown
function myFunction(dropdownId) {
  var dropdown = document.getElementById(dropdownId);
  if (dropdown.classList.contains("show")) {
    dropdown.classList.remove("show");
  } else {
    dropdown.classList.add("show");
  }
}

// Đóng dropdown nếu người dùng nhấp chuột bên ngoài dropdown
window.onclick = function (event) {
  if (!event.target.matches('.dropbtn')) {
    var dropdowns = document.getElementsByClassName("dropdown-content");
    for (var i = 0; i < dropdowns.length; i++) {
      var openDropdown = dropdowns[i];
      if (openDropdown.classList.contains('show')) {
        openDropdown.classList.remove('show');
      }
    }
  }
};


// JS của phần chuyển Banner
var banners = document.querySelectorAll('.banner');
var currentBannerIndex = 0;

function showBanner(index) {
  // Ẩn tất cả các banner
  for (var i = 0; i < banners.length; i++) {
    banners[i].classList.remove('active');
  }

  // Hiển thị banner tại vị trí index
  banners[index].classList.add('active');
}

function nextBanner() {
  currentBannerIndex++;
  if (currentBannerIndex >= banners.length) {
    currentBannerIndex = 0;
  }
  showBanner(currentBannerIndex);
}

// Tự động chuyển đổi banner sau mỗi 3 giây (3000ms)
setInterval(nextBanner, 1000);
//-------------------------------------------------
//chi tiết
function navigateToDetail(flowerId) {
  // Chuyển hướng sang trang chi tiết hoa với thông tin hoa tương ứng
  window.location.href = `chitiet.html?id=${flowerId}`;
}

// FOOTER
window.onload = function () {
  var socialMediaIcon = document.querySelector(".social-media img");
  socialMediaIcon.addEventListener("mouseover", function () {
    this.style.transform = "rotate(360deg)";
  });

  socialMediaIcon.addEventListener("mouseout", function () {
    this.style.transform = "rotate(0deg)";
  });
};
// sắp xếp hoa theo tên
function Birthday() {
   // Lấy danh sách tất cả các hoa trong tài liệu
   var listFlower = document.getElementsByClassName("shop-container")[0].getElementsByClassName("flower");

   // Duyệt qua từng hoa và kiểm tra điều kiện "dành cho sinh nhật" và "màu sắc"
   for (var i = 0; i < listFlower.length; i++) {
    var flower = listFlower[i];
    var FlowerBirthday = flower.getAttribute("FlowerBirthday");

    if (FlowerBirthday === "true") {
     //console.log(flower.innerText);
     console.log(flower.getAttribute("id"));
    }
   }
  }

//function timHoaSinhNhatDo() {
//   // Lấy danh sách tất cả các hoa trong tài liệu
//   var danhSachHoa = document.getElementsByClassName("hoa");
//
//   // Duyệt qua từng hoa và kiểm tra điều kiện "dành cho sinh nhật" và "màu sắc"
//   for (var i = 0; i < danhSachHoa.length; i++) {
//    var hoa = danhSachHoa[i];
//    var danhChoSinhNhat = hoa.getAttribute("data-danh-cho-sinh-nhat");
//    var mauSac = hoa.getAttribute("data-mau-sac");
//
//    if (danhChoSinhNhat === "true" && mauSac === "đỏ") {
//     console.log(hoa.innerText);
//    }
//   }
//  }