Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
9 days ago
1.3 kB
1
Indexable
Never
M51S Narine KKR - ALL
222
92
93.42%
P Salt
18
87.94%
KKR - WK
J Bumrah
106
85.30%
MI - BOWL
I Kishan
20
79.98%
MI - WK
S Yadav
90
79.05%
MI - BAT
A Russell
63
78.69%
KKR - ALL
H Pandya
67
75.79%
MI - ALL
S lyer
19
74.89%
KKR - BAT
T Varma
16
69.61%
MI - BAT
R Sharma
17
57.07%
MI-BAT
G Coetzee
18
54.09%
MI - BOWL
V Chakravarthy
66
47.25%
KKR - BOWL
V Arora
0
36.39%
KKR - BOWL
M Starc
128
35.97%
KKR - BOWL
V lyer
96
28.74%
KKR - BAT
R Singh
15
20.27%
KKR - BAT
T David
39
18.03%
MI - BAT
A Raghuvanshi
21
17.49%
KKR - BAT
N Thushara
87
14.03%
MI - BOWL
P Chawla
41
13.57%
MI - BOWL
N Wadhera
7
12.04%
MI - BAT
R Singh
6
7.49%
KKR - ALL
N Dhir
17
4.80%
MI - BAT
R Shepherd
0
1.18%
MI - ALL
C Sakariya
0
0.91%
KKR - BOWL
K Srikar-Bharat
0
0.58%
KKR - WK
A Sudhakar Roy
0
0.27%
KKR - ALL
D Brevis
0
0.17%
MI-BAT
M Pandey
74
0.17%
KKR - BAT
S Sharma
0
0.12%
MI-BAT
S Mulani
0
0.12%
MI - BOWL
S Rutherford
0
0.10%
KKR - BAT
37.99%
15.00%
12.37%
15.95%
4.44%
7.06%
5.74%
7.94%
9.91%
12.64%
3.70%
6.26%
3.02%
6.42%
2.84%
3.63%
3.00%
5.40%
11.04%
8.70%
0.67%
1.45%
0.39%
1.26%
0.37%
1.10%
0.53%
1.14%
0.95%
1.28%
0.46%
0.75%
0.38%
0.55%
0.77%
1.11%
0.52%
0.72%
0.17%
0.34%
0.24%
0.48%
0.13%
0.25%
0.24%
0.31%
0.03%
0.05%
0.04%
0.07%
0.04%
0.04%
0.01%
0.02%
0.02%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
Leave a Comment