Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 days ago
6.7 kB
1
Indexable
Never
Zadanie 1 - Mongo Shell

1) Utwórz bazę danych o nazwie university i kolekcję students.

  use university
  db.createCollection("students")

2) Wstaw 10 studentów do kolekcji students z polami: firstName, lastName, age, group,
yearOfStudy.
Informacje do pól age, group, yearOfStudy:
a) Dla przynajmniej jednego studenta wpisz Math w liście przedmiotów (subjects)
b) age podawaj w granicach 16-25 lat.
c) group podawaj wpisz A, B, C, D lub E.
d) yearOfStudy wpisz wartości liczbowe

  db.students.insertMany([
  {
    firstName: "Hubert",
    lastName: "Rozumek",
    age: 20,
    group: "A",
    yearOfStudy: 2,
    subjects: ["Math", "Physics"]
  },
  {
    firstName: "Jan",
    lastName: "Kowalski",
    age: 22,
    group: "B",
    yearOfStudy: 3,
    subjects: ["Biology", "Chemistry"]
  },
  {
    firstName: "Marek",
    lastName: "Ogarek",
    age: 19,
    group: "C",
    yearOfStudy: 1,
    subjects: ["Math", "English"]
  },
  {
    firstName: "Robert",
    lastName: "Nowak",
    age: 23,
    group: "D",
    yearOfStudy: 4,
    subjects: ["History", "Geography"]
  },
  {
    firstName: "Filip",
    lastName: "Kowalski",
    age: 18,
    group: "E",
    yearOfStudy: 1,
    subjects: ["Math", "Art"]
  },
  {
    firstName: "Hubert",
    lastName: "Ogórek",
    age: 21,
    group: "A",
    yearOfStudy: 3,
    subjects: ["Economics", "Math"]
  },
  {
    firstName: "Hubert",
    lastName: "Marchewka",
    age: 25,
    group: "B",
    yearOfStudy: 5,
    subjects: ["Math", "Computer Science"]
  },
  {
    firstName: "Hubert",
    lastName: "Rzodkiewka",
    age: 24,
    group: "C",
    yearOfStudy: 4,
    subjects: ["Math", "Philosophy"]
  },
  {
    firstName: "Hubert",
    lastName: "Pietruszka",
    age: 17,
    group: "D",
    yearOfStudy: 1,
    subjects: ["Chemistry", "Math"]
  },
  {
    firstName: "Hubert",
    lastName: "Roszponka",
    age: 16,
    group: "E",
    yearOfStudy: 1,
    subjects: ["Physics", "Math"]
  }
]);

3) Dodaj 5 dokumentów (grupowo) do kolekcji students

db.students.insertMany([
  {
    firstName: "Oliver",
    lastName: "Kowalski",
    age: 18,
    group: "A",
    yearOfStudy: 1,
    subjects: ["Math", "Chemistry"]
  },
  {
    firstName: "Sonia",
    lastName: "Nowak",
    age: 19,
    group: "B",
    yearOfStudy: 2,
    subjects: ["Physics", "Math"]
  },
  {
    firstName: "Liam",
    lastName: "Kozlowski",
    age: 20,
    group: "C",
    yearOfStudy: 2,
    subjects: ["Biology", "Math"]
  },
  {
    firstName: "Emma",
    lastName: "Stone",
    age: 21,
    group: "D",
    yearOfStudy: 3,
    subjects: ["Math", "Literature"]
  },
  {
    firstName: "Leonardo",
    lastName: "Di Caprio",
    age: 22,
    group: "E",
    yearOfStudy: 3,
    subjects: ["History", "Math"]
  }
]);

4) Zaktualizuj pole yearOfStudy dla wszystkich studentów, których age jest większe niż 20
lat.

  db.students.updateMany(
  {age: {$gt: 20}},
  {$set: {yearOfStudy: 4}}
)


5) Usuń wszystkich studentów, których age jest mniejsze niż 18 lat oraz tych, których age
jest większy niż 22 lata.

