nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
269 B
1
Indexable
Never
#!/bin/bash

# Chuyển đổi tệp Excel thành CSV sử dụng csvkit
in2csv input.xlsx > input.csv

# Sử dụng tail để bắt đầu đọc từ dòng 4 và awk để gộp dữ liệu
tail -n +4 input.csv | awk -F',' '{print $2" "$1" "$3"#" $4}' > output.csv

nord vpnnord vpn
Ad