Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
1.8 kB
1
Indexable
Never
import java.util.Arrays;

public class SinhHoanVi {
  public static void main(String[] args) {
    int[] mang = {1, 2, 3}; // Thay đổi mảng theo nhu cầu của bạn
    int[][] maTranHoanVi = sinhVaLuuHoanVi(mang);

    // In ra ma trận hoán vị
    for (int[] hoanVi : maTranHoanVi) {
      System.out.println(Arrays.toString(hoanVi));
    }
  }

  public static int[][] sinhVaLuuHoanVi(int[] mang) {
    int n = mang.length;
    int[][] maTranHoanVi = new int[factorial(n)][n];

    // Sinh hoán vị và lưu vào ma trận
    int index = 0;
    permuteAndStore(mang, 0, maTranHoanVi, index);

    return maTranHoanVi;
  }

  private static void permuteAndStore(int[] mang, int index, int[][] maTranHoanVi, int maTranIndex) {
    if (index == mang.length - 1) {
      // Copy hoán vị vào ma trận
      System.arraycopy(mang, 0, maTranHoanVi[maTranIndex], 0, mang.length);
      maTranIndex++;
    } else {
      for (int i = index; i < mang.length; i++) {
        // Hoán đổi phần tử tại vị trí index và i
        int temp = mang[index];
        mang[index] = mang[i];
        mang[i] = temp;

        // Đệ quy để sinh hoán vị tiếp theo
        permuteAndStore(mang, index + 1, maTranHoanVi, maTranIndex);

        // Hoàn ngược lại hoán vị để thử các trường hợp khác
        temp = mang[index];
        mang[index] = mang[i];
        mang[i] = temp;
      }
    }
  }

  private static int factorial(int n) {
    if (n <= 1) {
      return 1;
    }
    return n * factorial(n - 1);
  }
}
Leave a Comment