  db.students.deleteMany(
  {age: {$lt: 22}}
)

6) Dodaj 2 dokumenty do kolekcji students (pojedyńczo).

  db.students.insertOne({firstName: "Tomek", lastName: "Lewandowski", age: 23, group: "D", yearOfStudy: 3, subjects: ["History", "Math"]})
  db.students.insertOne({firstName: "Piotr", lastName: "Oregano", age: 20, group: "E", yearOfStudy: 2, subjects: ["History", "Math"]})

7) Wyszukaj studentów, którzy są na trzecim roku studiów (yearOfStudy = 3).

  db.students.find({ yearOfStudy: 3 }).pretty();

Zadanie 2 - Replica Sets
Przedstaw wszystkie komendy potrzebne do wykonania poniższych zadań.

1) Utwórz strukturę katalogów dla trzech instancji: jedna primary i dwie secondary (porty
10000, 20000, 30000).

  mkdir -p /data/rs1 /data/rs2 /data/rs3
  
  
  mongod --replSet rs0 --port 10000 --dbpath /data/rs1 --oplogSize 128 --fork --logpath /data/rs1/mongod.log
  mongod --replSet rs0 --port 20000 --dbpath /data/rs2 --oplogSize 128 --fork --logpath /data/rs2/mongod.log
  mongod --replSet rs0 --port 30000 --dbpath /data/rs3 --oplogSize 128 --fork --logpath /data/rs3/mongod.log

2) Skonfiguruj replica set.
  mongo --port 10000
  
  rs.initiate({
   _id: "rs0",
   members: [
    { _id: 0, host: "localhost:10000" },
    { _id: 1, host: "localhost:20000" },
    { _id: 2, host: "localhost:30000" }
   ]
  })

3) Dodaj nową instancję primary (port 40000) i usuń instancję na porcie 30000.

  mkdir -p /data/rs4
  
  
  mongod --replSet rs0 --port 40000 --dbpath /data/rs4 --oplogSize 128 --fork --logpath /data/rs4/mongod.log

  mongo --port 10000
  
  # Dodaj
  rs.add("localhost:40000")
  
  # Usuń
  rs.remove("localhost:30000")

4) Zrekonfiguruj replica set.

  cfg = rs.conf()

  cfg.members[0].priority = 1
  cfg.members[1].priority = 0.5
  cfg.members[2].priority = 0.5
  cfg.members[3].priority = 2
  
  rs.reconfig(cfg)

5) Wyłącz instancję primary i sprawdź, która secondary stanie się nowym primary.
  kill <PID>
  
  mongo --port 20000 # lub 40000, jeśli port 20000 nie odpowiada
  rs.status()

6) Wstaw dane studenta takie jak w zadaniu 1.

mongo --port <new_primary_port>

db.students.insertMany([
  {
    firstName: "Karol",
    lastName: "Nowak",
    age: 20,
    group: "A",
    yearOfStudy: 2,
    subjects: ["Math", "Physics"]
  },
  {
    firstName: "Will",
    lastName: "Smith",
    age: 22,
    group: "B",
    yearOfStudy: 3,
    subjects: ["Biology", "Chemistry"]
  },
  {
    firstName: "Bill",
    lastName: "Gates",
    age: 19,
    group: "C",
    yearOfStudy: 1,
    subjects: ["Math", "English"]
  },
  {
    firstName: "Robert",
    lastName: "Brown",
    age: 23,
    group: "D",
    yearOfStudy: 4,
    subjects: ["History", "Geography"]
  },
  {
    firstName: "Paul",
    lastName: "McCartney",
    age: 18,
    group: "E",
    yearOfStudy: 1,
    subjects: ["Math", "Art"]
  }
]);

7) Odczytaj dane z instancji secondary.

  mongo --port 20000 # Połącz z instancją secondary


  rs.slaveOk()
  
  
  db.students.find().pretty();


Leave a Comment