Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
2.4 kB
1
Indexable
Never
Array Game


Có 1 trò chơi với dãy gồm N số như sau:
Mỗi bước đi bạn phải chia mảng thành 2 phần không rỗng sao cho tổng các phần tử bên trái bằng tổng phần tử bên phải. Nếu chia được bạn sẽ được 1 điểm, nếu không chia được trò chơi kết thúc.
Sau mỗi lần chia thành công, bạn phải bỏ 1 trong 2 phần đã chia và tiếp tục trò chơi với phần còn lại.
Cho 1 dãy, hỏi số điểm nhiều nhất mà bạn có thể thu được là bao nhiêu?
Input
Dòng đầu tiên là số lượng test case T (T <= 20).
Dòng đầu tiên của mỗi test case là N (N <= 20,000) là số lượng phần tử của dãy. Dòng tiếp theo là N phần tử của dãy đó.
 
Output
Mỗi test case in ra số điểm nhiều nhất mà có thể thu được
 
Sample
Input
3
3
3 3 3
4
2 2 2 2
7
4 1 0 1 1 0 1
Output
0
2
3Code:

package ArrayGame;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

public class Solution {
	static int n, res;
	static int a[];
	static long sum;

	public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.setIn(new FileInputStream("input.txt"));
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		int test = sc.nextInt();

		for (int tc = 1; tc <= test; tc++) {
			n = sc.nextInt();
			sum = 0;
			res = 0;
			a = new int[20001];
			for (int i = 0; i < n; i++) {
				a[i] = sc.nextInt();
				sum += a[i];
			}
			res = check(sum, 0, n);
			System.out.println(res);
		}
	}

	private static int findMid(long sum, int start, int end) {
		long total = 0;
		int mid = 0;
		for (int i = start; i < end; i++) {
			if (total < sum) {
				total += a[i];
				mid = i;
			} else {
				break;
			}
		}
		if (total != sum) {
			return -1;
		}
		return mid;
	}

	private static int check(long sum, int start, int end) {
		// TODO Auto-generated method stub
		if (sum == 0)
			return end - start - 1;
		if (sum % 2 != 0)
			return 0;
		if (end - start <= 1)
			return 0;
		int mid = findMid(sum / 2, start, end);
		if (mid == -1)
			return 0;
		int a = 1 + check(sum / 2, start, mid + 1);
		int b = 1 + check(sum / 2, mid + 1, end);
		if (a > b)
			return a;
		else
			return b;
	}

}