Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
9.8 kB
1
Indexable
Never
meny menuu = new meny(); //skapar en instans av klassen meny

menuu.displaymeny();

//IKitchenmach[] apparater = new IKitchenmach[] { new Osthyvel(), new Smörkniv(), new Slickepott };

//SkrivUtApparater();

//void SkrivApparater()
//{
//  Console.WriteLine("======Amazing Kitchen======");

//  foreach (var apparat in apparater)
//  {
//    Console.WriteLine($"Typ: {apparat.Type}\nSort: {apparat.Brand}\nFunkar: {apparat.Working}");

//    Console.WriteLine("- - - - - - - - - - - -");
//  }

//  Console.WriteLine("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~");
//}interface IKitchenmach ///interface
{
  public string Type { get; set; }
  public string Brand { get; set; }
  public bool Working { get; set; }
}


class meny
{

  List<IKitchenmach> redskap = new List<IKitchenmach>()  //lista av objekt (generiska List-klassen som kan skapa en lista)
{
  new köksapparater ("Osthyvel", "IKEA", true ),
  new köksapparater ("Smörkniv", "Mora", false ),
  new köksapparater ("Slickepott", "Duka", true )


};

  public void displaymeny()   //en metod för att skriva ut huvudmenyn
  {

    Console.WriteLine("======Amazing Kitchen======");
    Console.WriteLine("1. Använd köksapparat");
    Console.WriteLine("2. Lägg till köksapparat");
    Console.WriteLine("3. Lista köksapparater");
    Console.WriteLine("4. Ta bort köksapparater");
    Console.WriteLine("5. Avsluta");


    int option = int.Parse(Console.ReadLine());


    switch (option)

    {
      case 1: //To do - Ändra första bokstav på klasserna och metoder till stor 
        choosetool();
        break;
      case 2:
        addtool();
        break;
      case 3:
        listtools();
        break;
      case 4:
        //deltools();
        break;
      case 5:
        exit();
        break;
      default:
        // code block
        break;

    }

  }

  public void choosetool() //metod
  {
    Console.WriteLine("Vilken köks-'apparat' vill du använda");
    int order = 1;
    foreach (var tool in redskap)

    {
      Console.WriteLine(order + ". " + tool.Type); //definerat "order" som börjar från 0, be programmet att lägga till ++1 för varje type som används i varje körning
      order++;

    }
    string info = Console.ReadLine(); //användaren att lägga till ett val och OM valet är en int så fortsätter till nästa rad
    int dittVal = 0;
    if (int.TryParse(info, out dittVal))
    {

      if (dittVal <= redskap.Count && dittVal >= 1) //Om valet är ENDAST är mindre eller lika med antal redskap och inte mindre än 1 kör koden
      {

        int selectedIndex = dittVal - 1;  // Eftersom vi visar listan med int + 1, så hittar vi index genom val - 1

        if (redskap[selectedIndex].Working == true) //Om redskap [i varje vald index].Working (se där uppe om det är true eller false) är true då ska du skriva ut redskap fungerar och används
          // Med hjälp av index så kan vi få reda på apparat typ.
          Console.WriteLine("\n" + redskap[selectedIndex].Type + " används!!"); //om inte den är trasig.

        else

          Console.WriteLine("\n" + redskap[selectedIndex].Type + " är trasig!!");


        choosetool();

      }
      else //om vi anger felaktig tal eller input gå tillbaka till "choosetool();"

      {
        Console.WriteLine("Talen var felaktiga");
        choosetool();
      }

    }
    else //annars gå tillbaka till meny
    {
      displaymeny();
    }
    

  }

  public void addtool() //metod
    
  { 

    Console.WriteLine("Ange en köksapparat du vill lägga till");
    var newapparat = Console.ReadLine();

    Console.WriteLine("Ange en märket på köksapparaten");
    var märket = Console.ReadLine();

    Console.WriteLine("Ange om köksapparat fungerar (j/n)");
    var working = Console.ReadLine();

    bool fungerar = false;

    if (working == "j")
    {
      fungerar = true;
    }
    //else
    //{
    //  //fungerar = false; //Kan tas bort då boolen utgår från att den ej fungerar om inte "j" trycks in.
    //}
    Console.WriteLine("Tilllagd!");

    var köksapp = new köksapparater(newapparat, märket, fungerar);

    redskap.Add(köksapp);

    displaymeny();

  }

  public void listtools()
  {
    Console.WriteLine("Dessa köks-'apparater' finns");
    int order = 1;
    string fungerar;
    foreach (var tool in redskap)

    {

      if (tool.Working == true)
      {
        fungerar = " fuuungerar!";
      }
      else
      {
        fungerar = " är traaasig";
      }

      Console.WriteLine(order + ". " + tool.Type + ". " + tool.Brand + ". " + fungerar); //definerat "order" som börjar från 0, be programmet att lägga till ++1 för varje type som används i varje körning
      order++;

    }

    displaymeny();
  }

  //public void deltools() //metod

  //{

  //Den ska lista appraterna

  //  Console.WriteLine("Ange en köksapparat du vill ta bort");
  //  redskap.Remove(köksapp);

  //  displaymeny();

  //}

  static void exit()
  {
    Console.WriteLine("Välkommen åter!");
    Environment.Exit(0);
  }

}

class köksapparater : IKitchenmach //ny klass som ärver av interfacet - 
{
  public string Type { get; set; }  //properties
  public string Brand { get; set; }
  public bool Working { get; set; }
  public köksapparater(string type, string brand, bool working) //"base till underklasserna" - konstruktorn (en metod som körs bara om objektet ska skapas)
  {
    Type = type;   //sparar till värdet i property:n 
    Brand = brand;
    Working = working;
  }

  public class Osthyvel : köksapparater
  {
    public Osthyvel(string type, string brand, bool working) : base(type, brand, working) // konstruktor i klassen
                                               //anropar base
    {
      //  this.Type = type; 
      //  this.Brand = brand;      Värde är redan sparat i anropet till base
      //  this.Working = working;
    }
  }

  public class Smörkniv : köksapparater
  {
    public Smörkniv(string type, string brand, bool working) : base(type, brand, working) // konstruktor i klassen
    {
      //this.Type = type;
      //this.Brand = brand;
      //this.Working = working;
    }

    public class Slickepott : köksapparater
    {
      public Slickepott(string type, string brand, bool working) : base(type, brand, working) // konstruktor i klassen 
      {
        //this.Type = type;
        //this.Brand = brand;
        //this.Working = working;
      }


    }


  }

}


//för att lägga till och ta bort ex
//var names = new List<string> { "<name>", "Scott", "Kendra"};
//names.Add("Maria");
//names.Add("Bill");
//names.Remove("Ana");
//foreach (var name in names)
//{
//  Console.WriteLine(name);
//}
//Skapa ett program som:
//Huvudmeny
//- Skriver ut en huvudmeny innehållande ett antal val (1. Använd köksapparat 2. Lägg till köksapparat 3. Lista köksapparater 4. Ta bort köksapparat 5. Avsluta). [1]
//-Låter användaren ange ett val i huvudmenyn och läser in valet. [2]


//Val 1.Använd köksapparat
//- Skriver ut en undermeny. [3]
//-Låter användaren ange ett val i undermenyn för att välja köksapparat och läser in valet. [4]
//-Skriver ut ett meddelande om att köksapparaten är trasig om den är trasig. Annars ska ett meddelande skrivas ut om att köksapparaten används. [5]
//-Går tillbaka till huvudmenyn. [6]


//Val 2.Lägg till köksapparat
//- Låter användaren mata in typ, märke och skick (t.ex. ”Våffeljärn”,
//”Electrolux”, ”j”). [7] Om användaren matar in ett litet j betyder det att
//köksapparaten fungerar. Annars om användaren matar in ett litet n
//betyder det att köksapparaten är trasig. [8]
//-Lagrar köksapparaten i en lista och skriver ut ett meddelande om att
//köksapparaten har lagts till. [9]
//-Går tillbaka till huvudmenyn. [10]

//Val 3.Lista köksapparater
//- Skriver ut en lista över alla köksapparater (inklusive alla som har lagts
//till). I listan ska typ, märke och skick skrivas ut. [11]
//-Går tillbaka till huvudmenyn. [12]

//Val 4.Ta bort köksapparat
//- Skriver ut en numrerad lista över alla köksapparater. [13]
//-Låter användaren ange vilken köksapparat som ska tas bort och läser in
//valet. [14]
//-Tar bort köksapparat från listan över lagrade köksapparater och skriver
//ut ett meddelande om att köksapparaten har tagits bort. [15]
//-Går tillbaka till huvudmenyn. [16]

//Val 5
//- Avslutar huvudmenyn. [17]
//Övrigt:
//-När programmet startar ska det finnas ett antal köksapparater lagrade i
//en lista redo att användas. [18]
//-Programmet ska felhantera all inmatning. [19]